คำนำ ชื่อร้านค้า เลขที่บัตร ธนาคาร / สาขา เลขที่บัญชี เลขที่  เลข 
หน้า ประชาชน ธนาคาร GFMIS 13 หลัก
ร้าน 786 การยาง / นายสกุล  เจ้าดูรี 3580400171465 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091638350 9000004036  
ร้าน HOTSPOT 4U NETWORK SOLUTION (นายธนวรรธน์  จิตตริยพงศ์) 3459900164424 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5020107794 9000071587  
ร้าน SUCCESS IT (นางสาวศุภกานต์  ลำทา) 3550900185902 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5470158284 9000126595  
ร้าน ก. แสงทองกลการ 3580300123710 กรุงไทย / ปาย 5251293062 9000029522  
นาง กมลพร  อภิชนาธง 3510101313497 กรุงไทย/ลำพูน 5110307415 9000160441  
นาง กมลรัตน์  จันทร์แก้ว 3401400088381 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080080043 9000130384  
ร้าน กรอบรูป / น.ส. เถาวัลย์  โพธิสุวรรณ 3509901110262 กสิกรไทย / ช้างเผือก 2792252519 9000060033  
หจก. กระจกพัวเซ่งหลี 0503550001989 ทหารไทย/สันป่าข่อย ชม. 4972097614 1000057807  
ร้าน กระจกสุริยง (แม่สะเรียง) 3501400173299 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091479651 9000038223  
ร้าน กราฟิก อาร์ต (นายบุญริศณ์ คำขา) 3500400092981 กรุงไทย/เชียงใหม่ 5201592392 9000121606  
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์  เซอร์วิสเซส จำกัด 0105537000341 กรุงไทย/สำนักนานาเหนือ 0001516000 1000044177  
นาย กฤษฎา   วงษ์งาม 3500400283859 กรุงไทย/เชียงดาว 5160199705 9000183530  
นาย กฤษฎิ์  พยัคกาฬ 3412100167422 กรุงไทย/ถนนสุเทพ 5210141438 9000169716  
บริษัท กลางเวียงการพิมพ์ จำกัด 0505527000582 กสิกรไทย / ถนนท่าแพ 1031041925 1000012019  
ร้าน กลุ่มเกษม / นายเกษม  ชัยวิเทศ 5501990010101 กรุงไทย / สันป่าตอง 5241020330 9000027374  
กลุ่ม กลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่ฝายหิน (นายพจน์  ยะคำแจ้) 3510100673554 กรุงไทย/ย่อยนิคมอุตสาหกรรม 5421709175 9000183545  
ร้าน กวงเซอร์วิส (นายสราวุฒิ   แซ่เฮง) 4501500001897 ออมสิน/ประตูช้างเผือก 053408201150564 9000096058  
บริษัท กัมทรทิพย์ ยางยนต์ จำกัด 0505536003483 กรุงศรีฯ / ถนนช้างคลานเชียงใหม่ 2200004578 1000039551  
น.ส. กาบแก้ว  รสติ้ว 3501800106262 ออมสิน/อมก๋อย 053423200139866 9000170442  
นาง การิสนี   ศรีสวัสดิ์ 3580300057512 กรุงไทย/ปาย 5251334117    
นาย การุณ   กันทะปิง 3510600072789 กสิกรไทย / ลี้ 3472025731 9000029526  
ร้าน กิจกลการ (นายกิจ  วงค์สุวรรณ์) 3501500441503 กสิกรไทย/สี่แยกสนามบิน 4142175881 9000183548  
ร้าน กิจเจริญการเกษตร (นายศุภกฤต  มีสอน) 3580500210250 กรุงไทย/บ่อสร้าง 5530109446 9000053047  
ร้าน กิจพัฒนาการยาง 5509900093743 กรุงไทย / ถนนสุเทพ 5210013693 9000019920  
บริษัท กิตติวิบูลย์ จำกัด 0505525000364 กรุงไทย / เชียงใหม่ 5201045448 1000005252  
ร้าน กุณทิราภัณฑ์ 3509900179200 กสิกรไทย / ถนนมูลเมือง 3832056404 9000040057  
หจก. กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ 0503545000864 กสิกรไทย / ถนนท่าแพ 1032821770 1000011057  
กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 4240831265  
ธ.เพื่อการเกษตรฯ/เชียงใหม่ 0232742506  
นาย เกรียงกมล  มาตยาบุญ 3580400221314 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091630821 9000010362  
ร้าน เกษตรพืชผล 3350100268627 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081362816 9000000637  
นาย เกษม  หาญศรีวรพงศ์ 3501100028994 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5471472233 9000135876  
หจก. โกเผ่งวัสดุก่อสร้าง 0503538002750 กรุงไทย/ไชยปราการ 5451049920 1000030892  
บริษัท โกลเด้น  ดรากอน เชลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 0135535002622 กรุงไทย / ปทุมธานี 1101342749 1000005269  
กรุงเทพ/ปทุมธานี 1784013193  
นาย โกสินทร์  หล้าวงค์ 3580300121148 กรุงไทย/ปาย 5250035760 9000125607  
ร้าน ขุนแผน / นายสุบิน  โพธิสัน 3500400319489 กรุงเทพฯ / ฮอด 5050064095 9000030191  
ทหารไทย/ฮอด 3932185774  
ร้าน ไข่ / นายประณิต  ทรัพย์ชนะกุล 3500600156915 กรุงเทพฯ / ประตูช้างเผือก 3900043708 9000099656  
ร้าน คงดีพาณิชย์ (นายบุญช่วย  คงดี) 3659900698257 กรุงไทย/แพร่ 5060361683 9000154799  
บริษัท ครองช่าง พริ้นทติ้ง จำกัด 0505550003991 กสิกรไทย/ถ.มูลเมือง ชม. 3832345988 1000062108  
กสิกรไทย/ถ.มูลเมือง ชม. 3831019688  
ร้าน ครองเซอร์วิส 3500100013376 กรุงเทพฯ / ถนนสุเทพ 5040436858 9000025813  
หจก. คลังเครื่องเขียน 0503542003242 กรุงไทย / สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ 5540004507 1000005462  
กรุงไทย/ท่าแพ 5011449351  
ร้าน คลังพลาสติก 3571100046755 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5021420615 9000033443  
กรุงเทพ/สันป่าข่อย 2534318049  
กรุงไทย/เชียงใหม่ 5201586260  
ไทยพาณิชย์/สี่แยกสันกำแพง 6642336156  
ร้าน คลังไฟฟ้า 3509901422183 กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 4240956005 9000035762  
กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 4240787368  
อู่ คลีนิคยนต์ 3580400006774 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5090031541 9000005166  
ร้าน ค็อททอน  ฟาร์ม (นางพรพรรณ วัชรินทร์) 3509900113063 ไทยพาณิชย์/ท่าแพ 5012916807 9000166028  
บริษัท คอมเทค คอมพิวเตอร์ ( เชียงใหม่ ) จำกัด 0505542000024 กรุงเทพฯ / ประตูช้างเผือก 3904091844 1000012672  
กสิกรไทย/ถนนศรีดอนไชย ชม. 2581057078  
กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5470071448  
ไทยพาณิชย์/ประตูเชียงใหม่ 5323036887  
ร้าน คอมเทคเซอร์วิส (นายดำรงค์  นาเหมือง) 3540100491162 ธ.เพื่อการเกษตร/แพร่ 0082887640 9000093835  
หสม. คอมโปรเอ็ดยูเคชั่น 0992001750597 ไทยพาณิชย์/ประตูเชียงใหม่ 5322502835 1000016943  
      กรุงเทพ/กาดสวนแก้ว 5310163794  
หจก. คอมพ์ แอนด์ แอคเซสพ้อยท์ 0503542001916 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5470086992 1000012470  
บริษัท คอมฟอร์ม (เชียงใหม่) จำกัด 0505538004061 กรุงเทพ/ช้างคลาน 4230344105 1000010145  
สหกรณ์การเกษตรฯ/เชียงใหม่ 0232503776  
บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเม้นท์ 0745543002037 กรุงไทย/บางขุนนนท์ 0581272048 1000034748  
นาย คำ   กุลหมื่น 3500900886366 กรุงไทย / ไชยปราการ 5450008058 9000027383  
บริษัท คิว. ที. ซี. เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด 0505540002631 กรุงศรีอยุธยา / ถนนโชตนา 3921032395 1000000053  
หจก. เค. ซี. ซี. ปิโตรเลียม 0583523000012 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091476199 1000000175  
หจก. เค. อินท์. การาจ 0503534002674 กรุงไทย / เชียงใหม่ 5200013755 1000012748  
บริษัท เค. เอช. ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด 0105526018074 ไทยพาณิชย์ / ตลาดน้อย 0133064834 1000001874  
หจก. เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง 0583523000012 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091101799 1000000175  
หสม. โค ขยัน มีเดีย ทีม 2780971211 กรุงเทพฯ / ถนนสุเทพ 5040609892 1000048072  
ร้าน โค้ชยานยนต์ 4100600059008 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081193712 9000020921  
ร้าน จ. เจริญการเกษตร 3501200056663 กรุงเทพฯ / ประตูเชียงใหม่ 4240713943 9000000352  
ร้าน จ. เจริญอะควอติคเซ็นเตอร์ 3509901049806 กรุงเทพฯ / ประตูเชียงใหม่ 4240283723 9000011489  
ร้าน จ. พาณิชย์ / นายจิต  เขียวพรม 3502000018424 กรุงไทย / เชียงดาว 5161418931 9000013938  
หจก. จ.เจริญการเกษตร 0503551002300 กรุงไทย/ประตูเชียงใหม่ 4244028595 1000068484  
นาง จงเจตน์  อินทนนท์ 3501300623241 กสิกรไทย/ลำพูน 4012366359 9000128872  
หจก. จงเจริญทัวร์ 0503521000694 กรุงศรีอยุธยา/ถ.ช้างคลาน 2200010499 1000032891  
หจก. จงดียนต์ 0583521000015 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081156523 1000001383  
นาย จตุรงค์  ธีรกิตติขจร 2580400024120 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090129576 9000141348  
กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090129576  
นาย จรัญ  ทิศเป็ง 3550100293549 กรุงไทย/ถ.ช้างคลาน 5330059674 9000123946  
นาย จรัญ เปียงเรือน 3580300062044 กรุงไทย/ปาย 5251288220 9000159736  
นาย จรัล  ปาทา 3501300318961 ไทยพาณิชย์/สันกำแพง 8412020238 9000137230  
ร้าน จรัลธุรกิจ / นายจรัล  ภู่ผลทาน 3509900043855 กรุงศรีอยุธยา / ประตูช้างเผือก 1400007849 9000050977  
กรุงไทย/ท่าแพ 5010049309  
หจก. จรัสธุรกิจการพิมพ์ 3509900043855 กสิกรไทย / ถนนมูลเมือง 3831017227 1000024655  
ทหารไทย/สันป่าข่อย ชม. 4972084794  
นาย จรูญศักดิ์   สารคำ 3580300137362 กรุงไทย/ปาย 5251184905 9000186617  
ร้าน จองคำพาณิชย์ 3589900006046 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081383147 9000000638  
หจก. จอมทองยางยนต์ 3589900006046 กรุงเทพ/จอมทอง 3950498505 1000007129  
กรุงเทพ/จอมทอง 3953010091  
นาย จักรกฤษณ์  บุญรัตน์ 1580400089398 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090146705 9000152127  
บริษัท จักรวาลพานิช ( 1988 )  จำกัด 0575531000079 กสิกรไทย / สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ 4142031146 1000004403  
กรุงไทย/สันป่าข่อย 5021226010  
บริษัท จักรวาลพานิช เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส  จำกัด 0505547000812 กสิกรไทย / ถนนเจริญเมือง 2451048808 1000022383  
ร้าน จันทร์จิรา นานาภัณฑ์ 3509900831098 กรุงไทย / เชียงใหม่ 5200011256 9000029519  
บริษัท จันทร์ดา อี แอนด์ ซี  จำกัด 0505547003242 กรุงไทย / ท่าแพ 5010016575 1000005216  
กรุงไทย/ถนนสุเทพ 5210216543  
ร้าน จันทร์ดี 3500400092352 กรุงไทย / เชียงดาว 5161263520 9000029515  
นาย จ่าเดอ  เฉลิมบรรพต 5580100004501 กรุงไทย/ปาย 5250079431 9000125609  
นาย จำรัส  โพรเนติธรรม 2580100016491 กรุงไทย/ปาย 5250079458 9000125613  
น.ส. จินดารัตน์  กันธะวัง 3501800110154 ออมสิน/อมก๋อย 053423200049249 9000170441  
ร้าน จินต์จุฑา โฟโต้ / นายศรีมุ่ย  วุฒิกิจ 3570400766701 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091476229 9000005171  
หจก. จินทนาพร 0503535000853 กรุงไทย / ฝาง 5326006529 1000005235  
บริษัท จี เน็กซ์ แอดเวอไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด 0505548005435 กรุงเทพ/ศรีนครพิงค์ 2524362577 1000057704  
หจก. จีโอซินเทติกส์ ซัพพลายส์ 0503547005821 กรุงเทพ/ช้างคลาน 4230574099 1000013150  
บริษัท จือฮะเซ็นเตอร์ จำกัด 0505528000098 กรุงเทพฯ / ถนนสุเทพ 5043011104 1000003671  
ดีบีเอส ไททนุ/ถนนช้างเผือก ชม. 02110020057  
กรุงเทพ/ลำพูน 3343039990  
กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5470068498  
นาย จุนะ  พิไลสุข 3580400108925 ออมสิน/แม่สะเรียง 054101200675891 9000125064  
ร้าน จูนอิเลคทรอนิคส์  (นายจตุพล  บุญตั้ง)  3500900317086 กสิกรไทย/ฝาง 2382404567 9000119996  
กรุงเทพ/เชียงใหม่ 5200107830  
กสิกรไทย/ฝาง 3740803733  
ร้าน เจ. เค. ออโต้เซอร์วิส / นายจักรกฤษณ์ 3521300141140 กรุงเทพฯ / ประตูเชียงใหม่ 4240680365 9000007352  
บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด 0505521000033 กรุงเทพฯ / ย่อยนิคมอุตสาหกรรม 6613000345 1000010753  
กรุงเทพ/ท่าแพ-เชียงใหม่ 2513040291  
กรุงเทพ/ท่าแพ-เชียงใหม่ 2513094678  
กรุงเทพ/ท่าแพ-เชียงใหม่ 2553069085  
กรุงไทย/ท่าแพ 5016095744  
ไทยพาณิชย์/ประตูเชียงใหม่ 5322397345  
ร้าน เจริญยนต์ (นายสุรพล  อายูร) 3509900546687 กรุงไทย/สันป่าตอง 5240109761 9000025764  
กรุงไทย/สันป่าตอง 5241002502  
หจก. เจริญสุขเซอร์วิสแม่แจ่ม 0503532000151 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ / แม่แจ่ม 8942483358 1000005600  
กรุงไทย/ท่าแพ 5016099790  
ร้าน เจริญแสง ( หจก. แม่ฮ่องสอนเจริญแสง ) 3589900057996 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081377295 9000004270  
กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081321486  
หจก. เจียงฮะพาณิชย์ 0503531000981 กรุงไทย/ศรีนครพิงค์ 2960002318 1000010339  
ร้าน ใจบุญวัสดุก่อสร้าง 3501300580739 กรุงไทย / สันกำแพง 5190001911 9000027391  
หจก. ช. พานิช ธุรกิจก่อสร้าง 3502048730 กรุงไทย / ไชยปราการ 5451036896 1000007655  
นาย ชนะ  ไชยวงค์ 3509900610075 กรุงไทย/ย่อยบิ๊กซีเชียงใหม่ 7860039982 9000050696  
ร้าน ชนะชัย (นายชัยชนะ  ทรัพย์ขจรเดช) 1580300037558 กรุงไทย/ปาย 5250014232 9000165176  
อู่ ชนะชัยยนต์ 3509900242769 กรุงไทย / เชียงดาว 5161234776 9000030671  
กรุงไทย / เชียงดาว 5161251468  
ร้าน ชมพูนุท (นางบุญกอง ปัญญาวงค์) 3350600501720 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091625704 9000166441  
นาย ชโลงศักดิ์   บุปผานิโรจน์ 3509901042194 กรุงไทย / ไชยปราการ 5451074399 9000027388  
ร้าน ชัยเจริญวัสดุภัณฑ์ 3500500037302 ออมสิน / ดอยสะเก็ด 053411200803687 9000014427  
        052250803682    
หจก ชัยถาวรการไฟฟ้า 0503518000387 กสิกรไทย/ถ.มูลเมือง 3831017634 1000051077  
ร้าน ชัยยศพาณิชย์ 3860700098698 กรุงไทย / ขุนยวม 5291200960 9000029023  
นาย ชัยวัชร  โพธิกนิษฐ 3589900022408 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080080906 9000139146  
หจก. ชัยเสถียร (ไชยปราการ) 0503541002404 กรุงไทย/ไชยปราการ 5450030436 1000029619  
อู่ ช่างน้อย 3501400720265 ไทยพาณิชย์ / สี่แยกสนามบิน 6812186218 9000040929  
ร้าน ช้างเผือกกิจการช่างวัสดุ (นายอังกูร  อรุณส่องแสงสุข) 3509900661265 ซีไอเอ็มบี ไทย/เชียงใหม่ 3062159699 9000104377  
อู่ ช่างมูบริการ (นายทองใบ  ใจมูล) 3500200308483 กรุงไทย / จอมทอง 5260015231 9000028631  
นาย ชาญชัย  ไชยสูตร 3580400287102 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090169551 9000136761  
นาย ชาญณรงค์   แก้วเมืองชัย 3501200993420 กรุงไทย/ท่าแพ 5010250799 9000175334  
หจก. ชาตรีเจริญศรี 0505553001574 กรุงไทย / ถนนช้างคลาน 5336012858 1000005257  
บริษัท ชาร์ป เทพนคร จำกัด/บ.ชาร์ป ไทย จำกัด 0105532091799 กรุงไทย / สีลม 0220004978 1000000097  
บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0505534003524 ไทยพาณิชย์ / ท่าแพ 5012870687 1000002031  
กสิกรไทย/ถนนช้างคลาน ชม. 4072199249  
กรุงไทย/ถนนช้างคลาน 5331291422  
นาย ชิดชัย  เปล่งฉวีวรรณ 3580400102102 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090156840 9000137052  
หจก. ชื่นชูไพรก่อสร้าง 0583526000170 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5096014991 1000010642  
ร้าน ชุ่มใจซีเมนต์บล๊อก 3501500254363 กรุงไทย/หางดง 5386007181 9000046046  
นาย ชูชาติ มีวรรณ์ 3500900185805 กรุงไทย/พระสิงห์ 5401131402 9000164245  
นาย ชูเวก  ภิรมย์ 3501900617544 กรุงไทย/บ่อสร้าง 5530104517 9000183118  
นาย ชูศักดิ์  ปินตา 1580400013685 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090144389 9000186623  
ร้าน เชียงดาวมนูณวัสดุภัณฑ์ 3101203425019 กรุงไทย / เชียงดาว 5161435291 9000038664  
หจก. เชียงรายบีกรุ๊ป 3532011643 กรุงไทย / อุตรดิตถ์ 5100206144 1000038174  
บริษัท เชียงใหม่  พริ้นท์ติ้ง จำกัด 0505539002941 กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 4240629065 1000007685  
บริษัท เชียงใหม่  ศึกษาภัณฑ์ จำกัด 0105531022262 ออมสิน/มหาวิทยาลัย ชม. 053405100009796 1000002455  
กรุงเทพ/ถนนสุเทพ 5043000362  
กรุงไทย/สันป่าตอง 5241315780  
ร้าน เชียงใหม่ กรีน 3501500381411 ทหารไทย / ฝาง 3852150154 9000038663  
บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด 0505542001471 กรุงไทย / สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ 5540002547 1000016292  
กรุงเทพ/ถนนราชดำเนิน (สาขาย่อย) 5360153741  
ไทยพาณิชย์ /ย่อยบ้านดู่(เชียงราย) 6772248207  
ไทยพาณิชย์/สี่แยกสนามบิน ชม 6812153964  
บริษัท เชียงใหม่ โปรดักส์ เซ็นเตอร์  จำกัด 0505539003778 กรุงไทย / หางดง 5386008374 1000011111  
กสิกรไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 4142138692  
กรุงศรีอยุธยา/สี่แยกสนาบิน 4111092639  
บริษัท เชียงใหม่ พี เอส แอร์ จำกัด 0505535002033 กสิกรไทย/ย.ไนท์บาซาร์ 4131001423 1000004401  
หจก. เชียงใหม่ พี แอนด์ ที 0503541000401 กรุงไทย/สี่แยกหนองหอย 5486001177 1000017972  
บริษัท เชียงใหม่ พี.พี. อิงค์เจ็ท จำกัด 3032498491 กรุงไทย/ศรีนครพิงค์ 2524422884 1000061998  
ร้าน เชียงใหม่ พี.วี.ซี. โฮม (นางนวพร จิวะณโกศลวงศ์) 3509901098751 ไทยพาณิชย์/ร.พ.แมคคอร์มิค (เชียงใหม่) 7312170399 9000161975  
หจก. เชียงใหม่ ส. วิศวการคอนกรีต 0503535000276 กรุงไทย / เชียงใหม่ 5201579507 1000005247  
กสิกรไทย/ช้างเผือก ชม. 2792839102  
หจก. เชียงใหม่ อิเลคทริค 0503542003706 กรุงไทย / ถนนสุเทพ 5211466543 1000014733  
กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 4243041003  
ร้าน เชียงใหม่ แอร์ เอส ซัพพลายส์ 5501500001411 ไทยพาณิชย์ / ประตูช้างเผือก 5503036487 9000055728  
ไทยพาณิชย์/ประตูช้างเผือก 5503036487  
หจก. เชียงใหม่กวางกี่ 0503532000526 กสิกรไทย / สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ 4141009325 1000022333  
ร้าน เชียงใหม่การยาง 3509900563662 กสิกรไทย / ถนนมูลเมือง 3832288852 9000029523  
กรุงไทย/ท่าแพ 5011572633  
หจก. เชียงใหม่เกรียงไกรกลการ 0503539002133 กรุงไทย / ย่อยถนนห้วยแก้ว 5491089850 1000034380  
บริษัท เชียงใหม่ช้อปปิ้งออนไลน์ จำกัด 0505548000077 กรุงไทย/ถนนช้างคลาน 5330014115 1000055449  
บริษัท เชียงใหม่ชัยวัฒน์ ( 1991 )  จำกัด 0505534003451 กสิกรไทย / ฝาง 2381014595 1000013540  
กรุงไทย/ฝาง 5326008688  
หจก. เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง 0503516000118 กรุงไทย / ถนนสุเทพ 5216027335 1000008581  
หจก. เชียงใหม่ทินกร 999 0503540001137 กรุงไทย/จอมทอง 5260117034 1000069274  
หจก. เชียงใหม่เทคนิคเซนเตอร์ 3502007782 กรุงไทย/ถนนสุเทพ 5216022902 1000000180  
กรุงไทย/ถนนสุเทพ 5081344842  
หจก. เชียงใหม่เทพสิทธิ์ 0503544000071 กรุงเทพฯ / สันกำแพง 3573016056 1000015385  
ร้าน เชียงใหม่บริการ (รถแทรกเตอร์) 3509900508777 กรุงไทย / พระสิงห์ 5401105371 1000005237  
หจก. เชียงใหม่บัณฑิตก่อสร้าง 0503547006967 กสิกรไทย / ถนนท่าแพ 1032886317 1000022597  
หจก. เชียงใหม่บุ๊คแอนด์ ซัพพลาย 0503544001131 กรุงไทย / ถนนช้างคลาน 5331273955 1000010684  
หจก. เชียงใหม่-พิษณุโลกเดินรถ 3502072322 กรุงเทพ/ประตูช้างเผือก 3904233008 1000015201  
บริษัท เชียงใหม่มหกิจกลการ  จำกัด 0505526000937 กรุงไทย / ถนนช้างคลาน 5336018627 1000005212  
หจก. เชียงใหม่มานะพานิช 0503520000241 กรุงไทย / ท่าแพ 5010013940 1000002022  
กรุงไทย / ท่าแพ 5016044597  
บริษัท เชียงใหม่มิตซูมอเตอร์ จำกัด 0505547002769 ไทยพาณิชย์/สี่แยกสันกำแพง 6642339269 1000015283  
บริษัท เชียงใหม่ยานยนต์ เซอร์วิส จำกัด 0505539002861 ไทยพาณิชย์ / สันกำแพง 6643009168 1000010541  
ร้าน เชียงใหม่รุ่งเรืองเกษตรภัณฑ์ 3580300038054 กรุงไทย / แม่ริม 5151579681 9000013206  
บริษัท เชียงใหม่ลักษณพงษ์  จำกัด 0505538001071 กรุงไทย / ถนนสุเทพ 5211382633 1000002028  
หจก. เชียงใหม่วสันต์ขนส่ง 3502006839 กสิกรไทย / แม่โจ้ 4152160564 1000035020  
บริษัท เชียงใหม่วัสดุเทรดดิ้ง 0505530000334 ไทยพาณิชย์/ถนนเมืองสมุทร 6603007083 1000004829  
บริษัท เชียงใหม่วิจิตรภัณฑ์ จำกัด 0505538005475 กรุงไทย/เชียงใหม่ 5201440487 1000010941  
บริษัท เชียงใหม่วิทยาพาณิชย์ จำกัด 0505540001074 กรุงเทพฯ / ดอยสะเก็ด 4860190869 1000007881  
กรุงเทพฯ / ดอยสะเก็ด 4882095710  
บริษัท เชียงใหม่วิทยุสื่อสาร เฮช เอส ไฟว์ จำกัด 0505535000561 กสิกรไทย / ถนนศรีดอนไชย 2581043921 1000001601  
หจก. เชียงใหม่วีระกิจ 0503515000131 กสิกรไทย/ถนนท่าแพ 1032586801 1000004614  
หจก. เชียงใหม่วีระพานิช 0503525001784 กรุงเทพฯ / ช้างเผือก 3903073793 1000002451  
บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง  จำกัด 0505531000648 กรุงไทย / สันป่าข่อย 5026023878 1000001274  
บริษัท เชียงใหม่ศรียนต์ จำกัด 0505532002636 0171003197 1000010426  
หจก. เชียงใหม่ศรีสุนทร 0503525001172 กรุงไทย / ข่วงสิงห์ 5471053826 1000009719  
กรุงเทพ/ข่วงสิงห์(สาขาย่อย) 5290109460  
หจก. เชียงใหม่ศรีอัมภาการก่อสร้าง 0503536005026 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5020074721 1000056442  
หจก. เชียงใหม่ศุภรักษ์ 0503534001911 กรุงเทพ/ศรีนครพิงค์ 2523159503 1000022599  
หจก. เชียงใหม่สมุดลานนา 0503535000365 กรุงไทย / ข่วงสิงห์ 5471193458 1000001236  
บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด 0505524000255 ไทยพาณิชย์/จอมทอง 5393011574 1000003647  
กรุงเทพ/ท่าแพ-เชียงใหม่ 2513078135  
กรุงเทพ/สบตุ๋ย-ลำปาง 2550502906  
กรุงเทพ/ลำพูน 3343040469  
กรุงเทพ/ฮอด 5053500111  
หจก. เชียงใหม่สยามมอเตอร์ 0503538000196 นครหลวงไทย / สันป่าข่อย 3451014037 1000015567  
นครหลวงไทย / สันป่าข่อย 3452151366  
ร้าน เชียงใหม่สยามมอเตอร์ (นายปรีชา  สุวรรณ์) 2460003157 กสิกรไทย/ถ.มูลเมือง 3832169071 1000057189  
หจก. เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ 0503525001318 กสิกรไทย / ถนนมูลเมือง 3832040036 1000000183  
กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 4240438897  
กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 4240993206  
กรุงไทย/เชียงใหม่ 5201263054  
หจก. เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 0503531001766 กรุงไทย / สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ 5546001798 1000005657  
หจก. เชียงใหม่โสภณพาณิชย์ 0503543002258 กรุงไทย / จอมทอง 5261284678 1000009221  
หจก. เชียงใหม่เอกอนุรักษ์ บริการ 0503527000017 กรุงศรีฯ / สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ 4111122998 1000022299  
นาย โชคชัย   กัลยาณมิตร 3500100178294 กรุงไทย/ย่อยถ.ห้วยแก้ว 5490008075 9000135886  
หจก. โชคสุนันท์ แม่แตง วัสดุก่อสร้าง 0503546007978 กรุงไทย / ข่วงสิงห์ 5471543602 1000005169  
กรุงเทพ/ถนนช้างคลาน 4232604196  
หจก. โชตนาการไฟฟ้า 0503527001005 กสิกรไทย / ช้างเผือก 2792604482 1000001558  
กรุงเทพ/ประตูช้างเผือก 3904036252  
กรุงไทย/เชียงใหม่ 5201322700  
หจก ไชยปราการค้าผลิตภัณฑ์ 3502011604 กสิกรไทย/ถ.ศรีดอนไชย ชม. 2582452973 1000014427  
นาย ซน  เซียงแก้ว 3580400488299 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091099964 9000157067  
ร้าน ซอคเกอร์ คลับ / นายวีรวิทย์  วงศ์ษาเดช 3509900709772 กรุงเทพฯ / ถนนช้างคลาน 4230450175 9000055747  
บริษัท ซันอิงค์  จำกัด 0505549000615 กรุงไทย / ข่วงสิงห์ 5470092682 1000042771  
หจก. ซี. เอ็น. เอ็กซ์. กำจัดแมลง 0503542000936 กสิกรไทย / สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ 4141014051 1000027383  
หจก. ซี. เอ็ม เคมีคอล แอนด์ แล็บ ซัพพลาย 0503526000412 กรุงไทย / ศรีนครพิงค์ 2961074282 1000002440  
ไทยพาณิชย์/ศรีนครพิงค์ 5492243353  
หจก. ซี. เอ็ม. วัฒนกิจ 0503533001461 กรุงศรีอยุธยา / ประตูช้างเผือก 1401200126 1000002454  
หจก. ซีรินวอเตอร์ เวอร์ค 0503527001676 กรุงไทย / ท่าแพ 5011382133 1000005260  
ร้าน ซีสเต็ม คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส (น.ส.รพีพรรณ คำมามูล) 3500200620436 กรุงไทย/พระสิงห์ 5400072135 9000174640  
ร้าน เซ่งใช้ 3509900406974 กรุงไทย / สันป่าข่อย 5026555217 9000029504  
ร้าน เซท เทรด ซัพพลาย  (นายนิติ จิตติพาณิชย์) 3100600555759 กรุงไทย/ท่าแพ 5010187000 9000133175  
ธนาคารเพื่อการเษตรฯ / พร้าว 232725948  
หจก. เซ็นทรัล อีบิสซิเนส 3032502351 ไทยพาณิชย์/ย.เมืองทองธานี 3672056956 1000061969  
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด  0105531023358 กรุงเทพฯ / สำนักงานใหญ่สีลม 1010770442 1000020068  
กรุงเทพฯ / สำนักงานใหญ่สีลม 1013124399  
น.ส. ฐิติยา  ตาติวงศ์ 3500800055721 กรุงไทย/ศรีนครพิงค์ 2960010701 9000070780  
บริษัท ณัฎฐานที  จำกัด 3032606264 กรุงไทย/ท่าแพ 5010180251 1000054517  
นาย ณัฐพงษ์  นิติพงษ์พานิช 3560300109733 กสิกรไทย/ย่อยหางดง 5002011303 9000165717  
นาย ณัฐวุฒิ  นันตาศรี 5501200018806 กรุงไทย/สันป่าตอง 5240113475 9000161713  
นาย ดรุณ  ภิญโญคำ 3510100585787 กรุงไทย/ลำพูน 5110224447 9000106753  
นาง ดวงดาว  ขาวคม 3500400310155 กรุงไทย / เชียงดาว 5161405945 9000014724  
กรุงไทย / เชียงดาว 5161563281  
ร้าน ดวงดีอะไหล่ยนต์ 3501000141136 กรุงไทย / ฝาง 5321351511 9000029525  
กรุงเทพ/แม่อาย 5100289775  
น.ส. ดวงพร ขวัญจิตต์ขวัญใจ 3500300136480 กรุงไทย/ขุนยวม 5290055746 9000147710  
หจก. ดวงสิดีเทรดดิ้ง 0103535054604 กสิกรไทย / สันป่าตอง 1212189274 1000023403  
อู่ ดอยเต่ารวมช่าง 3130300242003 กรุงเทพฯ / ฮอด 5050078913 9000035606  
หจก. ดาราวรรณการพิมพ์ 0503547003810 ไทยพาณิชย์/ย่อยม.ราชภัฎเชียงใหม่ 8213000091 1000003991  
หจก. ดาราวรรณการพิมพ์ 3031427587 ไทยพาณิชย์/ย่อยม.ราชภัฎเชียงใหม่ 1591034843 1000003991  
ร้าน ดี แซท.โฟน คอมมิวนิเคชั่น 3100602100619 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081206148 9000052297  
กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5080058234  
ร้าน ดี. เค. พานิช 3509900504305 กรุงไทย / แม่โจ้ 3751230017 9000020482  
หจก. ดี. เอส. คอมพิวเตอร์ 0503541001874 กสิกรไทย / ถนนช้างคลาน 4072118990 1000024084  
กรุงไทย/ท่าแพ 5011789608  
บริษัท ดูเรียน อินเตอร์ เทรด จำกัด 0125544003466 ไทยพาณิชย์/ถนนเอกชัย 1473009891 1000008462  
หจก. เดชธิชัย ซัพพลาย 3102779553 กรุงไทย / รามอินทรา 0601151992 1000005267  
บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง  จำกัด 505537000062 กรุงไทย / ท่าแพ 5016088624 1000000061  
นาย เดือน   บุญจิตร 3350700191374 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080074434 9000137048  
ร้าน ตนานุวัฒน์ (นายพัฒนพงษ์  ตนานุวัฒน์) 3509901199581 กรุงไทย/ท่าแพ 5010250659 9000055756  
บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด 0505535000553 กรุงเทพ/ศรีนครพิงค์ 2524291222 1000006262  
กรุงไทย/ท่าแพ 5011969452  
ไทยพาณิชย์/ประตูเชียงใหม่ 5502395529  
กรุงศรีอยุธยา/ประตูช้างเผือก 1401278812  
ร้าน ตะวันนา 3589900002237 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081363383 9000038706  
อู่ ตะวันยนต์ 3500300448899 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ / แม่แจ่ม 8942408011 9000003496  
ร้าน ตั้งหง่วงเซ้ง 3501400416272 กรุงเทพฯ / แม่ริม 3580335499 9000000190  
บริษัท ตั้งหง่วงเซ้ง ไทย โฮมมาร์ท จำกัด 0505548005419 กรุงเทพ/แม่ริม 3583013457 1000052259  
หจก. ตุลย์ สตูดิโอ กราฟฟิก 0503546005851 กรุงไทย / สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ 5546002379 1000012522  
กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5540080106  
นาย เตือน  บุญจิตร 3350700191374 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080074434 9000137048  
บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด 0505547004346 กรุงไทย / เชียงใหม่ 5206032379 1000032633  
ไทยพาณิชย์/ประตูเชียงใหม่ 5323037875  
ไทยพาณิชย์/ลำพูน(ป่าเหว) 5843016082  
บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด 0505547005334 กรุงไทย / ข่วงสิงห์ 5476008403 1000040762  
กรุงเทพ/ศรีนครพิงค์ 2523164248  
กรุงเทพ/ข่วงสิงห์(สาขาย่อย) 5293005400  
กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5086033020  
บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด 0505548004749 ไทยพาณิชย์/สี่แยกสนามบิน ชม 6812259312 1000052448  
ร้าน ถ.การเกษตร 3509900343832 กรุงไทย/สี่แยกหนองหอย 5480050680 9000123390  
ร้าน ถนอมทรัพย์ 3510400079496 กสิกรไทย / ลี้ 3472289151 9000029521  
นาย ถวิล  ปาทา 3501300319071 ไทยพาณิชย์/ย.สันกำแพง 8412020220 9000137051  
ร้าน ท. เชียงดาวกรุ๊ป 3100600902858 กรุงไทย / เชียงดาว 5166016130 9000038681  
กรุงไทย / เชียงดาว 5166018257  
นาย ทนงศักดิ์  แก้วแจ่มจันทร์ 3580400138841 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091644741 9000056107  
นาย ทนงศักดิ์  หยอมวิไล 3580400529891 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091446400 9000166430  
บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0605544000021 กสิกรไทย/ถ.โกสีย์นครสวรรค์ 1041061010 1000054253  
บริษัท ทรัพย์นิยม วิศวกรรม จำกัด 0505547003129 กรุงไทย / ถนนสุเทพ 5040565896 1000029382  
กสิกรไทย/ถนนสุเทพ ชม. 4711008409  
ร้าน ทรัพย์เพิ่มพูนค้าวัสดุ (นางอำพร  ใจยะ) 3510300406932 กรุงไทย/สันป่าตอง 5240046271 9000072336  
ร้าน ทริปเปิลเอ มีเดียกรุ๊ป  3509901428734 กรุงไทย/พระสิงห์ 5400031412 9000103094  
นาย ทวี  ดวงอาทิตย์ 3560200502662 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091192409 9000050516  
บริษัท ทวีพรรณก่อสร้าง จำกัด 0505547004001 กรุงเทพฯ / สันป่าข่อย 2533118333 1000025990  
หจก. ทองคอนส์ซัพพลาย 0513529000049 กสิกรไทย / ลี้ 3472147624 1000016375  
กรุงไทย/ลำพูน 5116038062  
นาย ทองคำ  พิชวงศ์ 3501500062545 กรุงไทย/หางดง 5380073182 9000123951  
นาย ทองสุข  ชมงานดี 3580200143298 กรุงไทย/ขุนยวม 5290019170 9000147727  
ร้าน ท๊อปมิวสิค (นายคุนานนท์  ถีนา) 3509900896530 ไทยพาณิชย์/ย่อยบิ๊กซีเชียงใหม่ 8422045503 9000179392  
นาย ทัย  จันทร์คำ 3502000092764 กรุงไทย/เชียงดาว 5160108017 9000100958  
กรุงไทย/เชียงดาว 5160065857  
บริษัท ทิปโก้ แอสพัลท์ จำกัด 0107535000044 กรุงไทย / เตาปูน 0206026099 1000012965  
น.ส. ทิพวรรณ  กันธะ 3500600336549 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5540068653 9000155373  
หจก. ที แฮม ช็อพ 0603531000025 กรุงไทย / ท่าแพ 5011418448 1000029379  
หจก. ที. เอ็น. เอส. ซีเมนต์แอนด์ สตีล 0503545005262 กรุงเทพฯ / แม่ริม 3580599961 1000017560  
กรุงไทย/แม่ริม 5156022502  
ร้าน ทุ่งข้าวพวงวัสดุก่อสร้าง 3500400373963 กรุงไทย/เชียงดาว 5160072993 9000054520  
กรุงไทย/เชียงดาว 5166007093  
หจก. ทูครีเอชั่น 3380029166 กรุงเทพฯ / ถนนสุเทพ 5040581513 1000035030  
ร้าน เทคนิคกลการ 3501900499240 กรุงไทย / สันป่าข่อย 5021282026 9000017671  
ร้าน เทคนิคยานยนต์ (นางมลิวรรณ  คงรอด) 3501900490463 ไทยพาณิชย์/ย่อยบิ๊กซีเชียงใหม่ 8422090485 9000180813  
ร้าน เทพนฤมิตรบริการ (นางสมศรี  ติ๊ปหน่อ) 3580400099136 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090239290 9000182971  
ร้าน เทพนฤมิตรวัสดุการเกษตร  (นายกำจร  เพียรวัชวงศ์) 3580500236950 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091314911 9000010368  
บริษัท เทพนิธิ จำกัด 0505503000078 กรุงเทพฯ / สันป่าข่อย 2530090592 1000015882  
หจก. เทพนิมิต ปิโตรเลียม 0513545000058 กรุงไทย / ลำพูน 5111959548 1000047570  
ร้าน เทพพิทักษ์ (นายบุญธรรม  ธาราทิพย์ไพร) 1500300021848 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090138222 9000133404  
ร้าน เทพพิทักษ์พาณิชย์ 3580400097176 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5090041164 9000042442  
กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091673601  
หจก. เทพมุนี 0583542000031 กรุงไทย / ขุนยวม 5290056521 1000007244  
บริษัท เทพลิขิตก่อสร้าง  จำกัด (สาขา) 0505545000289 กรุงเทพฯ / ดอยสะเก็ด 4863007482 1000017898  
กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5081163716  
บริษัท เทเลคอมมิวนิเคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง เซลล์ แอนด์ เซอร์วิศ จำกัด 0105546034059 ไทยพาณิชย์/มีนบุรี 1092402939 1000032658  
ร้าน เทวีการพิมพ์ 3720100153281 กรุงไทย / สันป่าข่อย 5020013439 9000049461  
ร้าน ไทยเจริญการค้า (นางรีณา  สมฤทธิ์) 3509901335795 กสิกรไทย/ถ.มูลเมือง ชม. 3832328013 9000147718  
ร้าน ไทยชัวร์โฮสดอทคอม (ว่าที่ร.ต.เอกลักษณ์ กำจร) 3102300385931 กสิกรไทย/ดาวคะนอง 0802707959 9000178954  
บริษัท ไทยยนต์ทรัค แอนด์ เทลเลอร์ จำกัด 0345549000129 กรุงเทพ/อุบลราชธานี 2564424303 1000060291  
หจก. ไทยรุ่งกิจ อลูมิเนียม 0503538005058 กรุงเทพ/ช้างคลาน 4230608400 1000061793  
บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด 0105525003910 กรุงไทย/สำนักนานาเหนือ 0006071406 1000002404  
หจก ไทยวิกตอรี่ เทรดดิ้ง 0103504002441   0712834404 1000001332  
        0011069160    
ร้าน ธ. นพพลพาณิชย์ (นายนพพล  ธุวานันท์) 3510500080127 กรุงไทย/บ้านโฮ่ง 5140041820 9000089526  
หจก. ธ.ปราณีการเกษตร 3031974579 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5470219968 1000005810  
นาย ธงชัย  บำรุงพนัส 3580500043132 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090067562 9000135882  
ร้าน ธนพูลบริการ 3501600189059 กรุงเทพฯ / ฮอด 5050288967 9000030560  
ร้าน ธนวัฒน์  การช่าง (นายธนชัย  สุนันตา) 3501700130528 ออมสิน/ดอยเต่า 053424200058970 9000125606  
บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 0107537000017 ทหารไทย/ราชดำเนิน 0010039546 1000016415  
นาย ธนาธาร  ใจคำ 3501500492736 กรุงไทย/ช้างคลาน 5330073839 9000154253  
หจก. ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ 0503518000034 กรุงไทย / เชียงใหม่ 5206050369 1000006036  
ร้าน ธนาภัณฑ์ 3500400072459 กรุงไทย / เชียงดาว 5160011048 9000030380  
ร้าน ธนาวิทย์  3510400029995 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ / ลี้ 2472576834 9000043681  
กรุงไทย/ลำพูน 5110148066  
หจก. ธเนศค้าวัสดุก่อสร้าง (1994) 0583537000052 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081224162 1000001384  
หสน. ธโนปจัย 0502503000032 ออมสิน / แม่แตง 053412100001240 1000017888  
อู่ ธรรมเซอร์วิส โดยนายสุธรรม  มูลธง 3509900511344 กรุงเทพฯ / ประตูเชียงใหม่ 4240956328 9000087906  
ยู โอ บี/ เชียงใหม่ 0062171164  
ร้าน ธราดล วัสดุก่อสร้าง (นายสมจิต อายุมั่น) 3500400287137 กรุงไทย/เชียงดาว 5160061975 9000139294  
นาย ธวัชชัย  ธรรมไทย 3500200365801 กรุงไทย/ช้างคลาน 5330082277 9000077286  
บริษัท ธารา  จำกัด 0505509000011 กรุงไทย/เชียงใหม่ 5201179045 1000003960  
กรุงเทพ/ศรีนครพิงค์ 2523154959  
กสิกรไทย/ท่าแพ ชม. 1031046080  
กรุงไทย/ศรีนครพิงค์ 2966001585  
กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080010436  
กรุงไทย/เชียงใหม่ 5206051551  
นาย ธารา  ลาวิชัย 3580400014009 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091250611 9000162581  
กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091250611  
หจก. ธีรพจน์การโยธา 0503546006017 กรุงไทย / ท่าแพ 5011988554 1000005268  
กรุงไทย/แม่ริม 5150056138  
นาย ธีรภาพ  เทพพะ 1501800005010 ออมสิน/อมก๋อย 053423200195439 9000170432  
นาย ธีรวุฒิ  พันธุ์พุทธรักษา 1580400006662 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090162174 9000135881  
ร้าน น.การช่าง (นางรัชฎาพร   มหานิล) 3510400327767 กสิกรไทย/ลี้ 3472312021 9000186618  
นาย นคร  มูลรัตน์ 3510600499847 กรุงเทพ/ลำพูน 3344597624 9000140560  
หจก. นครพิงค์ อิเล็คตริค 0503548006944 กรุงเทพ/ถนนช้างคลาน 4233041385 1000070462  
หจก. นครพิงค์ออโตเมชั่น ซีสเต็ม 0503538002865 กรุงไทย / ถนนช้างคลาน 5331256767 1000007306  
ร้าน นงลักษณ์ผ้าม่าน 3509900825012 กรุงไทย / ถนนช้างคลาน 5331264026 9000030368  
บริษัท นพดลพานิช จำกัด 0505533000157 กรุงไทย / เชียงใหม่ 5206054445 1000010337  
กรุงเทพ/สันป่าข่อย 2533098881  
หจก. นพรัตน์คอมพิวเตอร์ 0503544003193 กรุงไทย / ถนนสุเทพ 5211744616 1000011231  
หจก. นพรัตน์ยางยนต์เชียงใหม่ 0503528000169 กรุงไทย / สันป่าข่อย 5026023584 1000001425  
ร้าน นพรัตน์รวมยาง โดยนายธีรชัย ภานุทัศนาภร 5740300016021 กสิกรไทย / ลำพูน 4012177556 9000008350  
กรุงไทย/ลำพูน 5111621377  
หจก. นวลประวัติ 0503533002263 กรุงไทย / สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ 5541101107 1000011952  
นาง นวลสวาท  ทิพาคำ 3580200077139 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5090040591 9000065019  
หจก. นอร์ทเทอร์นแมชชีนทูลส์ 0503536000211 กรุงไทย / หางดง 5386008528 1000012436  
กสิกรไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 4142147748  
หจก. นอร์ทเทิรน์ โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง 0503547000390 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5541147271 1000005031  
ไทยพาณิชย์/สี่แยกสนามบิน ชม. 6813011589  
หจก. นอร์ธเทิร์นเชียงใหม่ออยล์ 0503545000775 กรุงไทย / สันป่าข่อย 5021419501 1000009158  
กรุงไทย / สันป่าข่อย 5020033847  
หจก. นันทกานต์ กราฟฟิค การพิมพ์ 0503535001302 กรุงเทพฯ / ประตูช้างเผือก 3903077216 1000010038  
กรุงเทพฯ / ประตูช้างเผือก 3904051780  
บริษัท น้ำมันป่าซางกรุ๊ป  จำกัด / เชียงใหม่ 0515545000106 กรุงไทย / เชียงใหม่ 5200012929 1000007396  
บริษัท น้ำมันป่าซางกรุ๊ป  จำกัด / ลำพูน 0515545000106 กรุงไทย / ลำพูน 5110013020 1000007396  
นาย นิคม  คำตัน 3500500546631 กรุงไทย/หางดง 5380074383 9000125589  
นาง นิติพร  แจ่มจันทร์ 3580300122438 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080077271 9000150530  
กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080077271  
นาย นิทัศ    ลามู 3500800091477 กรุงไทย/ท่าแพ 5010038528 9000169704  
บริษัท นิ่มซี่เส็ง ขนส่ง 1988 จำกัด 3501010141 กรุงไทย / เชียงใหม่ 5201449999 1000023539  
ดีบีเอส ไททนุ/ถนนช้างเผือก ชม. 0216042852  
บริษัท นิมมานา พับลิชชิ่ง จำกัด 0505547000626 กรุงไทย/เชียงใหม่ 5200178622 1000034117  
กสิกรไทย/ลี้ 3470007066  
ร้าน นิยมบริการ 3580100076904 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081343013 9000017554  
บริษัท นิยมพานิช  จำกัด 0505492000034 กรุงไทย / เชียงใหม่ 5206053902 1000000110  
กรุงเทพ/ฝาง 3743023909  
กรุงเทพ/ประตูช้างเผือก 3903004293  
กรุงไทย/ลำพูน 5116045374  
หจก. นิสสัน แม่ฮ่องสอนคาร์ เซอร์วิส 3031491168 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5080021705 1000026714  
กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081377228  
ร้าน นีราภัณฑ์ (นางราศี   เมฆิน) 3580100214517 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080102705 9000116127  
นาย บรรลือศักดิ์   ติปะละ 3580300060173 กรุงไทย/ปาย 5250024890 9000055745  
ร้าน บัญชาซีเมนต์บล็อก 3501500470678 กรุงไทย / ท่าแพ 5011652068 9000030364  
นาย บัณฑิต  ใจตา 3501800046511 กรุงไทย/ท่าแพ 5010225735 9000156026  
นาง บัวซอน   ผันผาย 3580300126573 กรุงไทย/ปาย 5251048408 9000189855  
หจก. บัวตากรุ๊ป 0523537000826 กรุงไทย / ลำพูน 5111787526 1000008791  
กรุงเทพ/ถนนราชดำเนิน (สาขาย่อย) 5361470678  
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด/เชียงใหม่ 0292983811  
นาง บัวลัย   เรือนรักเรา 3500200403621 ไทยพาณิชย์ / ทุ่งเสี้ยว 6612170645 9000028691  
นาง บัวแล  จันทร์แสนตอ 3530400124467 กรุงเทพ/หางดง 4590296069 9000166049  
บริษัท บางกอก เยลล์ จำกัด 0105544047811 ยู โอ บี/ ยูเนี่ยนมอลล์ ลาดพร้าว 1281003200 1000057613  
หจก. บางจากดอยเต่า 0503538000862 กรุงเทพฯ / เชียงใหม่ 5053003447 1000022024  
กรุงไทย/จอมทอง 5260071786  
บริษัท บ้านช่างคิด จำกัด 0105547093717 กรุงไทย/ย.สรงประภา 1981223347 1000020823  
หจก. บ้านทาก่อสร้าง 0513538000056 กรุงไทย / แม่ทา 5316003632 1000017235  
กรุงไทย/ลำพูน 5116063445  
กรุงไทย/แม่ทา 5311198583  
กรุงไทย/แม่ทา 5316005317  
หจก. บ้านพลภูมิ 0503548004577 ออมสิน/ถนนทิพย์เนตร 053418200295793 1000061586  
บริษัท บ้านสวยเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 0505550001859 กสิกรไทย/สี่แยกสนามบิน 4142306498 1000063858  
ร้าน บิ๊กแบงค์ สตูดิโอ เวอร์ค 3500100234119 ไทยพาณิชย์ / ศรีนครพิงค์ 5492304858 9000014438  
นาง บือ  บุญรัตน์ 3580400103613 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090245940 9000181094  
นาย บุญ  อินเฟย 3502000019706 ธ.เพื่อการเกษตร/เชียงดาว 0942401330 9000191428  
ร้าน บุญชู แอร์เซอร์วิส (วิชญา  กิจบุญชู) 3509900501705 กรุงไทย/ท่าแพ 5010070057 9000007135  
หจก. บุญทวีแม่ริม 0503525000591 กรุงไทย / แม่ริม 5151544640 1000000246  
ร้าน บุญทองซีเมนต์บล็อก 3580100007210 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5080002654 9000014437  
กสิกรไทย/แม่ฮ่องสอน 2852154902  
หจก. เบสท์ ประดับยนต์ 0503536003597 กรุงไทย / สันป่าข่อย 5021342320 1000016519  
ร้าน แบงค์ 3489900155581 ออมสิน / แม่แตง 053412200490014 9000110060  
หจก. ป. ชัยยนต์ 0503540000262 กรุงไทย / ไชยปราการ 5451005052 1000023017  
หจก. ป. เฮงสวัสดิ์ 0503536004127 กรุงศรีฯ / สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ 4110000544 1000012431  
ร้าน ป.รวมช่าง (นางนิโลบล  จันน้อย) 3580400198673 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090168970 9000163132  
หจก. ปรวิทย์พาณิชย์ 3031023925 กรุงไทย / ท่าแพ 5010027682 1000026087  
ร้าน ประกอบการค้า 3580100076912 กรุงไทย / ปาย 5251206135 9000019931  
นาย ประการ  จันทร์สายบัว 3509900341813 กรุงไทย / ขุนยวม 5291164468 9000060014  
อู่ ประจักษ์ยนต์ โดยนายประจักษ์  จอมปวง 3580400105161 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091331190 9000014439  
นาย ประดับพันธุ์  อินทะพันธุ์ 3509900158946 กรุงไทย/เชียงใหม่ 5200058090 9000138011  
นาย ประดิษฐ์   วงศ์สูน 3500900273534 กรุงไทย / ถนนช้างคลาน 5331142117 9000028014  
นาย ประทีป  ด้วงแค 4120600007512 ไทยพาณิชย์/ย.ม.เกษตรศาสตร์ 2352030761 9000138280  
ร้าน ประทีปกลการ (นายประทีป  อินต๊ะเสาร์) 5509990012691 กรุงไทย/ท่าแพ 5010009110 9000037911  
นาย ประพันธ์  จันทนะ 4520100008800 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080040807 9000085297  
นาย ประยูร  วิศักดิ์ศิริ 3529900357493 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090140367 9000123452  
อู่ ประยูรการช่าง 3501400058503 กรุงไทย / แม่โจ้ 3751089047 9000022868  
ร้าน ประสงค์การค้า 3501600142061 กรุงไทย / จอมทอง 5261095948 9000003693  
นาย ประสิทธิ์  ชัยทองคำ 3501300193620 กสิกรไทย / ลี้ 3472047069 9000030370  
นาย ประเสริฐ  บุญทาวงค์ 3580400119579 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090145873 9000125590  
นาย ปราการ  ครอบดอน 3540700275100 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080073373 9000153467  
หจก. ปราณีการเกษตร 0503548006146 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5470219968 1000053810  
กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 3904339128  
กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 3904339128  
กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 5470219968  
นาย ปรีชา  ถิระวิทยากุล 3102200796432 กรุงไทย/แม่ริม 5151566296 9000134331  
นาง ปรียาพรรณ  บุรีคำ 3509901214203 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5541117313 9000161700  
นาย ปัญญา  ญาณีกระจ่างพันธุ์ 3501800166206 กรุงไทย/จอมทอง 5260078780 9000125602  
ร้าน ป่าไผ่การเกษตร 3501300256699 กรุงเทพ/ดอยสะเก็ด 4860331075 9000010760  
กรุงเทพ/ดอยสะเก็ด 5190046087  
ร้าน ปายคอนสตรั๊คชั่น 3510600768244 กรุงไทย / ปาย 5251278365 9000038670  
ร้าน ปายคาร์แคร์ 3120101464731 กรุงไทย / ปาย 5251260717 9000026472  
หจก. ปิยะกมลปิโตรเลียม 0513541000096 กสิกรไทย / ลี้ 3472017720 1000015041  
ร้าน ปิยะภัณฑ์ 3501600015778 กรุงไทย / ถนนสุเทพ 5211260937 9000024711  
หจก. ปิยะภัณฑ์ (ฮอด) 0503548006111 ทหารไทย/ฮอด 3932290988 1000042638  
ไทยพาณิชย์/ย่อย ริมเมย (แม่สอด) 7232281700  
ร้าน ปี๊ดดีไซน์  3580200024400 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081223417 9000043830  
นาย ปุณณรัตน์  อ่อนฉาย 3530100859461 กรุงเทพ/แม่ริม 3580494973 9000151294  
ร้าน โปร่งหมู ส. คอนกรีต (นายสุรัตน์  ปัญญาวิลาวัณย์) 3580100009212 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5080009543 9000019453  
หจก. โปรฟิทส์ ออริจินัล พลัส 3380012847 กรุงเทพ/สันป่าข่อย 2534194663 1000057257  
บริษัท โปรวิชั่น เทคโนโลยี จำกัด 0505544000854 กสิกรไทย/ซุปเปอร์ไฮเวย์ 3692216341 1000030992  
กรุงไทย/สันป่าข่อย 5020008761  
ธนคารเพื่อการเกษตรฯ / แม่วาง 3692216341  
นาง ผิน  สุพรรณ์ 5501800001408 ออมสิน/อมก๋อย 053423200195457 9000170431  
ร้าน ฝางธุรกิจ 3500900859245 กรุงไทย / ฝาง 5321127786 9000027396  
หจก. ฝางวิมกรุ๊ป 0503539004004 กรุงไทย / ท่าแพ 5011937593 1000005352  
กรุงไทย/ถนนห้วยแก้ว ย่อย 5491016225  
ทหารไทย/ฝาง 3852125073  
บริษัท พงศ์โชตนาการยาง จำกัด 0505537000399 กรุงไทย / ข่วงสิงห์ 5476000216 1000000048  
บริษัท พงศ์โชตนาการยางเอ็กซ์เพรส จำกัด 0505550003916 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5476009892 1000067346  
นาย พงศธร  ไชยศรีมา 3509901243246 กรุงไทย/ปาย 5250081320 9000168341  
ร้าน พงษ์กร 3509900746091 กรุงไทย / สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ 5540010183 9000035642  
บริษัท พชรศรียนต์ จำกัด 0505532001842 กรุงไทย/ฝาง 5326000032 1000010605  
กรุงไทย/ฝาง 5326012065  
ร้าน พนาสิน (นางภัทรา  ขอผล) 3501900635615 กรุงไทย/ย่อยบิ๊กซีเชียงใหม่ 7860027534 9000171170  
นาง พนิดา  จอมปวง 3580400104831 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090220980 9000189866  
นาง พยอม   คำแสนสุข 3100500378413 ไทยพาณิชย์/สี่แยกสันกำแพง (หนองป่าครั่ง) 6642348844 9000178145  
นาย พรศักดิ์  สุขนวล 3501700079107 ธ.ก.ส./ฮอด 7232200352 9000127860  
ร้าน พระหฤทัย 3509900707869 เอเชีย / เชียงใหม่ 0172153637 9000028041  
บริษัท พรีเมียร์มอเตอร์  จำกัด 0805533000251 กสิกรไทย / ช้างเผือก 2792708547 1000005005  
ธนาคารเพื่อการเกษตร/สันป่าตอง 0952098934  
ธนาคารเพื่อการเกษตร/แม่สรวย 1942559352  
อู่ พลบริการ (นายสุพล  จันต๊ะโส) 3500200595369 ธ.ก.ส./จอมทอง 1232506166 9000131017  
หจก. พลอยการพิมพ์ 0503535001027 กรุงไทย/พระสิงห์ 5401124791 1000014924  
นาย พลากร  วิริยะรัตนพร 3200100396995 กรุงไทย / ข่วงสิงห์ 5470058654 9000060045  
นาง พวงเพชร  ปาจีคำ 3580400263327 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091309608 9000011410  
ร้าน พัชรินทร์ (น.ส.พัชรินทร์  เพชรงาม) 3310300760983 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091626492 9000087729  
อู่ พัฒนาการช่าง (นายสุพัฒนา ก๋าวิ) 3501500522074 ไทยพาณิชย์/สี่แยกสนามบิน ชม 6812245737 9000137047  
น.ส. พินยาดา  ลีลาสงวน 3501500531758 กรุงไทยถ.ห้วยแก้ว 5490103566 9000164251  
หจก. พิพิธการยาง 0503534003204 กรุงศรีอยุธยา / หนองประทีป 2210003839 1000008299  
หจก. พี แอนด์ เอ ซิสเตมส์ 0503545001208 กสิกรไทย/ช้างเผือก 2792839420 1000008300  
กสิกรไทย/ช้างเผือก 5211911482  
ร้าน พี. เค. พาณิชย์ 3540400126389 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ / หางดง 5912428535 9000037709  
หจก. พี. ซี. ฟิวเจอร์ 0503541001823 กรุงไทย / ท่าแพ 5011767760 1000005245  
กรุงเทพ/ถนนช้างคลาน 4230560601  
กรุงศรีอยุธยา/ประตูช้างเผือก 1401212431  
บริษัท พี. ที. เอส เทคโนโลยี จำกัด 0505544002300 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5021401564 1000051227  
หจก. พี.ซี.แมชีนเนอรี่ 0103509001060 กรุงเทพ/วรจักร 1213017450 1000005728  
กรุงเทพ/วรจักร 1210560858  
บริษัท พี.พี.เอส. คอนกรีต  จำกัด 0505538004894 กรุงไทย / จอมทอง 5261137411 1000005210  
หกจ. พีเค. เซอร์วิสเซ็นเตอร์ เทค 0503547002261 กรุงเทพ/แม่โจ้ 5870220265 1000055791  
ร้าน พีซีเวิร์ค 3500700362827 ออมสิน/แม่ริม 053410200981512 9000161032  
หจก. พีทีวี. ปิโตรเลียม 0503537000362 กรุงเทพ / สะเมิง 5440098266 1000024371  
ร้าน พีพี คอมพิวเตอร์ 3560100288359 กรุงเทพ/น่าน 3370872891 9000082725  
นาง เพ็น  คำปัน 3580400391724 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090146799 9000125611  
นาง เพลินจิต  ศิริคำ 3510101073186 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091300805 9000030839  
ร้าน เพาเวอร์เน็ต 3570101581521 กรุงเทพฯ / กาดสวนแก้ว 5313015850 9000018202  
บริษัท เพิ่มพูนค้าไม้ จำกัด 0505544000625 กรุงไทย/เชียงใหม่ 5206056251 1000013515  
บริษัท เพิ่มพูลปิโตรเลียม (9999) จำกัด 0505538000929 กรุงเทพ/จอมทอง 3953008301 1000024962  
กรุงไทย/จอมทอง 5261289602  
กรุงเทพ/จอมทอง 3953008301  
กรุงเทพ/จอมทอง 5261289602  
ร้าน เพื่อนครูเชียงใหม่ / นางลำจวน  สมบูรณ์ 3509900243986 กรุงไทย / พระสิงห์ 5401069081 9000051180  
กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5541132193  
ร้าน เพื่อนนักเรียน 3509901419409 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091330976 9000003666  
ร้าน เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอริเชียงใหม่ 3509901497108 กรุงศรี/ประตูช้างเผือก 1401258596 9000043152  
หจก. แพทอง 0543532000151 กรุงไทย / แพร่ 7300029225 1000013341  
ร้าน แพร่วอเตอร์ 2000 (นางนันทนา  มั่งมี) 3540500037418 กรุงไทย/แพร่ 5066045406 9000041522  
ร้าน แพร่สติ๊กเกอร์ แอนด์ อิงค์แจ็ท ไซน์ (นายนิธิศพันธ์  สุวรรณวงศ์) 3100601045517 ไทยพาณิชย์/ย่อยบิ๊กซี แพร่ 9362006403 9000120480  
ร้าน ไพลินสาสน์ โดยนายสุจินต์ วิริยะไชยกุล 3659900373196 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5090032491 9000004071  
กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091581839  
ร้าน โฟกัส คัลเล่อร์แล็ป  3501400046718 กรุงไทย / ตลาดแม่มาลัย 4580352310 9000000266  
บริษัท โฟโต้บัค จำกัด 0505545002036 กรุงเทพฯ / ศรีนครพิงค์ 2524265622 1000010019  
กรุงเทพฯ / ศรีนครพิงค์ 2524274202  
บริษัท ภัทรภาคิน จำกัด 0515541000179 กรุงไทย / บ้านโฮ่ง 5141428400 1000018987  
ร้าน ภัทรวดี 3501500021458 กรุงเทพฯ / หางดง 4590389567 9000029455  
ร้าน ภูกรรกล้าไม้ (นายวันชัย   เสร็จซี) 3580300033737 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5081476420 9000024467  
หจก. ภู่พิสิฐพาณิชย์                              กรุงไทย / จอมทอง 5266009446 1000009231  
กรุงเทพ/จอมทอง 3953009655  
หจก. ภู่พิสิฐวัสดุภัณฑ์พาณิชย์ 0503551001184 กรุงไทย/จอมทอง 5266015535 1000062194  
ร้าน ภู่พิสิฐสุขภัณฑ์ 5500200029831 กรุงเทพฯ / จอมทอง 3950441372 9000030379  
กรุงไทย/จอมทอง 5261322715  
ร้าน ภู่พิสิฐอลูมิเนียม 3510600655067 ไทยพาณิชย์ / จอมทอง 5392260722 9000030378  
กรุงไทย/จอมทอง 5260042042  
ร้าน ม. ไดนาโม (นางสภัสนันท์  ชื่นดวง) 3580400160382 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091255648 9000027414  
นาย มงคล  มูลรินทร์ 3501100382836 กรุงไทย / เชียงใหม่ 5200028191 9000050505  
กรุงเทพ/สารภี 5232284445  
หจก. มงคล อามาเจอร์ เซอร์วิส 3030564269 ธ.เพื่อการเกษตร/เชียงใหม่ 0232641231 1000068174  
ร้าน มงคลการดับเพลิง (นายมงคล ยองเพชร) 3529900440897 กรุงเทพ/สันป่าข่อย 2530748389 9000145519  
ร้าน มงคลเครื่องเรือน (นายสุทธิศักดิ์  ไชยวารินทร์) 3500900154519 กรุงไทย/ฝาง 5320158483 9000071132  
ร้าน มนตรี โดยนายมนตรี  เมืองวงศ์ 3501200242475 กรุงไทย / สันป่าตอง 5241366024 9000089069  
บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์  จำกัด 0505533000220 กสิกรไทย / ช้างเผือก 2792604431 1000001557  
นาง มนัสวีร์  ใจจันทร์ 3501600260675 กรุงไทย / จอมทอง 5261351448 9000026567  
ร้าน มอญศิลป์ 3580400333996 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091513299 9000040933  
อู่ มังกรการช่าง (นางเอมอร  คงสม) 3501600021662 กรุงไทย/ท่าแพ 5010083086 9000050506  
กรุงไทย/ท่าแพ 5010083086  
หจก. ม่านนพเก้าบริการ 0513547000527 กรุงไทย / ถนนสุเทพ 5210057135 1000003743  
กรุงเทพ/อุโมงค์-ลำพูน 5790081169  
กรุงไทย/ลำพูน 5110373493  
นาย มานิต  ด้วงสงค์ 3501700128248 กรุงไทย/ปาย 5250031129 9000099644  
กรุงไทย/ปาย 5250051324  
นาย มาโนชน์  แพมงคล 3580400031574 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091175504 9000004041  
หจก. มาวินวิศวกรรม 0513535000195 กรุงไทย / ลำพูน 5111719431 1000009167  
บริษัท มาสด้า เชียงใหม่  จำกัด 0505531001130 กรุงไทย / ท่าแพ 5016090416 1000005952  
กรุงเทพ/ท่าแพ 2513075248  
กรุงไทย/ศรีนครพิงค์ 2966001720  
กรุงไทย/ลำพูน 5116055817  
หสม. มาสเตอร์ ปริ้นท์ 0992001906597 กรุงไทย / ท่าแพ 5010096862 1000047176  
บริษัท มิชชั่น ที จำกัด 0105547030464 ไทยพาณิชย์/ย่อยตลาดสันทราย 8742041174 1000019562  
บริษัท มิตซูแม่ฮ่องสอน  จำกัด 3521000351 กรุงเทพฯ / แม่ฮ่องสอน 3793012513 1000014637  
ร้าน มิตรทหาร 3360400208361 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ/แม่สะเรียง 1822328870 9000110016  
กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090225354  
ร้าน มิตรอะหลั่ย โดยนายวัชระ  วิริยะไชยกุล 3580400024365 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091559639 9000014443  
นาย มินทร์   ปินตาดง 3510600502694 กรุงไทย/จอมทอง 5261413486 9000131859  
บริษัท มิวนิคบุ๊กเซ็นเตอร์ จำกัด 0575541000322 กรุงไทย/เชียงราย 5046055155 1000002025  
นาง มิสไล  เพิ่มสิทธิ์ 3509900156731 กรุงไทย/ท่าแพ 5010097001 9000150056  
หจก. มี ดี ที่ ทำ 3032861021 ไทยพาณิชย์/ย่อย บิ๊กซี หางดง 4010543911 1000066604  
หจก. มีนาเทรด 0503545000996 กรุงไทย / ฝาง 5321341788 1000005254  
ร้าน เมืองทอง เดคคอเรชั่น (นายไพศาล รุ่งวรกุล) 3509900668260 กรุงศรีอยุธยา/สี่แยกสนาบิน 4110002464 9000110068  
บริษัท เมืองฝางปิโตรเลียม  จำกัด 3501041480 กรุงศรีอยุธยา / ฝาง 4081077588 1000022041  
หจก. เมืองฮอด 0503538003977 กรุงไทย / จอมทอง 5260042522 1000023402  
กรุงไทย / จอมทอง 5261313384  
บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม  จำกัด 0575535000049 กรุงไทย / ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 5391095131 1000001453  
ร้าน แม่โจ้การเกษตร 3509900400810 กรุงไทย / แม่โจ้ 3751015396 9000002327  
ร้าน แม่โจ้ยางยนต์ (นางธัญลักษณ์  จิตทยานันท์) 3520500524360 กรุงไทย/แม่ริม 5150092398 9000124908  
บริษัท แม่โจ้ออยล์ เซอร์วิส  จำกัด 0505535000022 กรุงเทพ/แม่โจ้ 5870323333 1000001378  
กรุงเทพ/แม่โจ้ 5870050712  
กรุงไทย/แม่โจ้ 3750181160  
กรุงไทย/แม่โจ้ 3750181179  
กรุงไทย/แม่โจ้ 3751018719  
หจก. แม่ปิงโยธาการ 0513548000351 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ / ลี้ 2472630464 1000050117  
หจก. แม่มาลัย ต. วัสดุก่อสร้าง 0503540001650 กรุงไทย / ท่าแพ 5011942759 1000000195  
ร้าน แม่สะเรียง คัลเลอร์แลป 3509900259297 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091622837 9000003667  
กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091142312  
ร้าน แม่สะเรียง จักรกลการเกษตร 4101800044587 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091626409 9000050929  
ร้าน แม่สะเรียงการยาง 3501600241328 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091551883 9000007452  
ร้าน แม่สะเรียงจักรกลการเกษตร (น.ส.หนึ่งฤทัย  เอ้งฉ้วน) 4101800044587 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091626409 9000050929  
ร้าน แม่สะเรียงเซนเตอร์ 3580400235901 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091440682 9000005154  
ร้าน แม่สะเรียงเฟอร์นิเจอร์ (นายวิเชียร อร่ามวงค์) 3580400025825 ธ.ก.ส./แม่สะเรียง 1822270215 9000063909  
หจก. แม่สาววัสดุก่อสร้าง 0503548005875 กรุงเทพฯ / แม่อาย 5100297042 1000045113  
หจก. แม่ฮ่องสอนการไฟฟ้า 0583541000061 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081492574 1000006741  
หจก. แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่ 0583546000043 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081463817 1000006780  
กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5080042540  
หจก. แม่ฮ่องสอนสมใจ 0583536000075 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081246204 1000014628  
บริษัท โมเดอร์น เอ็นไวรอนเม็นตัล จำกัด 0105542012727 กรุงไทย/บางพลี 2541293526 1000036329  
บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด 0515535000073 กรุงไทย / ลำพูน 5111370722 1000004796  
ร้าน ไม้ล้านนา (ไม้ทองคำ) 3500200478991 กสิกรไทย/จอมทอง 2272268900 9000174642  
บริษัท ไม้อบทวีพรรณ จำกัด 0505508000017 กรุงไทย / เชียงใหม่ 5206056049 1000015864  
กรุงเทพ/สันป่าข่อย 2533102931  
กรุงเทพ/สันป่าข่อย 2533113540  
กรุงศรีอยุธยา/สันกำแพง 3583012277  
หจก. ยิ่งเจริญยนต์ แอ โฟร์วีล 0503546007528 กรุงไทย / เชียงใหม่ 5206056650 1000017266  
ร้าน ยิ่งเจริญยนต์แอโฟร์วีล2 3501200366905 กรุงไทย/สันป่าตอง 5240024251 9000108046  
กรุงไทย/สันป่าตอง 5240099189  
นาย ยุทธนา  โสภาวรการ 2580700025113 กรุงไทย/ปาย 5250041507 9000072583  
นาง ยุพิน  บุญจิตร 3580100032460 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080077301 9000150538  
บริษัท ยูนิเวอร์แซล โมบาย เทเลคอม  จำกัด 3030012913 กสิกรไทย/ถ.พระราม 9 7132226290 1000041357  
บริษัท ยูไนเต็ดเทเลคอมเซลส์แอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด 3011381267 ไทยพาณิชย์ / สำนักรัชโยธิน 1112094551 1000000466  
ทหารไทย/สี่แยกข่วงสิงห์ ชม. 5124891029  
หจก. ยูโรไทยแมชชีนเนอรี่ 3031489370 กรุงไทย / ถนนช้างคลาน 5330027233 1000030741  
กรุงเทพ/ถนนช้างคลาน 4230571327  
อู่ รวมช่างเซอร์วิส  3500200293877 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5080113359 9000000644  
กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081227617  
ร้าน รวมอะไหล่ยนต์ 3509900190122 กรุงไทย / เชียงใหม่ 5201572448 9000010592  
ร้าน ระลึกเคหะภัณฑ์  3501100001336 กรุงไทย / แม่โจ้ 3756004139 9000027386  
กสิกรไทย/ช้างเผือก ชม. 2791001679  
ร้าน รักพงศ์พานิช 3500600066266 กรุงเทพ/ตลาดแม่มาลัย 4580519835 9000076003  
ร้าน รักษ์วดีพันธุ์ไม้  3540400811014 กรุงไทย / แพร่ 5061921089 9000031144  
ร้าน รักสัตว์การเกษตร (นางสุปะวีณ์ แสนมงคลไชย) 3570501337644 กรุงศรีอยุธยา/ถ.โชตนา เชียงใหม่ 3921273361 9000173485  
ร้าน รัตนพล วนเกษตร 3700100678791 ไทยพาณิชย์ / ท่าแพ 5012887480 9000011423  
หจก. รัตนพล วนเกษตร 0503548001195 ไทยพาณิชย์ / สันป่าตอง 7343003141 1000028292  
ร้าน รัตนพานิช 3509900893204 กรุงไทย / ท่าแพ 5016072957 9000030369  
ร้าน รัตนะมีเดีย แม่ฮ่องสอน (นายวิรัตน์  นันทะพรพิบูลย์) 3670100792196 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080009179 9000055735  
นาง รัตนา   แกนุ 3500300165862 กรุงไทย/จอมทอง 5260207467 9000183550  
ร้าน ราญก๊อปปี้ (นายศุภชัย  ยังวาสนาสุข) 3580100212361 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080116919 9000127429  
ร้าน ร้าน N เกษมการช่าง  3501200337581 ทหารไทย/แม่ฮ่องสอน 4742061965 9000017820  
กรุงเทพ/แม่ฮ่องสอน 3790254159  
กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080004940  
ร้าน ร้านคลังวัสดุ 3509900042506 กรุงไทย/แม่โจ้ 3751000887 9000025690  
ร้าน ร้านมิ่งขวัญการเกษตร (น.ส.ลลิตกร  แก้วมิ่งขวัญ)  3500500390665 กรุงไทย/เชียงใหม่ 5200107830 9000119995  
บริษัท ริโก้ ( ประเทศไทย )  จำกัด 0105513004762 กรุงไทย / ย่อยประเวศ 1886000840 1000000128  
ร้าน รุ่งตะวันปายไม้แบบ (นายเยาวลักษณ์  แสนพิทยาพร) 3509901414211 กรุงไทย/ปาย 5251328745 9000186615  
ร้าน รุ่งทิตย์ (นางรุ่งทิตย์ ไทยเครือ) 3510300246943 กรุงไทย/บ้านโฮ่ง 5140071290 9000146926  
หสม. รุ่งเรืองการค้า 0992001177071 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5020079316 1000061182  
หจก. รุ่งเรืองสินพานิช 0583540000084 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5080009594 1000022318  
กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5080056363  
กรุงไทย/ปาย 5250122736  
ร้าน เรดาร์  3501400346843 ไทยพาณิชย์ / แม่โจ้ 5962654741 9000032356  
ร้าน เรืองชัยยนต์ ( 1999 ) 3501200366913 กรุงไทย / เชียงใหม่ 5201591558 9000002534  
ร้าน เรือนเกษตร (น.ส.ชนิตร์นันทน์  ศิริคำ) 1509900387736 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090256403    
ร้าน โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์ 3509900967011 กรุงเทพฯ / ถนนช้างคลาน 4233002171 9000031103  
หจก โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง 0523537000516 กรุงเทพ/สบตุ๋ย-ลำปาง 2550519900 1000014240  
หจก. ลานนาเทเลคอม แอนด์ เน็ตเวิร์ด 0503545003898 ไทยพาณิชย์/ย่อยประตูท่าแพ 6733002694 1000020560  
ยู โบ บี /เชียงใหม่-ห้วยแก้ว 2062187964  
ร้าน ลำปางอนันตภัณฑ์โดยนายเฉลิมชัย น้าประทานสุข 3529900123727 กรุงเทพฯ / ถนนฉัตรไชย 4250554575 9000025936  
กรุงเทพฯ / ถนนฉัตรไชย 4250523281  
หจก. ลำพูน เวลดิ้ง 0515551000333 ไทยพาณิชย์/ลำพูน(ป่าเห็ว) 5842437251 1000072323  
ร้าน ลำพูนโฆษณา 3519900028384 กสิกรไทย / ลำพูน 4012270599 9000010895  
กสิกรไทย / ลำพูน 4011015838  
หจก. ลิขิตศิลป์ 0503516000070 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 0282054758 1000002415  
กรุงเทพ/ศรีนครพิงค์ 2524283716  
ร้าน ลี้เน็ต คอมพิวเตอร์ 3510400186951 กสิกรไทย / ลี้ 3472280979 9000028817  
อู่ เล็กบริการ 3580100048285 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081056367 9000047824  
หจก. วงศธรวัสดุภัณฑ์ 1999 0505553004026 กรุงไทย / ย่อยตลาดหนองหอย 5481053446 1000023021  
นาย วชิรา  โสภา 3589900023153 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080042710 9000091790  
นาย วนิชชา   ปัญฎีกา 3509901116902 กรุงไทย/ย่อยบิ๊กซีเชียงใหม่ 7870040932 9000183534  
น.ส. วรดา  วงจันป๊อก 5630400026142 ออมสิน/อมก๋อย 053423200195420 9000170433  
นาง วรรณา  วิชัย 3500200687859 กรุงไทย/ จอมทอง 5260137507 9000123935  
กรุงไทย/ จอมทอง 5262013740  
น.ส. วรรณิดา  หมื่นเชื้อ 3580500075247 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091608087 9000128866  
นาย วันชัย  เจริญเมือง 3580400122511 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091357033 9000129658  
นาย วันชัย  ตามพิทักษ์สกุล ร้านยนต์ชัยการช่าง 3509900842499 กสิกรไทย / ถนนศรีดอนไชย 2581012724 9000065038  
นาย วาสน์   จินาติ 3510300295600 กรุงไทย/บ้านโฮ่ง 5141471411 9000186622  
นาย วิจิตร์   แจ่มจันทร์ 3580100032451 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090103550 9000150537  
นาย วิจิตร์  แจ่มจันทร์ 3580100032451 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090103550 9000150537  
นาย วิชัย   กองแก้ว 3501600054731 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090180369 9000186619  
ร้าน วิชัย  ผ้าม่าน (นายมาโนช  มณีสว่าง) 3500100485227 กรุงไทย/บ่อสร้าง 5531032749 9000041730  
ด.ต. วิเชียร   กิจศิลป์วัฒนา 3580300007221 กรุงไทย/ปาย 5250142117 9000186621  
นาย วิเชียร   อุ่นเรือน 5500600012782 กรุงไทย/ปาย 5250144284 9000186616  
นาย วิเชียร  วังมูล 3521200157168 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5540068947 9000155374  
นาย วิฑูรย์    พุทธโส 3500800080611 กรุงไทย/ท่าแพ 5010064324 9000096045  
อู่ วิทยาการช่าง 3501400029520 กรุงศรีอยุธยา / ถนนช้างคลาน 2201113922 9000009418  
กรุงเทพ/ท่าแพ 2514776935  
กรุงเทพ/ถนนช้างคลาน 4230376701  
บริษัท วิทอิน ดีไซน์ จำกัด 0505535001061 กรุงเทพฯ / ถนนช้างคลาน 4233020983 1000028209  
นาย วิน  วันดา 3500900704837 กรุงไทย/แม่โจ้ 3750118981 9000100956  
กรุงไทย/แม่โจ้ 5320060165  
น.ส. วิภาดา  เสนนันตา 3551100012885 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090024979 9000072586  
หจก. วิไลบริการ 0503516000410 กรุงไทย / ท่าแพ 5011853306 1000005369  
นาย วิวัฒน์   ถิ่นอารัญ 2580500018032 กรุงไทย/สี่แยกหนองหอย 5480050176 9000125603  
ร้าน วี อาร์ วาไรตี้ 3500700424164 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5020014125 9000120379  
บริษัท วีซายน์  มีเดีย จำกัด 0505541002716 กรุงเทพ/ย่อยข่วงสิงห์ 5290110906 1000009267  
กสิกรไทย/ถนนช้างคลาน ชม. 4071019751  
กรุงไทย/ถนนช้างคลาน 5330016207  
บริษัท วีพีเอส รีครีเอชั่น จำกัด 0105546112149 กสิกรไทย/บางเขน 0701081439 1000067146  
บริษัท วีระพานิชเชียงใหม่ 0505549005684 กรุงเทพ/ประตูช้างเผือก 3903082497 1000064684  
หจก. วีอาร์ 999 0513545000091 กรุงเทพ/ลำพูน 3343026948 1000023018  
กรุงไทย/แม่ทา 5316006151  
กรุงไทย / แม่ทา 5311185473  
นาย วุธ   มโนชมภู 3570900446501 กรุงไทย / ไชยปราการ 5451076723 9000027384  
ร้าน วุธฒิบริการ  3470100222766 กรุงไทย / แม่โจ้ 3750063699 9000062292  
กรุงไทย / แม่โจ้ 3751032843  
หจก. เวชวิทย์ 0503542002602 กสิกรไทย/ถนนสุเทพ 4712066550 1000001613  
หสม. เวียงพิงค์แอทแวนเทจ 0502547000062 กสิกรไทย / สารภี 2861019554 1000042703  
หจก. เวียงหนองล่องค้าไม้ 0513540000165 ไทยพาณิชย์ / ลำพูน 5842454198 1000047213  
ร้าน ศ. คลินิกยนต์  3580200069071 กรุงเทพ/แม่ฮ่องสอน 3790257350 9000064154  
กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5081318248  
บริษัท ศ. วัฒนาธร จำกัด 0125544004420 กรุงไทย / รัตนาธิเบศร์ 1371269858 1000028030  
หจก. ศรีเจริญแม่อาย 0503548002086 กรุงไทย/ฝาง 5320064896 1000053719  
นาย ศรีทน  จันทร์คำ 3502000097979 ธ.ก.ส./เชียงดาว 0942252539 9000131022  
นาย ศรีทน  เตจ๊ะนันท์ 3500900224410 กรุงไทย/ไชยปราการ 5450050119 9000100954  
บริษัท ศรีประชาอุตสาหกรรม จำกัด 0105526053325 กรุงไทย / สี่แยกสะพานกรุงธนฯ 0371235286 1000012932  
นาย ศรีมูล  มาชัยยะ 3500901021920 กรุงไทย / ฝาง 5321310882 9000060044  
หจก. ศรีสมเพชรธุรกิจ 0503545004029 กสิกรไทย / ถนนศรีดอนไชย 2582480764 1000008023  
กรุงไทย/ถนนช้างคลาน 5330020905  
ร้าน ศรีสอาดการเกษตร 3520700355090 กรุงไทย / ถนนสุเทพ 5211520270 9000029541  
กสิกรไทย/ย.ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ 4152184641  
บริษัท ศศิชัยวัฒนา  จำกัด 050553800434 กรุงไทย / ท่าแพ 5011988554 1000005223  
นาง ศศินุช  เอ้งฉ้วน 4101800044579 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091626417 9000004059  
นาย ศักดิ์ชาย  เฉลิมบรรพต 2580100016008 กรุงไทย/ปาย 5250079474 9000125608  
หจก. ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยด์เชียงใหม่ 0503537000834 กรุงเทพฯ / สันกำแพง 3573021981 1000019599  
หจก. ศิรวัฒน์ปาย 0583549000249 กรุงไทย/ปาย 5250077056 1000061183  
           
ร้าน ศิรินคร 3589900004850 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5086006791 9000000642  
นาย ศิริพงษ์  สุวรรณลพ 3580400135264 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090146748 9000125600  
หจก. ศิริวงศ์พานิช 0503543003475 กรุงไทย/ถนนสุเทพ 5210007278 1000002449  
กรุงเทพ/ถนนสุเทพ 5040440884  
กรุงไทย/ถนนสุเทพ 5210021025  
นาย ศิริวัฒน์   ไชยน้อย 3501600297447 กรุงไทย/ย่อยบิ๊กซีหางดง 7870046779 9000191437  
หจก. ศิริวัฒน์เซอร์วิสปาย 0583535000012 กรุงไทย/ปาย 5256004476 1000029183  
อู่ ศุภชัยยนต์ 3500400027216 กรุงไทย / เชียงดาว 5161522712 9000003503  
บริษัท ศุภลักษณ์การไฟฟ้า  จำกัด 0505538003251 กรุงไทย / ฝาง 5321240701 1000005225  
ร้าน ส. เจริญยนต์   3500200099329 ทหารไทย / ฮอด 3932160058 9000000395  
กรุงเทพ/ฮอด 5050090223  
กรุงไทย/จอมทอง 5260029739  
หจก. ส.เจริญยนต์ 2005 0503548004011 กรุงเทพ/ฮอด 5050313179 1000036744  
      ทหารไทย / ฮอด 3932160058    
ร้าน ส. เพื่อนเกษตรเชียงใหม่ 3509901049831 กรุงไทย / ถนนช้างคลาน 5331228429 9000030377  
หจก. ส. สยามคาร์เพนเตอร์ 0503540004705 นครหลวงไทย / ข่วงสิงห์ 5551015947 1000032098  
หจก. ส. สายปายค้าวัสดุและปิโตรเลียม 0503539002818 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ / แม่แตง 4232610103 1000014303  
กรุงเทพ/ตลาดแม่มาลัย 4583007556  
กรุงไทย/แม่ริม 5150079324  
กรุงไทย/แม่ริม 5151092197  
ร้าน ส.การเกษตร (นายสง่า คำซาว) 3500600455271 กรุงเทพ/ตลาดแม่มาลัย 4580521450 9000150541  
ร้าน ส.เจริญยนต์ (บ้านขุน) (นางภิบาล  ใจคำ) 3501600166598 ออมสิน/ฮอด 053422200199436 9000189865  
บริษัท ส.ประภาคาร จำกัด 0585538000066 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090048045 1000051081  
ร้าน ส.อรุณีการเกษตรบวกหาด 3119800089407 กรุงไทย/ถนนช้างคลาน 5331225438 9000141769  
ร้าน สคูล ชอป 3500900513268 กรุงไทย / ข่วงสิงห์ 5471399579 9000014429  
นาย สง ไชยวงศ์ 3501900619377 กรุงไทย/ช้างคลาน 5330059925 9000063323  
กรุงไทย/ช้างคลาน 5331167438  
นาย สง่า  สุพรรณ์ 1501800001758 ออมสิน/อมก๋อย 053423200154198 9000170428  
นาย สนอง   ธิคำ 3580300063385 กรุงไทย/ปาย 5250113826 9000189067  
หจก. สนามไม้ 0503543001383 กรุงเทพฯ / แม่ริม 3580535312 1000041498  
ร้าน สนามไม้ หางดง 3439900159684 กสิกรไทย / ถนนมูลเมือง 3832018790 9000029537  
นาย สมเกียรติ  จันทร์งาม 3520600061744 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091634088 9000050706  
นาย สมคิด  อุปละ 3501600082564 กรุงไทย/จอมทอง 5260137353 9000100946  
กรุงไทย/ถนนช้างคลาน 5330036496  
บริษัท สมจิตรเชียงใหม่ (1995) จำกัด 0115538002151 กรุงไทย/ช้างคลาน 5331237029 1000014859  
หสม. สมใจนึก ปริ้นท์ แอนด์ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 0992002506266 ไทยพาณิชย์/กาดสวนแก้ว (ชม.) 8682073427 1000069059  
นาย สมชาย  ชุมพู 3580100034144 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5081445436 9000072570  
นาย สมบัติ   พิทักษ์ 3250800292289 กรุงไทย / ท่าแพ 5010027453 9000029518  
ร้าน สมบัติเตมีการเกษตร (นางพรทิพย์   ยะสินธุ์) 3500900577673 กรุงไทย/ปาย 5251281471 9000117544  
นาย สมบูรณ์  คำเตจา 3510300110278 กรุงไทย/ถนนสิงหวัฒน์ 6440078186 9000162570  
นาย สมบูรณ์  ใจเมือง 3501800117868 ออมสิน/อมก๋อย 053423200195402 9000170436  
นาย สมพร  เกษร 3640800283235 กรุงไทย/แม่โจ้ 3750114951 9000119669  
นาย สมเพชร  เย็นตา 1580200003571 กรุงไทย/ขุนยวม 5290079033 9000183976  
นาย สมภพ  ใจเมือง 3501800114133 ออมสิน/อมก๋อย 053423200195411 9000170437  
ร้าน สมยศเซอร์วิส (นายสมยศ  มั่นเขตกิจ) 3620101675312 กรุงไทย/ขุนยวม 5290040749 9000178157  
นาง สมศรี  ฤกษ์อำนวยชัย 3509901369894 กรุงเทพ/ศรีนครพิงค์ 2524348576 9000162578  
นาย สมศักดิ์  อยุทธ์ 3580100216391 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080110406 9000164449  
ร้าน สมหวัง 3502000036139 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ / เชียงดาว 0942318480 9000030453  
กรุงไทย/เชียงดาว 5166013875  
ร้าน สมอทองการเกษตร (นายธนพล ขำสมอ) 3720200064876 กรุงเทพ/ดอยสะเก็ด 4860371998 9000179402  
นาย สมาน   ปันทการ 3501200151682 กรุงไทย/สันป่าตอง 5240139768 9000175333  
อู่ สมานยนต์ (นายสมาน   วงค์ฝั่น) 3501500407747 กรุงไทย/หางดง 5381105592 9000063827  
หจก. สมุดลานนาเชียงใหม่ 0503535000390 กรุงไทย / ถนนสุเทพ 5211000536 1000002029  
ไทยพาณิชย์/ประตูช้างเผือก 5503023751  
บริษัท สยามลานนาเทคโนโลยี จำกัด 0505549004751 กสิกรไทย/สาภี 2862391635 1000050497  
ไทยพาณิชย์ /ย.แอร์พอร์ต ชม. 8162071204  
หจก. สยามอินเตอร์ออยล์ 0513547000721 กสิกรไทย / ลี้ 3472297774 1000013249  
บริษัท สยามเอ็กซิบิชั่น จำกัด 0505534000304 กสิกรไทย / ถนนศรีดอนไชย 2581057507 1000033366  
ไทยพาณิชย์ /ประตูช้างเผือก 5502321774  
นาย สรรพสิทธิ์   ไชยลา 5400100010421 กรุงไทย/ย่อยเทสโก้โลตัสแม่แตง 8760054077 9000183549  
หสม. สรัลวนเกษตร  0992002640027 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5020102709 1000067641  
หสม. สรัลวิชญ์วนเกษตร 0992002685632 กรุงไทย/ย่อยบิ๊กซีเชียงใหม่ 7860043254 1000073010  
ร้าน สวนดอกอิเลคทรอนิคส์ 3500900387238 กรุงไทย / ฝาง 5321244014 9000040887  
กสิกรไทย/ฝาง 2382119366  
ร้าน สวัสดิ์สังกะสีเชียงใหม่ (นายสวัสดิ์  จันทะวัน) 3510600655482 กรุงเทพ/ถ.ช้างคลาน 4230538227 9000161716  
นาย สว่าง   อินทรักษ์ 3580100034420 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080074426 9000150536  
กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080074426  
  สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด 0994000434219 กรุงไทย/ฝาง 5321057028 1000027935  
  สหกรณ์การเกษตรฮอด จำกัด 0994000433999 กรุงเทพฯ / ฮอด 5050048189 1000009168  
กรุงไทย/จอมทอง 5260160851  
อู่ สหกิจกลการฝาง 3500900283084 กสิกรไทย / ฝาง 2382321688 9000035634  
บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด 05055350003471 กรุงไทย / ข่วงสิงห์ 5476000445 1000003990  
กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5086028434  
กรุงไทย/ลำพูน 5116061337  
บริษัท สหพีรกิจกรุ๊ป จำกัด 0505538005394 ไทยพาณิชย์/ทุ่งเสี้ยว 6613002829 1000014740  
หจก. สายเหนือการยาง ช้างเผือก 0503527001374 กสิกรไทย / ช้างเผือก 2791047458 1000023014  
กสิกรไทย/ช้างเผือก 2791056562  
กสิกรไทย/ช้างเผือก 2791064433  
กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5471382641  
นาย สอาด  คำมูล 3580300137419 กรุงไทย/ปาย 5250104096 9000168325  
ร้าน สันทรายค้าเหล็ก  3501000205916 กรุงไทย/ฝาง 5321204152 9000061693  
กสิกรไทย/ฝาง 2382256886  
กรุงไทย/ฝาง 5321254605  
น.ส. สันธิยา  สุธา 1571100052511 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090158355 9000147723  
หจก. สันอักษรการพิมพ์ 0503540001081 กรุงเทพ/สันป่าข่อย 2534049792 1000018563  
กรุงเทพ/สันป่าข่อย 2533115438  
ร้าน สากล พริ้นติ้ง 3501400163285 กรุงไทย / แม่โจ้ 3750077169 9000109235  
บริษัท สามชายสไตล์  จำกัด 0505538000902 กรุงเทพฯ / ดอยสะเก็ด 4860184045 1000040926  
ร้าน สามารถเซ็นเตอร์ 3501800011300 กรุงเทพฯ / สันป่าข่อย 2530854591 9000029495  
กรุงไทย/ท่าแพ 5011908097  
หจก. สายเหนือการยางดอนจั่น 0503550001610 กสิกรไทย/ช้างเผือก 2791061612 1000061219  
หจก. สายเหนือคาร์เซอร์วิส 0503527001374 กสิกรไทย/ช้างเผือก 2791056562 1000023014  
หจก. สารภี อ๊อฟโรด 0503552000246 กรุงไทย/สี่แยกหนองหอย 5480111442 1000071572  
หจก. สารัตถภูมิ 3380079673 กรุงศรีฯ / สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ 4111140078 1000037436  
ร้าน สิงห์ชัยซีเมนต์บล๊อค 3510100381197 กรุงไทย / ลำพูน 5111867937 9000030376  
ร้าน สิทธิโชคโดยนายสุรสีห์ หลิมสิริวงษ์ 3509901417830 กสิกรไทย / ถนนราชวงศ์ ชม. 1591043656 9000027387  
กสิกรไทย/ช้างเผือก ชม. 2792969731  
ร้าน สิทธิโชคพรรณไม้ (น.ส.ศศิธร  กิตติสร) 3700100383571 กรุงเทพ/ย่อมเทสโก้โลตัสคำเที่ยง  6220092099 9000168327  
บริษัท สินอนันต์มอเตอร์  จำกัด 0585547000014 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081483842 1000014740  
นาย สืบพงษ์   พงษ์ไสว 3580400034280 กรุงไทย/เชียงใหม่ 5200132991 9000189860  
อู่ สุขบริการ  (นายทองสุข  เตจ๊ะยา) 3500200588338 กรุงไทย/จอมทอง 5260178173 9000013934  
บริษัท สุขุมเซอร์วิส  จำกัด / เชียงดาว 0505519000030 กรุงไทย / เชียงดาว 5161391286 1000000148  
บริษัท สุขุมเซอร์วิส  จำกัด / เชียงใหม่ กรุงไทย / ถนนช้างคลาน 5330001439 1000000148  
บริษัท สุขุมเซอร์วิส  จำกัด / ปาย กรุงไทย / ปาย 5251180861 1000000148  
บริษัท สุขุมเซอร์วิส  จำกัด / แม่สะเรียง กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091126287 1000000148  
บริษัท สุขุมเซอร์วิส  จำกัด / แม่ฮ่องสอน กรุงเทพฯ / แม่ฮ่องสอน 3790072957 1000000148  
นาย สุคำ  ศรีจอมแปง 3500700153683 กรุงไทย/แม่ริม 5150169889 9000184598  
ร้าน สุจินต์ก่อสร้าง 3610500121795 ไทยพาณิชย์ / แม่โจ้ 5962563039 9000033057  
หจก. สุชาดาพาณิชย์ 0503540000050 ไทยพาณิชย์/จอมทอง 5392267091 1000042073  
กรุงไทย/จอมทอง 5261141443  
ร้าน สุชาติแม่อาย (นายสุชาติ  ศรีสม) 3570500189382 กรุงเทพ/แม่อาย 5100258317 9000032630  
หจก สุชาติโฆษณา 0503532002227 กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 4240550378 1000009648  
ร้าน สุทธิภัณฑ์ (นางสมเพชร วิชัยชาติ) 3500200107810 กรุงเทพ/ฮอด 5050307031 9000150039  
ร้าน สุเทพการพิมพ์  3501400416264 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5470006700 9000006018  
นาย สุบิน  แสนใจ 3501600015832 ออมสิน/ฮอด 053422200198188 9000146401  
ร้าน สุพจน์การเกษตร 3500700041711 กรุงไทย/ท่าแพ 5010107961 9000009230  
กรุงไทย/ท่าแพ 3671018006  
หจก. สุพัฒรก่อสร้าง (1999) 0503542001771 ไทยพาณิชย์/ประตูช้างเผือก 5502488877 1000040862  
นาย สุพิศ  ใจเมือง 3501800117906 ออมสิน/อมก๋อย 053423200195395 9000170425  
หจก. สุรพลพานิชฮอด 0503536000482 ทหารไทย / ฮอด 3932260080 1000005642  
กรุงไทย/ห้วยแก้ว 5491122882  
นาย สุรศักดิ์  พรมติ๊บ 3501100060481 กรุงไทย/ปาย 5250079466 9000125612  
ร้าน สุริยงค์ ดิจิตอล เอ๊กซ์เพรสแลบ 3509900259301 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081395633 9000016885  
นาย สุริยา  ภูมิศรี 3500700415289 กรุงไทย/แม่ริม 5150090328 9000123952  
นาย สุวรรณ   ทินนท์ 3540100275338 กรุงไทย/ย่อยเทสโก้โลตัส ชม. 8530013514 9000106398  
นาย สุวรรณ  แกน้อย 3580300137958 กรุงไทย/ปาย 5250081339 9000189850  
บริษัท สุวรรณก้าวหน้า จำกัด 0505536003602 ไทยพาณิชย์ / ท่าแพ 5012478639 1000009207  
กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5471351169  
น.ส. สุวรรณา   ปัญโญใหญ่ 3510100983553 กรุงไทย/ถนนช้างคลาน 5330108209 9000183544  
ร้าน เสรีค้าเหล็ก 3510600534936 กรุงเทพฯ / จอมทอง 3953010109 9000030365  
กรุงไทย/จอมทอง 5261225299  
หจก. เสรีภู่พิสิฐ 0503549003302 กรุงเทพฯ / จอมทอง 3953010802 1000045986  
ร้าน แสงการไฟฟ้า/วัสดุก่อสร้าง (นางกรรณิการ์ โกสินทร์) 3659900383451 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090133263 9000047060  
กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091551727  
บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด 0505538000490 กรุงเทพฯ/ถ.เมืองสมุทร 5613001998 1000003998  
กรุงไทย/ท่าแพ 5016555494  
หจก. แสงทองอร่าม 0583528000037 กรุงไทย/ปาย 5251280173 1000011227  
ร้าน แสงทองอะหลั่ยยนต์ 3100701126519 กรุงไทย / ปาย 5251091001 9000035602  
ร้าน แสงไทยการไฟฟ้า  3509901281857 กสิกรไทย / ถนนราชวงศ์ ชม. 1592410113 9000065934  
นาง แสงเพชร  บุญเจริญ 3540100540678 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090145504 9000125616  
นาย โสภิณ  พึ่งบุญ 3580500171378 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080036486 9000153463  
หจก. โสภิณพานิช 0503539002001 กรุงเทพฯ / แม่โจ้ 5873003106 1000026061  
บริษัท หยุ่นศิลาเชียงใหม่ จำกัด 0505534003681 ทหารไทย/สี่แยกข่วงสิงห์ ชม. 5122115925 1000062974  
ร้าน หลุยส์ เซอร์วิส 3501700019970 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081373702 9000016886  
นาย หวล  วงษ์น้อย 3190600366620 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081234702 9000098324  
ร้าน หางดงการเกษตร (นายวีระพันธ์  ฟองคำ) 3501500069124 กรุงศรีอยุธยา / หางดง 2881077532 9000021551  
ร้าน เหรียญทองวัสดุภัณฑ์ 3500700631101 กรุงเทพฯ / ตลาดแม่มาลัย 4580469874 9000027380  
กรุงเทพฯ / ตลาดแม่มาลัย 4580533596  
หจก. แหลมทองการไฟฟ้าเชียงใหม่ 0503521000350 กรุงเทพฯ / สันป่าข่อย 2533081630 1000043024  
  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ 0994000146882 กรุงไทย / อนุสาวรีย์ชัยฯ 0070003866 8000000028  
นาย อดุลย์  อริยะ 3501100285091 กรุงไทย/ตลาดหนองหอย 5481127385 9000065187  
ร้าน อดุลย์ศรี (นายคทา  ปินชัย) 3501400298211 กรุงเทพฯ / แม่ริม 3580579872 9000047822  
ร้าน อดุลย์ศรี (นายคทา  ปินชัย) 3501400298211 กรุงไทย/แม่ริม 5151422677    
นาย อนุชิต  ทิพย์พิมพ์วงศ์ 3520900141409 กรุงไทย/ถ.ห้วยแก้ว 5491096237 9000126435  
ร้าน อริยะกิจ (นายอภิสิทธิ์  สีหอำไพ) 3521200155262 ไทยพาณิชย์/ย.เทสโก้โลตัส คำเที่ยง 8922053739 9000180817  
อู่ อรุณ  3710100412970 กรุงไทย / ปาย 5251176015 9000040247  
หจก. อ้อมเมืองค้าไม้ 0503533002654 กรุงเทพฯ / แม่โจ้ 5873004682 1000010761  
นาย อังคาร  แชกรี 3501800114494 ออมสิน/อมก๋อย 053423200195448 9000170427  
นาง อัญชลี  นันต๊ะ 3579900325541 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5470109984 9000070746  
      กรุงไทย/ท่าแพ 5010058138  
หจก. อัลตร้า ดิจิตอล 0503548005751 กรุงไทย/พระสิงห์ 5400031765 1000065035  
บริษัท อาเซี่ยน จำกัด 0505524000573 กรุงเทพฯ / ประตูช้างเผือก 3903028888 1000030576  
นาง อาทิตยา สารคำ 3580200008951 กรุงไทย/ปาย 5251204418 9000160440  
ร้าน อานนท์เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์  3509900259050 กรุงไทย / ท่าแพ 5011415430 9000004144  
หสม. อาร์. จี. บี. แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่ 0992001752921 กสิกรไทย / ถนนช้างคลาน 4072262986 1000015452  
ร้าน อารีย์ถ่ายเอกสาร 3580300032951 กรุงไทย / ย่อยถนนห้วยแก้ว 5491081892 9000007751  
ร้าน อาลัมเฟอร์นิช (น.ส.วราภรณ์  อร่ามวงค์) 3580400025833 ธ.ก.ส./แม่สะเรียง 1822454217 9000151295  
ร้าน อำนวยวัสดุ 3509901213690 กรุงไทย / แม่ทา 5311175192 9000029494  
ร้าน อิ้ง เจ็ง หลี  3500700523472 กรุงเทพฯ / แม่ริม 3580519498 9000026416  
นาย อินตื้อ  ลามู 3500800173724 กรุงไทย/ท่าแพ 5010220431 9000169705  
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ 0107537001561 กรุงไทย / พัฒนาการ 0641300999 1000000153  
ร้าน อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชี่ยล 3509901334853 กรุงไทย/ท่าแพ 5011213943 9000019598  
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลมารีน จำกัด 0105520016550 กรุงเทพฯ / สำนักงานใหญ่สีลม 1013270523 1000014980  
ร้าน อินทนนท์ บุ๊คเซ็นเตอร์ (นายสถาพร  เล็กประดิษฐ์) 3600800213598 กรุงไทย / ลำพูน 5110257736 9000118508  
หจก. อินษร อลูมิเนียม 0503533001381 ทหารไทย / หนองหอย 4031052683 1000035051  
กรุงศรีอยุธยา/ถนนมหิดล สี่แยกหนองหอย 3471036350  
นาย อินสม  ยืนนาน 3501500131806 กรุงไทย/หางดง 5380050379 9000106329  
ร้าน อิสระการเกษตร 3501400616140 กรุงไทย / ข่วงสิงห์ 5471043375 9000024884  
บริษัท อีโคคลีน จำกัด 0105547044392 กสิกรไทย / ถนนช้างคลาน 4071018720 1000027878  
ร้าน อี้จุ้นหลีเชียงใหม่ 3509901193753 กรุงเทพ/ศรีนครพิงค์ 2524351075 9000138279  
หจก. อีพีจี เอ็นจิเนียริ่ง 0503549000087 กรุงศรี/ถนนมหิดล(สี่แยกหนองหอย) 3471131186 1000051221  
กรุงศรี/ถนนมหิดล(สี่แยกหนองหอย) 7160022625  
บริษัท อีเล็คโทรนิคส์คอมแอนด์คอน จำกัด 0505535001878 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5471061004 1000002457  
ร้าน อึ้งเป็งเฮงการเกษตร 3510600189139 กรุงไทย / ข่วงสิงห์ 5470022285 9000021393  
นาย อุดม  สิทธิเลิศ 3509900624203 กรุงไทย/บ่อสร้าง 5530050387 9000129654  
ร้าน อุดมวัสดุภัณฑ์ โดยนายอุดม  ทั่งทอง 3580400031701 กรุงไทย / แม่สะเรียง 5091536035 9000003659  
หจก. อุดมอะไหล่ 0583532000011 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081163716 1000001385  
กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5080012900  
ร้าน อุดมอะไหล่ขุนยวม 3580100219233 กรุงไทย/ขุนยวม 5291191503 9000042256  
ร้าน อุทัยคอมพิวเตอร์  3510400061945 กสิกรไทย / ลี้ 3472004327 9000061515  
ร้าน อุทัยถ่ายเอกสาร (นายอุทัย  พิทักราษฎร์) 3500100051952 ออมสิน / แม่แตง 053412200347625 9000086534  
บริษัท อุทัยสมบูรณ์ 2000  จำกัด 0505543001059 กรุงไทย / ถนนสุเทพ 5211842065 1000003782  
ร้าน อู่ชนะชัยยนต์  3509900242769 กรุงไทย / เชียงดาว 5161234776 9000030671  
5161251468  
ร้าน เอ เอ เจริญยนต์ 3500900655640 กสิกรไทย / ฝาง 2382296810 9000040259  
ร้าน เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ้นเตอร์ 5500400025368 กรุงไทย / แม่ฮ่องสอน 5081397695 9000014831  
5080113634    
ร้าน เอ็จวิทยุ  3509901324971 กรุงไทย / ท่าแพ 5010050188 9000047480  
หจก. เอเชียการยางเชียงใหม่  จำกัด 0503522000078 กสิกรไทย / ถนนศรีดอนไชย 2582471579 1000003975  
หจก. เอเซียปศุสัตว์ ช้างเผือก 0503527001650 ไทยพาณิชย์ / ประตูช้างเผือก 5502392678 1000008177  
บริษัท เอ็น สแควร์ กราฟฟิค พริ้นท์ จำกัด 0505549000321 กสิกรไทย / ช้างเผือก 2792919793 1000044465  
ร้าน เอ็น สแควร์ กราฟฟิค พริ้นท์ โดยนายสันติ  เหล่าพาณิชย์กุล 3101800258252 กสิกรไทย / ช้างเผือก 2792882008 9000050688  
นาย เอนก  โนรี 3500600190501 กรุงไทย / ตลาดแม่มาลัย 4580188326 9000044497  
บริษัท เอ็มเอส อุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด 0505546005713 กรุงศรีอยุธยา/ย.ห้วยแก้ว ชม. 3190003085 1000012281  
กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5470015696  
บริษัท เอส พี เอ็น อิเลคทริค จำกัด 0505541000144 กรุงศรีอยุธยา/เชียงใหม่ 0250045422 1000005156  
บริษัท เอส.เนต เทรดดิ้ง จำกัด 0505535001355 กรุงไทย/ช้างคลาน 5331101992 1000005536  
หจก. เอส.วี.ที.ซิวิล กรุ๊ป 0533537002896 กสิกรไทย/บ่อสร้าง เชียงใหม่ 3411014176 1000014903  
บริษัท เอ๊าท์ดอร์ ช็อพ จำกัด 0105541066912 กสิกรไทย / ย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ 7322175420 1000003989  
หจก. เอี่ยมเส็งพานิช 0503534001881 กสิกรไทย / สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ 4142186999 1000026880  
หจก. เอี่ยมเส็งโลหะกิจ 0503550004121 กสิกรไทย/สี่แยกสนามบิน 4142296573 1000060715  
บริษัท แอคทีฟซายน์  จำกัด 0115544004781 กรุงไทย / บางพลี 2541263503 1000005264  
บริษัท แองโกล - ไทย จำกัด 0105490000481 กรุงไทย / สะพานใหม่ 0656018976 1000015552  
ร้าน แอท ดีไซน์ แอนด์โฟโต้ (นายทับทิม  มั่นมาก) 3630100449220 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5471491769 9000128940  
ร้าน แอร์โช๊คอัพ 3501300139480 กรุงไทย / ถนนช้างคลาน 5331024157 9000008354  
ร้าน โอ๋ โปสเตอร์ 3509901154553 กรุงเทพฯ / ท่าแพ 2514724943 9000025684  
หสม. ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ 0992001770474 กรุงเทพ/ศรีนครพิงค์ 2524352107 1000033315  
กรุงไทย/ท่าแพ 5010074729  
หจก. ฮกเชียงล้งพาณิชย์ 0503515000394 กสิกรไทย / ถนนศรีดอนไชย 2582393551 1000015934  
กรุงเทพ/ลำพูน 3344168392  
กรุงไทย/เชียงใหม่ 5201369375  
บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด  0105532085667 กรุงเทพฯ / บางกะปิ 1053161855 1000013764  
  1054229164  
หจก. เฮงสวัสดิ์ยางยนต์ข่วงสิงห์  0503534001899 กรุงศรีอยุธยา / ประตูช้างเผือก 1400011232 1000004697  
บริษัท เฮงสวัสดิ์ยานยนต์ จำกัด 0505542002159 กรุงเทพฯ / สันป่าข่อย 2533111924 1000011204  
หจก. เฮงสวัสดิ์รวมยาง 0503533001631 กสิกรไทย / ถนนเจริญเมือง 2451029994 1000017901  
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) 0107544000043 กรุงเทพฯ / สันป่าข่อย 2533114456 1000013742  
ไทยพาณิชย์ /สี่แยกสันกำแพง 6643010012  
หจก. โฮมพี. ซี. แอนด์ เซอร์วิส 0503539005612 กรุงศรีอยุธยา / ประตูช้างเผือก 1401243593 1000002447  
กรุงเทพ/ประตูช้างเผือก 3900940895  
ร้าน ไฮเทคคาร์ 3100500371052 กสิกรไทย / ถนนศรีดอนไชย 2582448860 9000029520  
กรุงเทพ/กาดสวนแก้ว 5310417687  
อู่ ไฮเวย์ บริการ  3509900736486 กสิกรไทย / ย่อยถ.ชม.แม่โจ้ 4151007770 9000003941  
นาย มังกร  คำปุก 3570500136122 กรุงไทย/ย่อยบิ๊กซีเชียงใหม่ 7860046040 9000191424  
นาย สักการ   ณิยกูล 3100200615690 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5240074933 9000191402  
นาง พูนสุข  นิมานนท์ 3580300121121 กรุงไทย/ปาย 5250086721 9000193977  
ร้าน สุพจน์การช่าง (นายสุพจน์  วงศ์รัตน์) 5509900092917 กรุงไทย/เชียงใหม่ 5200215021    
หจก. พร้าวสินไพศาล 0503531000719 กรุงไทย/แม่โจ้ 3750017387 1000023205  
ร้าน แมมมอธวัสดุก่อสร้าง (นางอฤชร  ธรรมตา) 3580400034271 กรุงไทย/ย่อยบิ๊กซีเชียงใหม่ 7860022060    
ร้าน ช้างน้อยเครื่องเขียน (นางราตรี  พงษ์ไสว) 3580400034263 กรุงไทย/ย่อยบิ๊กซีเชียงใหม่ 7860046725    
หสน. ไทยวานิชย์ เชียงใหม่ 0502514000039 ทหารไทย/ตลาดวโรรส ชม. 4851002081 1000020173  
น.ส. กรรณิการ์  แก้วก้อ 3520100812872 กรุงไทย/เขลางค์นคร 5520112525 9000193976  
น.ส. ปาทินี   จิตรใจ 1559900048303 กรุงไทย/แพร่ 5060424928 9000193978  
นาย สุทธิพงษ์   ฟองอินทร์ 1660300033616 กรุงไทย/น่าน 5070619543 9000193979  
น.ส. อังศุมาลี   โนเลี่ยม 1559900041261 กรุงไทย/น่าน 5070622323 9000193980  
น.ส. ขวัญชนก  คำแก่น 1579900136091 กรุงไทย/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 5391653827 9000193960  
น.ส. ฆายณีย์   นันตะรัตน์ 1579900076099 กรุงไทย/ตลาดป่าก่อ (เชียงราย) 8430023054 9000193981  
ร้าน ทรีโทนดีไซน์ แอนด์ ครีเอชั่น (นายชาญสิทธิ์  ฤทธิ์กะลัส) 3500700123628 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5470012557 9000117480  
น.ส. พินยดา   ลีลาสงวน 3501500531758 กรุงไทย/ถนนห้วยแก้ว 5490103566 9000164251  
ร้าน ธรรมดา  (นายสุทัศน์  กาพรม) 5550790001191 กรุงไทย/น่าน 5070464787 9000124666  
ร้าน ธรรมชาติ (น.ส.กุสุมาลย์  พัฒนาใหญ่ยิ่ง) 1559900096120 กรุงไทย/น่าน 5070626469 9000183685  
ร้าน ที เอ แอนด์เทเลคอม (น.ส. วรัญญา  ดวงแก้ว) 3501201051835 กรุงไทย/ท่าแพ 5010275015 9000197500  
  สหรกณ์การเกษตร พร้าว จำกัด 0994000434014 ธ.เพื่อการเกษตร/พร้าว 5232582075 1000048206  
นาง ไซกัง  โชติสัมพันธ์สุข 2501800012081 ออมสิน/อมก๋อย 053423200138572 9000195026  
ร้าน S.T.ชูรุ่งเรืองสเตนเลส (นายสันติราษฎร์  ชำนาญทาง) 3310401069666 กรุงเทพ/สารภี 5230276718 9000195010  
น.ส. แยดา  พนาวัลย์ถิ่น 5580600048922 ออมสิน/อมก๋อย 053423200106927 9000195022  
นาย ศุภกร  แสงอาทิตย์ 1709900294361 กรุงเทพ/ราชเทวี 1234501391 9000195021  
หจก. เชียงใหม่ เอส.โอ.พี. 0503539004225 กรุงไทย/บ่อสร้าง 5530056679 1000032642  
น.ส. จีรนันท์  สินธพ 1580400007588 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091528342 9000196289  
นาย เพ็ชร   หมื่นบุญตัน 3580300137729 กรุงไทย/ปาย 5250081347 9000196279  
ร้าน เหล็กช่างพัน (นายลำพันธ์  พาลพล) 3350100641077 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090263469 9000196288  
ร้าน บิ๊ก เอ็ม เซ็นเตอร์ 2008 (นายวรวิทย์  มาตยาบุญ) 3510101261594 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090228612 9000168093  
ร้าน ธีรวัฒน์ (นายธีรวัตร์  เป็งจ๋าว) 3501700123629 ทหารไทย/ฮอด 3932289105 9000136199  
อู่ มงคลบริการ (นายยงยุทธ  กันทอง) 3501500501620 กรุงไทย/หางดง 5380132979 9000188042  
ร้าน ศิริไดนาโม (นายอภิชาติ  ศิริเมืองมูล) 3570800400704 กรุงเทพ/ประตูช้างเผือก 4244036606 9000197004  
นาย เจาะรี  แพร่อำพล 2580700001001 กรุงไทย/ปาย 5250152910 9000075890  
หจก เบสท์คอมมีเดีย 0503551002644 กรุงเทพ/ย่อยข่วงสิงห์ 5290202349 1000064202  
ร้าน ชนัญชิตา วิศวกรรมโยธา โดย นายชูเวก  ภิรมย์ 3501900617544 ไทยพาณิชย์/คณะแพทย์ศาสตร์ ชม. 5664350805 9000183118  
หจก 4-5 0503552002699 กรุงไทย/เชียงใหม่ 5200234506 1000077249  
ร้าน ครีเอท อาร์ท มีเดีย แอนด์ ทราฟฟิค โดย น.ส. ปุญญิศา  เวียงนาค 3560500185662 กรุงไทย/ท่าแพ 5010280442 9000203994  
ร้าน กอบคำ ก๋ำเงิน โดย น.ส. วนิชวรรณ  คำวัง 5501290012543 กรุงไทย/ย่อยบิ๊กซีหางดง 7870052639 9000203993  
หจก วนาการ์เด้น 0103539040993 กรุงไทย/ย่อยศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว 4550133120 1000077290  
ร้าน ปรีดาพาณิชย์ โดย นายปรีดา  แสนจา 3500800064968 กรุงเทพ/แม่ริม 3580606907 9000022674  
ร้าน ร้านเพียงดาวยานยนต์ โดย นายศุภชัย  เจียรวิริยะพันธ์ 3500400086662 กรุงเทพ/เชียงดาว 5161315415 9000003485  
อู่ อมรบริการ โดย นายอมร  อภิวงศ์ 3580400367611 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091361324 9000133682  
ร้าน ประสิทธิ์ศิลป์ โดย นายประสิทธิ์  ชมบาล 3500400318750 กรุงไทย/แม่ริม 5151358758 9000156802  
บริษัท ซี เอ็ม เค เทรดดิ้ง จำกัด 0505547006021 กรุงไทย/แม่ริม 5150022004 1000026398  
หจก เบสท์คอมมีเดีย 0503551002644 กรุงเทพ/ย่อยข่วงสิงห์ 5290202349 1000064202  
ร้าน ชนัญชิตา วิศวกรรมโยธา โดย นายชูเวก  ภิรมย์ 3501900617544 ไทยพาณิชย์/คณะแพทย์ศาสตร์ ชม. 5664350805 9000183118  
หจก 4-5 0503552002699 กรุงไทย/เชียงใหม่ 5200234506 1000077249  
ร้าน ครีเอท อาร์ท มีเดีย แอนด์ ทราฟฟิค โดย น.ส. ปุญญิศา  เวียงนาค 3560500185662 กรุงไทย/ท่าแพ 5010280442 9000203994  
ร้าน กอบคำ ก๋ำเงิน โดย น.ส. วนิชวรรณ  คำวัง 5501290012543 กรุงไทย/ย่อยบิ๊กซีหางดง 7870052639 9000203993  
หจก วนการ์เด้น 0103539040993 กรุงไทย/ย่อยศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว 4550133120 1000077290  
ร้าน ปรีดาพาณิชย์ โดย นายปรีดา  แสนจา 3500800064968 กรุงเทพ/แม่ริม 3580606907 9000022674  
ร้าน ร้านเพียงดาวยานยนต์ โดย นายศุภชัย  เจียรวิริยะพันธ์ 3500400086662 กรุงเทพ/เชียงดาว 5161315415 9000003485  
อู่ อมรบริการ โดย นายอมร  อภิวงศ์ 3580400367611 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091361324 9000133682  
ร้าน ประสิทธิ์ศิลป์ โดย นายประสิทธิ์  ชมบาล 3500400318750 กรุงไทย/แม่ริม 5151358758 9000156802  
หจก. ส.เจริญยนต์ 2005 0503548004011 กรุงเทพ/ฮอด 5050313179 1000036744  
      ทหารไทย / ฮอด 3932160058    
บริษัท ซี เอ็ม เค เทรดดิ้ง จำกัด 0505547006021 กรุงไทย/แม่ริม 5150022004 1000026398  
ร้าน ราตรี การค้า โดย นางราตรี  อุตมะ 3510400146649 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090294011    
บริษัท สำรวจวิศว อินเตอร์เทค จำกัด 0105543044266 กสิกรไทย/ถนนมหาไชย 0372300841 1000001566  
หจก เจ.ที เชียงใหม่ แอร์ 0503551002369 กสิกรไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 4141026122 1000066877  
บริษัท ว.ซื่อเจริญกิจเต้นท์และผ้าใบ จำกัด 0505546000703 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5471489993 1000016844  
หสม พาราไดซ์ซอท์ฟ 0992001771501 กสิกรไทย/ช้างเผือก 2792953347 1000048868  
นาย สุรชาติ  สุวรรณอร่าม 2580700025466 กรุงไทย/ปาย 5250041949 9000075891  
ร้าน ไอเดีย มีเดีย โดย นางนิตยา  พงษ์แจ่ม 3510100495338 กรุงศรีอยุธยา/ลำพูน 3181430032 9000141537  
หจก ช.กรุงเทพอีเลคทริค 1983 0503526001532 กรุงศรีอยุธยา/เชียงใหม่ 0251386284 1000021361  
บริษัท พรเทพวัสดุภัณฑ์ จำกัด 0505529000105 กรุงศรีอยุธยา/ประตูช้างเผือก 1400019391 1000078071  
น.ส. พิกุล  สิริวิไล 2580500021408 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090035784 9000052288  
ร้าน สคูล ชอป โดย นายชวชาติ  ดวงวะนา 3500900513268 กรุงไทย/ถนช้างคลาน 5330084326 9000014429  
ร้าน แม่โจ้รุ่งเรืองกิจการเกษตร โดย นายยุทธนา  เพิ่มบุญมา 3501400610613 กรุงไทย/แม่โจ้ 3751256210 9000207601  
นาย วรพน์  สุตาธรรม 3220200347791 กรุงไทย/ถนนห้วยแก้ว 5490129417 9000087153  
ร้าน ณัฐชาบล็อกประสาน โดย นายณรงค์ศักดิ์  มอญแสง 3501400344603 กรุงไทย/แม่โจ้ 3750082804 9000153458  
ร้าน ไบโอ คลีน โดย นางลัดดา  บญชูช่วย 3510300427361 กสิกรไทย/ถนนสุเทพ ชม. 4712271896 9000171326  
ร้น เชียงใหม่ดับเพลิงและกู้ภัย โดย นางทัศนีย์  นาใจ 3570900107171 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5020069574 9000192240  
น.ส. อมรรัตน์  นิมิตรธนกร 3500300406819 กรุงไทย/ถนนห้วยแก้ว 5490138548    
นาย สมพัก  เขียวแปง 3580300139578 กรุงไทย/ปาย 5250160492    
นาย ก้องเกียรติ  เขียวสี 3580300137206 กรุงไทย/ปาย 5250160506    
อู่ สหโชคเซอร์วิส โดย นายจอมราชันย์  วิจิตรพร 3509900705441 ไทยพาณิชย์/คณะแพทย์ศาสตร์ ชม. 5664425595 9000149587  
นาง สิริกาญจน์  สุวรรณชีพ 3519900050975 กรุงไทย/สี่แยกหนองหอย 5480118064    
อู่ บี เอมที เซอร์วิส โดย น.ส. สุพัตรา  พรหมมินทร์ 5500600034743 กรุงเทพ/ตลากแม่มาลัย 5480470898    
หจก. สารภี อ๊อฟโรด 0503552000246 กรุงไทย/สี่แยกหนองหอย 5480111442 1000071572  
ร้าน มหาวรรณ โดย นางปิยะนุช  มหาวรรณ 3500200141279 ทหารไทย / ฮอด 3932207628 9000083878  
บริษัท โทรนิก้า อินเตอร์เทรด จำกัด 0105544032971 กสิกรไทย/หัวหมาก 0781092029 1000062003  
นาย ธีระพล  สุวรรณชีพ 3519900054946 กรุงไทย/ลำพูน 5110226636    
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด 0105530012891 กรุงเทพ/สันป่าข่อย 2534005265 1000025864  
ร้าน ภู-ดอย โดย น.ส. เนตรชนก  มาตยาบุญ 3580400221292 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090038724 9000161151  
ร้าน เฟื่องฟูเกษตรฟาร์ม โดย นายสงคราม ต้นมณี 3500900693240 กรุงไทย/ลำพูน 5110511578 9000169758  
บริษัท เชียงแสงมอเตอร์เซลส์ จำกัด 0515539000078 ไทยพาณิชย์/สี่แยกสนามบิน ชม. 6813008968 1000038641  
นาง นวลสวาท   ทิพพาคำ 3580200077139 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090040591 9000065019  
ร้าน เวียงเกษตร โดย น.ส.สรัญญา  โปธาป่า 3510600642852 ไทยพาณิชย์/จอมทอง 5392270206 9000160215  
บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด 0405537000829 กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 4240580763 1000036816  
ร้าน ช่างตุ้ม โดยนายวินัย  พุ่มแพร 3710100044181 กรุงไทย/ถนนแสงชูโต 3540090304 9000137141  
บริษัท อมรสื่อสาร จำกัด 0105535084777 ไทยพาณิชย์/เพลินจิต 0593052362 1000001117  
ร้าน เสริมทรัพย์ โดย นายถวิล  ฟักเทศ 3509901313899 กรุงไทย/ประตูเชียงใหม่ 9800640843    
หจก เชียงใหม่ทรัพย์สมบูรณ์ 0503531000841 กรุงไทย/สันกำแพง 5190057461 1000009635  
บริษัท พีเดค จำกัด 0125548005382 กรุงไทย/ลาดพร้าว 1890232017 1000071530  
หจก จอมจันทร์ 0503537003876 กรุงเทพ/ฮอด 5053001771 1000019605  
นาย ถาวร  คำวงษา 3501900514249 กรุงไทย/ถนนช้างคลาน 5330131987    
ร้าน ณัชชาพาณิชย์ โดย น.ส.ธนภัทร  บุญเส็ง 3670600161829 กรุงไทย/จอมทอง 5260307321 9000123067  
อู่ ช่างยง โดย นายบรรยง  คณะเพิ่ม 3580200134205 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5081418897 9000032195  
หจก. มวลจันทร์ 0583551000196 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090249334 1000068884  
หจก. เอ็นจินีโอ 0503548001578 กรุงไทย/ถนนสุเทพ 5210075370 1000031254  
บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส(เชียงใหม่) จำกัด 0505549000445 กสิกรไทย/ถนนมูลเมือง ชม. 3831020007 1000065971  
หจก รวมชัยแม่ฮ่องสอนค้าวัสดุ 0583532000020 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080104279 1000020992  
หจก วัชรสุภา 0503536002949 กรุงไทย/จอมทอง 5261261171 1000004492  
หจก ชื่นชูไพรก่อสร้าง 0583526000170 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5096014991 1000010642  
บริษัท ทรัพย์นิยม วิศวกรรม จำกัด 0505547003129 กรุงเทพ/ถนนสุเทพ ชม. 5040565896 1000029382  
นาย ชาตรี  ศรีบุญมา 3580400106507 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080039132 9000083474  
ร้าน ก. วัสดุภัณฑ์ โดย นางกานดา  ดอยแก้วขา 3501300373768 กรุงไทย/สันกำแพง 5190108287 9000161324  
นาย ภานุวัฒน์   สุภามูล 1509900065259 กรุงไทย/แม่โจ้ 3750345007 9000216715  
น.ส. ณัฎฐ์ธนัช  ปัญญาแปง 3501100193120 กสิกรไทย/ถนนท่าแพ เชียงใหม่ 1032871743 9000216713  
น.ส. นงคราญ   พรรณสุข 1500300026076 กรุงไทย/ย่อยไนท์บาซาร์ เชียงใหม่ 7760017782    
นาย นิพล  แกน้อย 3580300138024 กรุงไทย/ปาย 5250164439 9000208330  
อู่ วิเชียรการช่าง โดย นายวิเชียร  ใจสักเสริญ 3500500098671 กรุงเทพ/บ่อสร้าง 5320137028 9000216717  
อู่ ฟ้าดินทอง (น.ส.พุทธสอน  ทองพูลเจริญ) 3580100113664 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5081221481 9000042264  
ร้าน สยามกิตหางดง (นางภัทรนุช  ศีละวงษ์เสรี) 3501300799242 กรุงเทพ/หางดง 4590444271 9000150403  
บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด 0505519000030 กรุงไทย/ขุนยวม 5291117486 1000000148  
ร้าน ณรงค์การช่าง (นายณรงค์  วงศ์วิวัฒน์) 3580200070771 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080041870 9000130355  
บริษัท ต.แก๊ซ จำกัด 0505549003797 กสิกรไทย/แม่ฮ่องสอน 2852193789 1000073779  
ร้าน สวนอังคณา (นายจารุพงษ์  ใจเหิม) 3519900071310 กรุงไทย/ลำพูน 5111868135 9000104840  
หจก เอ็ม.เอส.สามี 0503546008486 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5021470035 1000016061  
นาย สุรชัย  สุวรรณ์ 3500700500936 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080038942 9000073949  
หจก เออเบิ่น อิลีเมนต์ คอนสตรัคชั่น 0503550003451 กรุงไทย/แม่ริม 5150110310    
นาย อาคม  สิทธิวงค์ 3510100034101 กสิกรไทย/นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน 5012023679 9000220055  
ร้าน พรแอนด์ชัยวัสดุภัณฑ์ โดยนางภัฐภรณ์  ภิรมย์ 3501900096218 กรุงเทพ/ย่อยบ้านถวาย 6990018142 9000220061  
ร้าน รักสัตว์การเกษตร โดย นางสุประวีณ์  แสนมงคลไชย 3570501337644 ไทยพาณิชย์/มีโชค(เชียงใหม่) 8432089018 9000173485  
ร้าน อินทรีย์การเกษตร โดย นายบุญศักดิ์  ใบสุขันธ์ 3500500225851 กรุงเทพ/บ่อสร้าง 5320274144    
นาย พงศธร  ขยัน 3500100031935 กรุงเทพ/กาดสวนแก้ว 5310362628 9000220063  
หจก ปรวรรต 0583537000133 กรุงไทย/ขุนยวม 5296003268 1000018789  
นาง นภาพร  ใหม่ปา 1509900773164 กรุงไทย/ท่าแพ 5010306700 9000222081  
น.ส. กานต์ทิวา  แสนสำราญ 1500400069109 กรุงไทย/ท่าแพ 5010306719 9000222094  
น.ส. เกษมณี  วรรณเรือน 1500400009742 กรุงไทย/ย่อยศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว 4550146273 9000222095  
นาง อรวรรณ  จำปาทอง 3510400213362 กรุงไทย/บ้านโฮ่ง 5141456374 9000147968  
ร้าน พิมพ์นิยมแอดเวอร์ไทร์ซิ่งแอนด์ออร์แกร์ไนซ์ 3550900090863 กรุงไทย/ย่องเซ็นทรัลแอร์พอร์ต 4970109478 9000222098  
นาย วีระพล  ใจตา 3509900849574 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5540107829 9000222100  
ร้าน โอ๋สติ๊กเกอร์แอนด์ดีไซด์ โดย นายจิรภัทร  แก้วเสมอตา 3500700163000 กรุงเทพ/กาดสวนแก้ว 5310521850 9000145522  
บริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล จำกัด 0105535156361 UOB/คลองเตย 0512185414 1000027473  
บริษัท เพ็ญชุมพร จำกัด 0505549005421 กสิกรไทย/ช้างเผือก 2792005882 1000066758  
หจก หล้าวิศวการ 0583547000322 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080110449 1000050588  
หจก เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ 0503525001318 กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 4240438897 1000000183  
หจก สายเหนือคาร์เซอร์วิส 0503543000549 กสิกรไทย/ช้างเผือก 2791056562 1000003764  
นาย สมบูรณ์  อภิชนาธง 3510101313471 กรุงไทย/ลำพูน 5110597561 9000223328  
นาย จรัญ  สิทธิยศ 3579900325575 กรุงเทพ/แม่ขะจาน 5980224082 9000223329  
นาย ยุทธพันธ์  ปวงขันธะ 3500500232300 กรุงไทย/ท่าแพ 5010046059 9000223330  
ร้าน ต.ตะวันพริ้น โดย นางพวงพลอย  ชุ่มแก้ว 3509900249356 กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 4244052785 9000115294  
ร้าน นิทัศน์พันธุ์ไม้ โดย นายนิทัศน์  เมืองใจ 3500100452051 กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 4240793689 9000066453  
บริษัท โอประภา คอนสตรัคชั่น จำกัด 3032750127* กรุงไทย/บ่อสร้าง 5530095747 1000081688  
หจก พี.ซี.อลูมิเนียม (2003) 3580400272989 ไทยพาณิชย์/แม่โจ้ 5963011823 9000054029  
ร้าน อุดมเนิสเซอรี่ แม่โจ้ โดย นายสมเจตน์  จิตรประเสริฐศรี 3520101213417 กสิกรไทย/ย่อยถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ 4152111652 9000101296  
ร้าน เค พี ก่อสร้าง โดย นายกองพูล  บุญยวง 358040072989 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091136169 9000054029  
ร้าน เก่งซีเมนต์บล๊อค โดย นายบุญทรง  พรหมพฤกษ์ 3510100587402 กรุงไทย/ย.เทสโก้โลตัส ป่าซาง 7980039556 9000109956  
นาง รัชนี  บุญเที่ยง 3510100524958 กรุงไทย/สี่แยกหนองหอย 5480123335 9000226854  
นาย สุรชัย  สุวรรณ์ 3500700500936 กรุงไทย/ท่าแพ 5010312360 9000073949  
ร้าน เฟื่องฟูเกษตรฟาร์ม โดย นายสงคราม ต้นมณี 3500900693240 กรุงไทย/ลำพูน 5110511578 9000169758  
อู่ เทพเจริญการช่าง โดย นายสุเทพ  จันทาคีรี 5430700048330 กรุงไทย/หางดง 5380075363 9000228683  
ร้าน เค เอ วัสดุภัณฑ์ โดย นายยศสุนทร  ปฐมสกุลไพร 3580500106436 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091600612 9000044516  
หจก. ศักดิ์ศุบัลล์กรุ๊ป 0583542000073 กรุงไทย/ปาย 5251229356 1000007737  
บริษัท ทิศเหนือกร๊ป (2005) จำกัด 0515550000011 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5020058378 1000054136  
นาย เจิมพงค์  ใจหล้า 3550700099115 กรุงไทย/น่าน 5070617362 9000229457  
น.ส. วราภรณ์  เก่งการทำ 1500300009228 กรุงไทย/ถนนช้างคลาน 5330136660 9000229458  
หจก. เชียงใหม่รุ่งเรืองไพศาลการค้า 0503543001715 กสิกรไทย/ถนนศรีดอนไชย ชม. 2582546021 1000069718  
หจก เชียงใหม่อุปกรณ์ดับเพลิง 0503538005007 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5020069671 1000004861  
ร้าน ต.อัศวิน โดยนายอัศวิน  เอี่ยมด้วง 4700300003109 กรุงเทพ/ย่อยบ้านถวาย 6990036664 9000228685  
หจก เค เอ็น เอ็น เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 0503552001129 กสิกรไทย/โลตัสคำเที่ยง ชม. 5872013247 1000080489  
ร้าน ไลฟ์ ครีเอทีพ เฮ้าส์ โดยนายกิตติคุณ  ศิริกุล 3720101001426 กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 4244046308 9000229460  
หจก อินโนเวท ปริ้นท์ 0503552002796 กรุงไทย/ท่าแพ 5010277646 1000076428  
นาย จงเจตน์  อินทนนท์ 3501300623241 กรุงไทย/ถนนช้างคลาน 5330069890 9000128872  
อู่ นพรัตน์เจริญยนต์ โดยนายนพรัตน์  บุญเลิศ 3500300264291 กสิกรไทย/แม่แจ่ม 4192020609 9000104742  
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 0105550056398 กรุงเทพ/ถนนแจ้งวัฒนะ 2330507704 1000062843  
ร้าน รัตนภัณฑ์  โดยนายอรรถนนท์  ก่ำโน 3501700190997 ออมสิน/ดอยเต่า(ธ.ชุมชน) 055900047832 9000072251  
ร้าน ชาติโฟร์วีล เซอร์วิส โดยนายอรรพล  สุวรรณประเสริฐ 3509900040279 กสิกรไทย/ถ.เจริญเมือง ชม. 2452513768 9000230453  
บริษัท ไทยโฮมโปรดักส์ อินดัสตรี จำกัด 0505537000402 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5541010330 1000064179  
ร้าน วรเชษฐ์ โดยนายเสถียร  ดวงชื่น 3500600134032 ธ.ไทยพาณิชย์/แม่โจ้ 5963010681 9000052600  
ร้าน เนสก๊อปปี้ โดย นางณัฐชา  กันทะ 5580600005921 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090085986 9000051215  
ร้าน คอมเทคนิคคอมพิวเตอร์ โดยนายบรรณกร  แก้วสุทธิ 3540100186947 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091529314 9000005128  
บริษัท นอร์ทเทิร์นอาร์ด จำกัด 0505551005858 กรุงเทพ/ย่อยตลาดมีโชค 6750081488 1000071594  
หจก แม่มาลัยค้าไม้ 0503546000582 กรุงศรีอยุธยา/แม่ริม 3670003075 1000082956  
นาย สุเทพ  ตาวงค์ 5500200017795 กรุงไทย/สี่แยกหนองหอย 5480051628 9000081345  
บริษัท ทรัพย์นิยม วิศวกรรม จำกัด 0505547003129 กสิกรไทย/ถนนสุเทพ ชม. 4711008409 1000029382  
ร้าน ค้าณัฐภณสุขไพศาล โดยนายณัฐภณ  ณ ลำพูน 3500100063101 กรุงไทย/ย่อยบิ๊กซีหางดง 7870072885 9000231702  
หจก ชุติมาพริ้นติ้ง (2004) 0503547006576 กสิกรไทย/ถนนศรีดอนไชย ชม. 2582512895 1000015940  
อู่ บี เอม ที เซอร์วิส โดย น.ส. สุพัตรา  พรหมมินทร์ 5500600034743 กรุงเทพ/ตลาดแม่มาลัย 4580470898 9000212049  
ร้าน อาร์ด เวย์ โฆษณา โดยนายอนาวิล  ศุภอมฤต 3501300460393 ไทยพาณิชย์/ประตูเชียงใหม่ 5322338650 9000020993  
ร้าน นิทัศน์พันธุ์ไม้ โดย นายนิทัศน์  เมืองใจ 3500100452051 กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 4240793689 9000066453  
ร้าน อินทรีย์การเกษตร โดย นายบุญศักดิ์  ใบสุขันธ์ 3500500225851 กรุงเทพ/บ่อสร้าง 5320274144 9000220062  
ร้าน ฉิมดี ดีไซน์ แอดเวอร์ไทด์ซิ่ง โดยน.ส.วิไลพร  แซ่โกว 3100500171592 ไทยพาณิชย์/คาร์ฟูร์ เชียงใหม่ 4018373564 9000171020  
บริษัท ไอ.ซี.อี การไฟฟ้า จำกัด 0505552003913 กรุงไทย/ฝาง 5320222548 1000083180  
ร้าน มือทอง โดยนายอนันต์  แก้วมณี 5509900087549 กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 3904212044 9000010783  
ร้าน วิชัยก่อสร้าง โดยนายต่วน  วิชัย 3510500006776 ธ.เพื่อการเกษตรฯ/ย่อยทุ่งหัวช้าง 2472249811 9000202639  
ร้าน เทพพิทักษ์การเกษตร โดยนายสมาน  ติ๊บหน่อ 3580500218871 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090328285 9000202639  
หจก สมหวังเวียงแหงบริการ 0503550000036 ธ.เพื่อการเกษตรฯ/เชียงดาว 0942653404 1000054171  
ร้าน คลังเจริญ โดยนายบุญส่ง  นฤนาทเมธีกุล 3580100022391 กรุงศรีอยุธยา/แม่ฮ่องสอน 2461097619 9000208760  
หจก นอร์ท คอนสตรัคชั่น 0503549001041 กรุงไทย/แม่โจ้ 3750078157 1000042705  
นาย วายุพัฒน์  อินต๊ะวงค์ 3501900380501 กรุงไทย/ท่าแพ 5010308673 9000233611  
บริษัท สามสหาย  ซัพพลายกรุ๊ป จำกัด 0115538004545 ไทยพาณิชย์/แยกไฟฉาย 0362527162 1000025039  
ร้าน เอทีวี เชียงใหม่ทัวร์ โดย นายธานี  สีตลาภินันท์ 3520100324932 กรุงเทพ/แม่ริม 3580638157 9000235407  
ร้าน ณัฐพลการเกษตร โดยนายณัฐพล  อาษากิจ 1509900559626 กรุงไทย/ถนนสุเทพ 5210050955 9000233613  
บริษัท สมาร์ท มีเดีย แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด 0505547000901 ไทยพาณิชย์/สี่แยกหนองหอย 8522081718 1000045995  
อู่ ตี๋การช่าง โดยนายฤทัย  ลีสถาภรพันธ์ 3500700172670 กรุงเทพ/ฮอด 5050350833 9000176296  
ร้าน ศรีทวีทรัพย์  โดยนางจิตติกาญจน์  ศรีจอมทอง 3501200703120 กรุงเทพ/จอมทอง 3950489223 9000102831  
หจก พงษ์ศราพาณิชย์ 0503543003866 กสิกรไทย/แม่แจ่ม 4192161067 1000018795  
ร้าน เอส พี ทราฟฟิค ดีไซน์ โดยน.ส. ปาวิณี  บุญธรรม 3560200342096 กรุงไทย/ย่อยบิ๊กซีเชียงใหม่ 7860038862 9000170136  
ร้าน อาภรณ์เครื่องเขียน  โดย นางอาภรณ์  มหาวรรณา 5580390001747 กรุงเทพ/ปาย 5251148240 9000037148  
หจก สมพรการพิมพ์ 0503536002248 กรุงไทย/สันกำแพง 5190122824 1000022495  
นาง ฎายิน  ศรีบุรี 3510100787886 ไทยพาณิชย์/ย่อยเทสโก้โลตัส ชม. 8922024578 9000235408  
ร้าน ไม้ไผ่คุณชวน โดย นายชวน  โปธิยา 3501800107391 กรุงเทพ/หางดง 4590562965 9000235409  
อู่ ช่างเทพ โดยนายสุเทพ  จ๋อยแปง 3630200181628 ธ.เพื่อการเกษตร/ย่อยปางมะผ้า 2822413871 9000265410  
นาย วศิน  ธรรมสุนทร 3809700090083 กรุงเทพ/ตลาดมีโชค 6750056183 9000235411  
ร้าน ชาญพานิช โดย นายชาญ  ไชยวังศรี 3509900796420 กสิกรไทย/สันป่าตอง ชม. 7342023855 9000192276  
ร้าน เวียงเกษตร โดย น.ส.สรัญญา  โปธาป่า 3510600642852 ไทยพาณิชย์/จอมทอง 5392270206 9000160215  
หจก เชียงใหม่วรพัฒน์ปิโตรเลียม 0503526000307 กรุงไทย/จอมทอง 5261066735 1000001242  
ร้าน ศ.การช่างท่ามะแกง โดยนายทวีศักดิ์  บุญตัน 3501000221300 กรุงเทพ/แม่อาย 5100305753 9000245639  
ร้าน ศักดิ์เซอร์วิส โดย นางพัทธนันท์  แซ่ตั้ง 5509900011330 กรุงเทพ/ถนนเมืองสมุทร 5610202326 9000245640  
นาย สุพันธ์  ศรีทอง 3500700537325 กรุงเทพ/แม่ริม 3580752602 9000245641  
หจก ดาวเหนือบริการ 0503524000393 กรุงไทย/ไชยปราการ 5456006146 1000007671  
ร้าน พิพัฒน์การไฟฟ้า โดยน.ส.นุชรีรัตน์  พรมราช 3501600236693 ธ.เพื่อการเกษตร/ฮอด 7232405209    
นาย ธวัชชัย  กันทาศักดิ์ 3510100034047 กรุงไทย/ลำพูน 5110625670 9000220054  
นาย อาคม  สิทธิวงค์ 3510100034101 กรุงไทย/นิคมอุตสาหกรรมลำพูน 5420260190 9000220055  
ร้าน สมชายเซอร์วิส โดย นายสมชาย  บุญชู 3610100323919 กรุงไทย/แม่ริม 5151592971 9000041249  
ร้าน สังคมศิลป์ โดย นายมีเกียรติ  ลิมปิผลไพบูลย์ 3509900730241 ทหารไทย/ถ.ช้างเผือก ชม. 5272016535 9000033701  
ร้าน รักสัตว์การเกษตร โดยน.ส. สุประวีณ์  พรมสุรินทร์ 3570501337644 ไทยพาณิชย์/มีโชค 8432089018    
ร้าน นพรัตน์เจริญยนต์ โดย นายนพรัตน์  บุญเลิศ 3500300264291 กสิกรไทย/แม่แจ่ม 4192020609 9000104742  
บริษัท สินเพิ่มพูน ค้าไม้ จำกัด 0505544003543 กรุงไทย/เชียงใหม่ 5206056278 1000086757  
ร้าน ฟอง  ธนิยวานิช โดยนาฟอง  ธนิยวานิช 5501001240282 กรุงเทพ/เทสโก้โลตัส ฝาง 5206056278 9000249217  
ร้าน บ้านเกษตร โดย นายดุสิต  ห้วยไชย 3510600555321 กสิกรไทย/ป่าซาง 2262408291 9000129381  
ร้าน สุชาติ การช่าง โดยนายสุชาติ  เจือมิ่ง 3100600902238 กรุงไทย/เทสโก้โลตัส แม่แตง 8760116110 9000249218  
ร้าน บ้านกราฟิก โดย นายเอกชัย  ป้อลีลา 3909800948038 ออมสิน/ฝาง 020023102948    
นาย พิชัย  มาลัยทอง 3509900860047 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5540106350 9000249923  
บริษัท นายอะไหล่ยนต์ นามสกุลพร้อมใส่ (สันกำแพง) จำกัด 0505540002151 กรุงเทพ/สันกำแพง 3570582258 1000050890  
ร้าน ม่านฟ้าดีไซน์ โดยนายประเสริฐ  ปันทะนุ 3520500185263 กรุงไทย/ศรีนครพิงค์ 2960027728 9000071968  
บริษัท มนตรีวอเตอร์ปั๊ม จำกัด 0505553000543 กรุงเทพ/เทสโก้โลตัส สันทราย 7250054546 1000080440  
  สถานีบริการสวัสดิการกองบิน 41 099400422962 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5541141990 1000070241  
หจก กายเกษมกิจ 0503543002843 กรุงไทย/ถนนสุเทพ 5210367290    
ร้าน ภควรรณ คอมพิวเตอร์ แอนด์ปริ้นส์ 5509900076016 กสิกรไทย/ช้างเผือก 5572028579    
ร้าน น้องหล้า โดยนางประภา  สมบูรณ์ชิด 3580200127675 กรุงไทย/ขุนยวม 5291144947 9000179850  
นาง อำไพ  แสนยอง 3510200317466 กรุงไทย/เชียงดาว 5161609737    
ร้าน ธวัชชัยยนต์ โดยนายธวัช  แสนยอง 3500400350165 กรุงไทย/เชียงดาว 5160042369    
หจก พรรณไพรศาลก่อสร้าง 0583535000055 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080020458 1000028902  
น.ส. ภรทิพย์  แสนเขื่อน 5580300018394 กรุงไทย/ปาย 5250156673    
ร้าน ณ เชียงใหม่ ดอทเน็ต โดยนายวัชรพงษ์ ณ เชียงใหม่ 3529900147359 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5541106591 9000072569  
บริษัท สหพีรกิจกร๊ป จำกัด 0505538005394 กรุงเทพ/สันป่าตอง 3673016188 1000029775  
ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง โดยนายสุทัศน์  ทองศักดิ์ 3500800023536 ธ.เพื่อการเกษตร/สะเมิง 8892555068    
นาง อัญชลี  นันต๊ะ 3579900325541 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5470109984 9000070746  
ร้าน ท๊อป สปีด ก๊อปปี้ แอนด์ คอม โดย น.ส.โชติรส  เชาว์สุโข 3670100167127 ไทยพาณิชย์/แม่โจ้ 5962663554 9000027526  
ร้าน กิจดีค้าวัสดุ โดย นายศุภกฤต  มีสอน 3580500210250 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5020152110 9000053047  
ร้าน สล่าไฟฟ้า โดย นายสมคิด  จินาวงค์ 3500200089161 ทหารไทย/ฮอด 3932042462 9000157618  
นาย สุภาพ  วรินทร์ 4540100001180 กรุงไทย/ท่าแพ 5011806405    
น.ส. ศิริมา  ทองศิริ 1659900199491 กรุงไทย/แม่ริม 5150233862    
นาย ศราวุฒิ  ดวงแก้ว 1500800052891 กรุงไทย/แม่ริม 5150233889    
ร้าน ซุปเปอร์ดีเซล โดย นายทวีศักดิ์  เพชราวุฒิโชติ 3309900232820 กสิกรไทย/ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ 4152259250 9000175822  
นาย อำนาจ  ราชผิว 3589900052323 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080196386    
ร้าน แม่ปิงการ์เด้น โดย นางนิภา  เรือนแก้ว 3501400096260 ไทยพาณิชย์/ถ.เมืองสมุทร(ชม.) 6602105430 9000058240  
ร้าน ชลิดางานช่างไฟฟ้า โดย นายวิรทร  พิมพ์แก้ว 3100502792764 กสิกรไทย/ถ.นิมมานเหมินทร์ 5112024400 9000050047  
นาย ศักพันธ์  สุภาวรรณ์ 3670101599691 กรุงไทย/เชียงราย 5040558686 9000078591  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2031700000 กรุงไทย/ย่อย ม.ช. 4566000931 VA 3170000  
ร้าน ธันยะนวเกษตร โดยนางธนันท์ธร  ปวงคำ 3580500210241 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5020153451 9000081350  
ร้าน ดี ชญาดา โดย นางอภิชา  ดวงจันทร์ 3509901130654 กรุงเทพ/ถ.ศรีดอนไชย ชม. 7180044930 9000149436  
นาย ชิตพล  นันต๊ะ 3500400325811 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5471013204    
หจก ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง 0503534002640 กรุงไทย/ฝาง 5326006693 1000013696  
ร้าน แม่สะเรียงอะไหล่ โดยนายสยาม  เอ้งฉ้วน 4101800044595 กุรงไทย/แม่สะเรียง 5090014620 9000203327  
หจก นิยมบริการปางมะผ้า 0583553000355 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080198826    
นาย รชตะ  รังสฤษฎ์ 3500300186037 กรุงไทย/เชียงใหม่ 5200186099    
ร้าน นพรัตน์การยาง โดยนางจุฬาพร  สมการ 3509900564073 กรุงเทพ/ย่อยข่วงสิงห์ 5290171544 9000137491  
นาย เร็ว  ทาชัย 3500400198878 กรุงไทย/เชียงดาว 5160295003    
นาย รถ  กันภัย 3521200230230 ธ.เพื่อการเกษตร/ลี้ 2472482190    
อู่ ยนต์กิจบริการ โดย นายเชิดชัย  เสตุจันทน์ 3500900154721 กรุงไทย/ฝาง 5320246781 9000264185  
ร้าน แม่สะเรียงแอ็ตเวอร์ไทซิ่ง โดย น.ส.เพชรณทัย  ไทยสาละวิน 3580400271125 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091234101 9000264186  
นาย สุรชัย  เกียรติพัฒนะวิภาค 3501600025161 กรุงไทย/จอมทอง 5260305620 9000267172  
ร้าน มิตรอาหลั่ย โดยนายวรพงศ์  วิริยะไชยกุล 3580400024365 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090360782    
หจก ตันสุหัช 0503546001015 ออมสิน/เชียงใหม่ 050031449031 1000021028  
นาย จำเริญ  คำอาจ 3501500131008 กรุงไทย/หางดง 5380168213 9000267173  
นาง จันทมาส  คำลือ 3730600168245 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5471358945 9000090649  
ร้าน ณ เชียงใหม่ ดอทเน็ต โดยนายวัชรพงษ์ ณ เชียงใหม่ 3529900147359 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5541106591 9000072569  
ร้าน เอส.จี.การช่าง โดย นายซีกิ๊ส  เจ้าดูรี 1589900069491 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090363390 9000267194  
อู่ จำลองกลการ โดยนายปรัชญา  ปันดอนตอง 3510600291278 ทหารไทย/ฝาง 3852160534 9000166494  
ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง โดยนายสุทัศน์  ทองศักดิ์ 3500800023536 ธกส./สะเมิง 8892555068    
ร้าน เกรทสปอร์ต โดยนายสมชาย อุตมเหมชโลทร 3500100018238 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5470371344 9000233962  
บริษัท จองคำ จำกัด 0585548000034 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080195436 1000049637  
ร้าน ท.วัสดุ โดยนายบุญทรง  วงค์ใบ 3500400207427 กรุงไทย/เชียงดาว 5160129502 9000136338  
นาย นิรันดร  จุลนันท์ 5500500022549 กรุงไทย/บิ๊กซีเชียงใหม่ 7860094908 9000269876  
นาย ถาวร  มณีธร 3500700017046 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090366314 9000269877  
นาย วันชัย  หนูเกลี้ยง 3509900271751 กรุงไทย/บิ๊กซีเชียงใหม่ 7860094940 9000269878  
นาง สรญา  ศิริวาท 3540100249752 กรุงไทย/พระสิงห์ 5400165877 9000269899  
นาย เจริญ  ชัยเลิศ 3500400146061 กรุงไทย/เชียงดาว 5160299157 9000269900  
ร้าน อ่วงเซ่งฮวด โดยนายธาราภรณ์  ศิริกุลปิยรัตน์ 3580400024730 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091251340 9000019746  
หจก นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง 3031216259 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5541147271 1000005031  
ร้าน สวนแม่เตาดิน โดยนายภาณุ ไทยเจริญ 3501900156997 กรุงไทย/ช้างคลาน 5331179525 9000106386  
บริษัท เพ็ญชุมพร จำกัด 0505549005421 กสิกรไทย/ช้างเผือก ชม. 2792005882 1000066758  
  สหกรณ์การเกษตรฮอด จำกัด 099000433999 กรุงไทย/จอมทอง 5260160851 1000009168  
ร้าน มิตรอะหลั่ย โดยนายวัชระ  วิริยะไชยกุล 3580400024365 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090360782 9000014443  
นาย เฉลิมพล  โปธา 3502000023746 กรุงไทย/เชียงดาว 5160170294 9000061254  
ร้าน เกรียงไกรการค้า โดย นายเกรียงไกร  ศรีโกศสิริเลิศ 3580400065819 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090243034 9000255729  
      กรุงเทพ/ฮอด 5050370724    
ร้าน พร การค้า โดยนางสุจิตร  พวงแก้ว 3580400267250 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090369836 9000271745  
ร้าน วรเชษฐ์ โดย นายเสถียร  ดวงชื่น 3500600134032 ไทยพาณิชย์/แม่โจ้ 5963004143 9000052600  
อู่ ยงยุทธบริการ โดยนายยงยุทธ  หงษ์ฟ้อน 3500700523936 กรุงไทย/แม่ริม 5151455842 9000003494  
ร้าน ยิ่งรุ่งเครื่องเขียน โดยนางมยุรี  บุญเรือง 3501200233441 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5480137387 9000251939  
ร้าน แม็คพานิชย์ โดยนางกาญจนา  อินเฟย 3502000097995 กรุงไทย/เชียงดาว 5160240373 9000175335  
นาย สมเพ็ชร  เหมยนาง 3501100348549 กรุงไทย/เชียงดาว 5160300635 9000273004  
นาย ป่าอู  ยะฟู 8580884000933 กรุงไทย/ฝาง 5320263775 9000273005  
นาย วิชัย  หมื่นคำ 5502101033492 กรุงไทย/ไชยปราการ 5450216602 9000273006  
นาย เกษม  ทรงจำปา 3500901047261 กรุงไทย/ไชยปราการ 5450081413 9000273007  
น.ส. นิดพา  แก้วอ่อง 3501700121995 กรุงเทพ/ฮอด 5050325686 9000273392  
ร้าน แม่โจ้เกษตรภัณฑ์ โดย นายชื่น  ปัญญา 3501400143187 กรุงไทย/แม่โจ้ 3750318573 9000196889  
นาย ณรงศักดิ์  จินะสะทุ่ง 3550900134356 กรุงไทย/แม่ริม 5150048542 9000073779  
นาย พินิต  สุวรรณชาตรี 3901100468087 กรุงไทย/ปาย 5250044948 9000091827  
หจก เทพนฤมิตรแม่สะเรียง 0583554000111 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090371075 1000090092  
อู่ เฉลิมพงษ์กลการ 3500500507911 ไทยพาณิชย์/ฝาง 6822016746 9000050057  
นาย ประจวบ  แสนคำมงคล 3501100460683 กรุงไทย/แม่โจ้ 3750418462 9000276003  
นาย ชาญวิทย์  เรืองไทย 3620100441890 กรุงไทย/ท่าแพ 5010348624 9000276021  
นาย จรัส  เมืองวงค์ 3501201050545 กรุงไทย/สันป่าตอง 5240133190 9000276022  
นาย ประพันธ์  ทาชัย 3500400199815 กรุงไทย/เชียงดาว 5160299149 9000276062  
ร้าน หนูโฆษณา  โดยนายแดนไทย  จงกล 5501000057018 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080105895 9000057556  
ร้าน วีอาร์ โฆษณา โดย นายวิโรจน์  อินต๊ะวงค์ 3500200289497 กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 4240450785 9000276061  
นาย ศุภกิจ  วรรณพัฒน์ 3501400298628 ไทยพาณิชย์/แม่โจ้ 5964014248 9000276027  
นาย อเนกวงค์  จะหละ 3500800170229 ธกส./สะเมิง 8892775254 9000276028  
นาย เทพ  ชาวคำ 3570101665768 ธกส./แม่วาง 9232581190 9000276034  
นาย นายกอบชัย  สุริยะชัยพงธ์ 3500300359071 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5540052137 9000276038  
ร้าน Home computer โดย นางสาวเอมพิกา  ตาใจ 1500900098205 กรุงไทย/ช้างคลาน 5330131367 9000273391  
นาย รัฐพัฒน์  เกษนาวา 3579900330307 กรุงไทย/ไชยปราการ 5450179189 9000276052  
นาย วีระ  ศรีบุญมา 3580400106515 กรุงงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080007591 9000252433  
นาย ดุสิต  บุญเลิศ 3500300256914 กรุงไทย/ย่อยเทสโก้โลตัส หางดง 8530006976 900071593  
นาง นภา  แก้วเมือง 3580200014749 กรุงไทย/ขุนยวม 5291000686 9000276059  
ร้าน ธัญชนกก๊อปปี้ โดยนางสาวศุภกานต์  วงค์ศักดิ์ศรี 1589900055890 กรุงไทย/ขุนยวม 5290095659 9000228383  
บริษัท เอ แอนด์ มารีน ไทย จำกัด 0115527001230 กรุงเทพ/สมุทรปราการ 1554133338 1000001157  
นาย แก้ว  จันต๊ะนารี 3509900834046 กรุงไทย/สันกำแพง 5190219380 9000277960  
น.ส. ลัดดาวัลย์   ยุพา 3500900667435 กรุงไทย/ไชยปราการ 5450213549 9000277961  
นาย นัฐพล  บุญมา 1500400057364 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090360383 9000271381  
นาย ประพาท   แก้วแสน 3501500477478 กรุงไทย/แม่ริม 5150198633 9000277963  
นาง อรุณวัชช์  จินาจันทร์ 3510100972900 กรุงเทพ/สันป่าข่อย 2534331240 9000277984  
นาย อิทธิพล  ไผ่อาสินวงศ์ 5580490007861 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091363742 9000254416  
นาย สองเมือง  บุตรธรรม 3580400094070 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090189242 9000229664  
นาง เครือวัลย์  เงินมูล 3510400016788 กรุงไทย/บิ๊กซีหางดง 7870092983 9000277985  
นาย ภาสกร  ใจบาล 3110101910618 กรุงไทย/แม่ริม 5150183288 9000277986  
ร้าน วานิช สังฆภัณฑ์ โดยนางณัชชา  น้ำท่วม 3501100182691 กรุงไทย/สี่แยกหนองหอย 5480062522 9000278011  
นาย อนุพงค์  กิ่งแก้วเพชร 5580400039075 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5470357406 9000277987  
นาย ไมตรี  ตามบุญ 3500900986107 กรุงไทย/แม่โจ้ 3750242879 9000278012  
นาย มานพ  พลอยพิกุล 3500600441156 กรุงไทย/เทสโก้โลตัส แม่แตง 8760131632 9000094111  
นาย วิชัย  กิจมี 3509900195159 ไทยพาณิชย์/ท่าแพ 5014104456 9000278013  
นาย อนุสรณ์  งามเลิศ 2509900016426 กรุงเทพ/กาดสวนแก้ว 5310226666 9000278089  
บริษัท เชียงใหม่ลักษณพงษ์ จำกัด 0505538001071 กรุงไทย/บิ๊กซีหางดง 7876000045 1000002028  
บริษัท เชียงใหม่อินเตอร์เนต จำกัด 0505540000418 กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 3900942941 1000003579  
บริษัท เปมิย่า กรุ๊ป จำกัด 0505553003909 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5540112954 1000086011  
หจก ชรินทร์ จิตร ก่อสร้าง 0583548000024 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080126035 1000027632  
บริษัท ที่นอนปีนัง เชียงใหม่ จำกัด 0505544001532 กรุงเทพ/ท่าแพ-เชียงใหม่ 2514493838 1000011976  
บริษัท เซเว่น โปรอินเตอร์เทรด จำกัด 0105534019033 กรุงไทย/ปาย 5250048072 1000030085  
นาย สมเพ็ชร  เหมยนาง 3501100348549 กรุงไทย/เชียงดาว 5160300635 9000280860  
นาย ยงยุทธ  หรีจา 3502000048994 กรุงไทย/แม่ริม 5150123641 9000280862  
น.ส. มะลิวัลย์  อุปโย 1500700002581 กรุงไทย/แม่ริม 5150125911 9000166828  
นาย อินรัตน์  อุทธปา 3500800077369 ธกส./สะเมิง 8892720819 9000280867  
นาย สุนทร  พิพัฒนภักดี 3500600357210 กรุงไทย/เทสโก้โลตัส แม่แตง 8760134569 9000280876  
ร้าน อ.ซัพพลาย โดยนายภาสกร  สวนอ้อย 3549900064496 กรุงไทย/แพร่ 5060582086    
บริษัท ทวีการยาง จำกัด 0505526000864 กรุงเทพ/ศรีนครพิงค์ 2523145619 1000039240  
นาย ธีรเดช  ใหคำ 3509900466110 กสิกรไทย/ช้างเผือก ชม. 2792766164 9000029274  
นาย อนุชิต  หล้าดี 1580300005974 กรุงไทย/ท่าแพ 5010346052 9000280878  
น.ส. อำพร  คำขัติ 1509900405149 กรุงไทย/สันกำแพง 5191316177 9000197913  
น.ส. สอนสมัย  ใจบ้านเอื้อม 1529900133262 ทหารไทย/ถ.ห้วยแก้ว-ชม. 4772124469 9000281058  
ร้าน พิมพ์นิยม โดยน.ส. คนึงนิจ  ฟองสา 3501300205113 กรุงไทย/ถนนช้างคลาน 5330152712 9000266880  
ร้าน แอดวานช์ โซลูชั่น แอนด์ ดิสทริบิวชั่น โดย 3410400424461 กรุงไทย/หลักสี่ 4660029832 9000080636  
  นายกฤษณะ  แสงวงศ์          
น.ส. ประไพ  วงศ์สุริยะ 3580400266393 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5091637761 9000041733  
บริษัท ฝาง ธนา เทคโนโลยี จำกัด 0505543003965 กสิกรไทย/สามแยกสันทราย 4062342833 1000027895  
ร้าน บุญย์ศิริงานพิมพ์ โดยนายบุญญฤทธิ์  ตุลาพันธ์พงศ์ 3500200489780 กรุงไทย/สี่แยกหนองหอย 5480081438 9000144202  
นาย มานพ  สอแจ้ 3580400016567 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090368767 9000282247  
หจก กัณชัย วิศวกรรม 0403553000101 กรุงไทย/เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 9801031603 1000091954  
นาง นงลักษณ์  ดวงสิริ 3500200694685 กรุงไทย/จอมทอง 5261229855 9000285622  
หจก ซีเอ็ด เรือนทอง 0543542000286 กรุงไทย/แพร่ 5061793862 100007856  
ร้าน เอ พี คอม โดยน.ส.อำพร  ปวงแก้ว 3570400371332 กรุงเทพ/ถนนสุเทพ 5040197187 9000016029  
หจก อนันต์ชิงชัย ก่อสร้าง 0583551000277 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090296162 1000068781  
บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด 0125546012853 ไทยพาณิชย์/สนามบินน้ำ 3132503508 1000028662  
น.ส. กาญจนา  มะโนใจ 3510101364415 กรุงไทย/น่าน 5070859250 9000288225  
บริษัท แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 0505535003056 ไทยพาณิชย์/สี่แยกสันกำแพง 6643011131 1000004766  
ร้าน เคมีคอลคลีน โดย น.ส. มัทนา   ดวงเกตุ 3570501060821 กสิกรไทย/สารภี 2862453568 9000157188  
ร้าน ศุภวัฒน์การเกษตร โดย นายศุภวัฒน์  สิทธิยะ 1589900005990 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5020162922 9000226410  
หจก กิตติรัช คอนสตรัคชั่น (2544) 0503544004416 กรุงไทย/สันกำแพง 5196018344 1000094504  
ร้าน เพิ่มทรัพย์ (นางเจษฏาพร  มงคลพันธ์) 3509901313881 กรุงไทย/ถนนช้างคลาน 5330161487 9000070730  
ร้าน เคมีคอลคลีน โดยน.ส.มัทนา  ดวงเกตุ 3570501060821 กสิกรไทย/สารภี 2862453568 9000157188 85/1 หมู่ 3 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้าน ศุภวัฒน์การเกษตร โดยนายศุภวัฒน์  สิทธิยะ 1589900005990 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5020162922 9000226410 109/26 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
หจก กิตติรัช คอนสตรัคชั่น (2544) 0503544004416 กรุงไทย/สันกำแพง 5196018344 1000094504 265 หมู่ 6 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ร้าน เพิ่มทรัพย์ (นางเจษฏาพร  มงคลพันธ์) 3509901313881 กรุงไทย/ถนนช้างคลาน 5330161487 9000070730 1/13 ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ร้าน ภูดอย วัสดุภัณฑ์ โดย นางพิกุล  มณีธร 3580400159350 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090387397 9000295200 248/2 หมู่ 2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
บริษัท ธาริณี 2005 จำกัด 0515548000301 กรุงเทพ/บิ๊กซี ลำพูน 7320222800 1000094654 233 หมู่ 4 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
นาย ทองอินทร์   ทองหล่อ 4501500002443 กรุงไทย/สันป่าตอง 5240205906 9000295199 68/2 ม. 13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หจก ลัคกี้ 0523494000021 ไทยพาณิชย์/รพ.แมคคอร์มิค (ชม.) 7312234703 1000004325 111-119 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ร้าน เซ็นเตอร์ คลีนนิ่ง โดย นายประยงค์  ลุนทา 3500100190057 กสิกรไทย/สารภี 2862461218 9000295862 90 หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ร้าน เชิดชัยยางยนต์ โดยนายนิกาล  ดาธิมา 3500900758325 กรุงไทย/ไชยปราการ 5450008872 9000130031 38/4 หมุ่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
นาย บุญรัตน์  วันตานาม 1570800038880 ไทยพาณิชย์/บิ๊กซี เชียงใหม่ 8422155536 9000295224 626 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงใหม่
ร้าน สวนมือทอง แลนด์สเคป โดยนางดวงดาว  ทองนุ่ม 3501400471770 กรุงไทย/แม่โจ้ 3750318271 9000295995 9 หมู่ 13 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
อู่ แดงบริการ โดย นายสถาพร  เสทธยะ 3500500046140 ธกส / ดอยสะเก็ด 4912612619 9000154732 132 หมู่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
หจก นิยลักษณ์ ปิโตรเลียม 0503552000581 กสิกรไทย/หางดง เชียงใหม่ 5002039704 1000069947 121 หมู่ 1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ร้าน สหกิจการเกษตร โดย น.ส. เสาวรัตน์  ปากองวรรณ 1509900368898 กรุงไทย/เชียงดาว 5161593938 9000296278 16 หมู่ 10 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ร้าน สวนเอื้องพรรณ มูรพันธุ์ โดยน.ส. อิสราภรณ์  มานวล 3500100070396 ไทยพาณิชย์/มหาวิทยาลัยราชภัฎ ชม 8212772807 9000199222 ล๊อค A2-A5 ซอยตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ร้าน ปิงปองการม่าน โดย นายกิติชัย  ชาติเวียง 3589900005236 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5081373959 9000010324 127/9 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อู่ อู่บรรจงกลการ โดย นายบรรจง  เสาร์คำ 3510400331659 ธกส./แม่ตืน 5472680039   39/1 หมู่ 13 ซอยแม่ตื่น ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
ร้าน โชคทวี โดย นายชญานนท์   รักษาเมือง 3410700219821 ธกส./ลี้ 2472575812 9000095031 127 หมู่ 6 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
ร้าน สกุลทอง โดย นางจำลอง  คำตรี 3501000162893 กรุงไทย/ฝาง 5321264821 9000040292 372 หมู่ 4 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินเตอร์ มีเดีย จำกัด 0505550002499 กสิกรไทย/ถ.เจริญเมือง ชม. 2452602744 1000076131 88/89 หมู่ 5 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
หจก ประยูรเอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป 0503549001903 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5540100999 1000052256 38/3 หมู่ 7 ถ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อู่ เอ ออโต้ เซอร์วิส โดยนายเอราวัณ  กันธะมูล 3560101085214 กสิกรไทย/เซ็นทรัลพลาซา ชม. 4572238259 9000152663 41 หมู่ 2 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
บริษัท ลานนารวมช่าง จำกัด 0505526000651 กรุงศรีอยุธยา/เชียงใหม่ 0250046882 1000005025 450 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อู่ ยงยศการช่าง โดย นายยงยศ  โพธิ 3500600179982 กรุงไทย/ย่อยเทสโก้โลตัส แม่แตง 8760102314 9000283992 91 หมู่ 5 ถ.แม่มาลัย-ปาย ตงสบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ร้าน เอ็น.เค.เทรดดิ้ง โดย นางสาวศรีสุดา  วงค์ไฝ 3570200324314 กรุงไทย/สี่แยกหนองหอย 5480129910 9000242398 211/6 หมู่ 8 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ร้าน ฟิวส์ ออโต้แอร์ โดย นายนิติพงษ์  กำเนิด 3570300641249 กรุงเทพ/ถนนสุเทพ 5040489865 9000140588 14085 หมุ่ 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
บริษัท เชียงใหม่สหศิลา จำกัด 050553002362 กรุงไทย/ฝาง 5326010372 1000027690  
อู่ อรุณการช่าง โดยนายนิรันดร์  ปิ่นคำ 3710100412988 กรุงไทย/ปาย 5251204264 9000190634  
อู่ การิณบริการ โดย นายการุณ  ใหม่ธรรม 3510400017407 ธกส./ลี้ 2472767001 9000126651  
ร้าน บุญช่วยปิโตรเลี่ยม โดยน.ส. สุหฤทัย  เดชาอูป 1509900469155 ธกส./ลี้ 2472863651 9000300319  
หจก นครพิงค์ สวิทซ์ บอร์ด 0503551005741 ทหารไทย/ถนนสุเทพ ชม. 5992067537 1000095824  
หจก ช่วยเจริญแทรคเตอร์ 3580200070771 กสิกรไทย/สารภี 2862451859 9000130355  
ร้าน ณรงค์การช่าง โดยนางผ่องศรี  วงศ์วิวัฒน์ 3580100125034 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080216549 9000130355  
นาง ศรีศุกร์  เทพรัตน์ 3580100024475 ธกส./ย่อยปางมะผ้า 2822539443 9000300345  
หจก วุฒิโชติ คอนสตรัคชั่น 0503547005421 กสิกรไทย/สี่แยกสนามบิน ชม 4141025916 1000011099  
บริษัท นพรัตน์กู๊ดไทร์ (ซุปเปอร์) จำกัด 0505553005952 UOB/ถนนไฮเวย์-เชียงใหม่ 1092204450 1000087152  
อู่ บีอาร์อะไหล่ยนต์ โดยน.ส. จินตนา  สันติชัยรัตน์ 3309900161078 กสิกรไทย/ถนนนิมมานเหมินทร์ ชม. 5112053397 9000301445  
นาย วรพจน์  คำใบ 3500700534229 กรุงไทย/แม่ริม 5150019461 9000301438  
นาย มินทร์  ปินตาดง 3510600500694 กรุงไทย/จอมทอง 5260386272    
นาย ประยูร  วิศักดิ์ศิริ 3529900357493 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090406049 9000123452  
นาย ไพรวรรณ ไชยา  3501600091440 กรุงเทพ/สันป่าข่อย 2534158247 9000304016  
หจก ฟลอร์ เดอะกู๊ดไทม์ เทรดดิ้ง  0503547000489 กสิกรไทย/สารภี 2862453517 1000003742  
หจก ลำดวนการไฟฟ้าและค้าไม้ 0503542001797 กรุงไทย/ไชยปราการ 5450111819 1000022159  
หจก บูลมีเดีย พลัส 0503553003346 กสิกรไทย/บ่อสร้าง 3412363190 1000097037  
ร้าน ศิริประดับยนต์ โดยนายสนธยา  ศิริ 3580400196344 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090089957 9000305230  
นาย มินทร์ ปินตาดง 3510600502694 กรุงไทย/จอมทอง 5260386272 9000131859  
อู่ การุณบริการ โดยนายการุณ ใหม่ธรรม 3510400017407 ธกส./ลี้ 2862451859 1000071960  
หจก ช่วยเจริญแทรคเตอร์ 0503531000956 กสิกรไทย/สารภี 2862451859 1000071960  
นาย จำลอง  ยืนยงค์ 5501090003249 ไทยพาณิชย์/ฝาง 6822153695 9000305223  
นาย สมชาย  จินาติ 3500900770384 กรุงไทย/ฝาง 5320254903 9000305221  
ร้าน โอที อะไหล่แม็คโคร โดยนางชินาก์ฑิปค์  นิพัธนันท์ 3500900880635 กรุงไทย/ฝาง 5320111940 9000305231  
นาย สมศักดิ์  มณี 3501000268551 กรุงไทย/เชียงใหม่ 5200106583 9000305229  
ร้าน ใบทองพืชผลการเกษตร โดยนางกฤษณา  เทพกิจ 3510600070204 กสิกรไทย/สี่แยกสนามบิน ชม 4142299009 9000145834  
นาย อ่อง  จองลือ 3500400333155 กรุงไทย/เชียงดาว 5160321845 9000306303  
นาย ณัฐวัฒน์  ศรีทอง 3609900656481 กรุงไทย/แม่โจ้ 3750454868 9000306305  
ร้าน จินต์จุฑาโฟโต้ โดยนายตาล สุภา 3501300214678 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090239711 9000171493  
บริษัท  ดวงกมล เชียงใหม่ จำกัด 0105527035584 กรุงเทพ/ประตูช้างเผือก 3904468455 1000012343 105527035584
ร้าน แอ๊ด อิเล็กทรอนิกส์ โดยนายเสกสรรค  เปอะศรี 1580400004881 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090239924 9000309413  
ร้าน เจ้าพระยา 41 โดยนางกนกวรรณ  ลิ้มตระกูล 3509900714211 กสิกรไทย/ถนนช้างคลาน 4072242098 9000021844  
นางสาว สุพรรษา  สมโพธิ์ 3500500040605 กรุงไทย/ เทสโก้โลตัส เชียงใหม่หางดง 8530018559 9000311260  
ร้าน ปายนานาภัณฑ์ โดย นส.นวลสวาท ไชยปัญโญ 3510600471900 กรุงไทย/ปาย 5250193072 9000281263  
บริษัท เรดาร์ แม่โจ้ จำกัด 0505554001357 ไทยพาณิชย์/แม่โจ้ 5964047047 1000098704 0505554001357
ร้าน สวนรัชนีการเกษตร โดยนางรัชนี  รัตนะโรจน์ 3501900651858 กรุงไทย/บิ๊กซี เชียงใหม่ 7860129116 9000311500  
หจก. สหซัพพลาย ไฟร์ แอเซฟตี้ 0503552002222 กสิกรไทย/ถนนเจริญเมือง เชียงใหม่ 2452642452 1000073193  
ร้าน กิม อิเลคทริค โดยนายสุรกฤษฎ์ นาทธราดล 3509901250391 กสิกรไทย/ตลาดประตูเชียงใหม่ 4992058450 9000312883  
หจก. นีราภัณฑ์ 0583534000094 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5081177334 1000038223  
ร้าน แล็ป พันธุ์ไม้ โดยนายอภิวิชญ์ สุขศรี 3501300548631 กรุงไทย/ถนนสุเทพ 5210197328 9000117359  
ร้าน มีดีไซน์ โดยนายอธิบดี  โจมจตุรงค์ 3580100154930 กรุงเทพ/ท่าแพ-เชียงใหม่ 2514526199 9000314404  
อู่ ประยูรการช่าง โดยนางสมนึก อินต๊ะ 3501400058490 กรุงไทย/แม่โจ้ 3750349843 9000215001  
ร้าน โสภาการไฟฟ้า โดยนางสาวอำนวย มหาสิงห์ 3580400262690 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090199973 9000206064  
บจก สไมล์เวย์ออโต้พาร์ท 0585554000059 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5096035328 1000098935  
หจก. สามารถ ไอที เซอร์วิส 0503553003699 กรุงเทพ/ถนนเมืองสมุทร 5610201047 1000085442  
ร้าน สุนาพรรณไม้ โดยนางสุนา ทิพย์ธา 3500400368234 กรุงไทย/เชียงดาว 5160340610 9000315444  
นาย อรรถพล นามวงค์ 5500401106485 กรุงไทย/เชียงดาว 5160322329 9000315443  
นาย พิพัฒน์ พาติ 3501800117558 กรุงไทย/จอมทอง 5260296532 9000315442  
ร้าน อัมพิกา โดยนางอัมพิกา  ไข่แก้ว 3501500245992 กรุงไทย/ปาย 5251193270 9000025862  
หจก. สหทวี ปิโตรเลียม 0503540001951 กรุงเทพ/สันป่าข่อย 5021259555 1000005375  
นาย อุดม  คำภีระ 3500900975920 กรุงไทย/ฝาง 5320299451 9000316117  
หจก. เกษตรวนกิจ 0503555002355 กรุงไทย/มีโชคพลาซ่า (เชียงใหม่) 9808593259 1000100018  
หจก. บี.เอ็ม.เค.อินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง 0503539001897 กรุงไทย/บ่อสร้าง 5530118410 1000068790  
ร้าน มีดีไซน์ โดยนางสาวสุณี  ยุติธรรม 3520500154813 กรุงไทย/ย่อยนิ่มซิตี้เดลี่ (ชม.) 7710010342 9000194224  
นาย จันทร์  เกตุจง 3500600612104 กรุงไทย/เทสโก้โลตัสแม่แตง 8760166320 9000316571  
นาย บุญธรรม  เกตุจง 3500600592201 กรุงไทย/เทสโก้โลตัสแม่แตง 8760166312 9000316572  
นาย ฉัตรชัย  ดวงใน 1549900051266 กรุงไทย/ถนนช้างคลาน 5330167272 9000316570  
นางสาว พจนีย์  ปาวี 1501300071153 กรุงไทย/บ่อสร้าง 5530184456 9000316567  
นาย วาสน์  จินาติ 3510300295600 กรุงไทย/บ้านโฮ่ง 5140230860 9000186622  
บริษัท เดอซัน 0105540096044 กรุงเทพ/ถนนลาดพร้าว ซอย99 1814638241 1000047270  
ร้าน ทเวนตี้ทรีดีไซน์ โดย นายมานิตย์ สุขอินต๊ะ 3501200716477 กรุงไทย/สันป่าตอง 5240257051 9000317272  
ร้าน รุ่งทรัพย์การค้า โดย นส.ชุติกาญจน์ วิริยะรักษ์สันติ 3501500156019 กสิกรไทย/ถนนท่าแพ ชม. 1032097519 9000317746  
นาง เหรียญทอง  คำใต้ 3500600628795 กรุงไทย/ย่อยเทสโก้โลตัส แม่แตง 8760166304 9000317747  
นาย กลมรัช  ทองละมัย 3500200567225 กรุงไทย/จอมทอง 5260416481 9000318197  
นาย เส่ง  คำบุญเรือง 3560400037891 กรุงไทย/ฝาง 5230015063 9000036332  
ร้าน วัฒน์อนันตภัณฑ์ โดยนายวัฒนา  เอื้องไพบูลย์ 3500800014863 กรุงไทย/สะเมิง 5440113495 9000007413  
ร้าน กษิดิศ พาณิชย์ โดยนายกษิดิศ อินทะหลุก 3510400514559 ธกส./ลี้ 012472703562 9000127191  
นาย เดะมือ  สิทธิคงชัย 3500300356552 กรุงไทย/จอมทอง 5260369777 9000218442  
นางสาว ธนัญภรร์  แพรสะอาด 1500900122033 กรุงไทย/ท่าแพ 5010384272 9000318441  
นาย สุชาติ  ปวนสิน 3500200583409 กรุงไทย/เทสโกโลตัสฝาง 7840214940 90000318960  
นาง เพ็ญ  คิดการงาน 3500500427712 กรุงเทพ/ดอยสะเก็ด 4860442021 90000318961  
นาง ไพรินทร์  วงศ์เพ็ญ 3500600437906 กรุงไทย/เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า (ชม.) 4970173907 9000318762  
นาง บำนาญ  มั่นกุง 3570200644751 กรุงไทย/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 5390400712 9000318974  
นาย สนั่น  หน่อคำ 3501200173414 กรุงไทย/สันป่าตอง 5241404570 9000318975  
นาย วิสุทธิ์  คำเส้า 3500600251438 กรุงไทย/แม่ริม 5150282383 9000318977  
ร้าน พรเจริญ วัสดุ โดยนางสาวลำดวน  เลิศบุญไพรวัลย์ 2580400021864 กรุงไทย/แม่ละเรียง 5090426430 9000318979  
ร้าน เพื่อการเกษตร โดยนายสิงห์ใจ  มนเหมย 3510400146606 กรุงไทย/บ้านโฮ่ง 5140231042 9000318980  
นางสาว สุพัฒน์  วงศ์เวียน 3500600058671 กรุงไทย/แม่ริม 5150282391 9000318981  
นาง อนันต์ศรี  แก้วเลิศตระกูล 3500300086679 กรุงไทย/แม่ริม 5150282413 9000318982  
นาง จันทร์ตา  วังเจริญ 3570200569732 กรุงไทย/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 5390400690 9000318983  
นางสาว ไพลิน  จอมสวรรค์ 1579900304920 กรุงไทย/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 5390400747 9000318984  
นาง ภควรรณ  ขุนทอง 3501200537858 กรุงไทย/ไนท์บาซาร์ เชียงใหม่ 7760027419 9000319547  
ยกเลิกแล้ว  
นาย กำจัด  อะติถะ 3501300018038 กรุงไทย/บ่อสร้าง 5531091052 9000043928  
บริษัท เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัด 3501201017505 กรุงไทย/หางดง 5381166567 1000012613  
นาง กัลยา  แก้ววงศ์วาล 3500400008742 ออมสิน/เชียงดาว 55060270273 9000320435  
นางสาว จิรวรรณ  คำซาว 1500400001041 กรุงเทพ/ประตูช้างเผือก 3904311861 9000320436  
นางสาว จิรวรรณ  คำซาว 1500400001041 กรุงเทพ/ประตูช้างเผือก 3904311861 9000320436  
นาย สุขเกษม  สิงห์คำ 3500400003317 กรุงไทย/เชียงดาว 5160301526 9000320438  
ร้าน ห้วยไร่วัสดุภัณฑ์ โดย นางเจนจิรา  ถกลทรัพย์ 3500600460118 กรุงไทย/เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า (ชม.) 4970176604 9000320449  
นาย จรูญ ป่วนปั่น 3571000328481 กรุงไทย/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 5390252004 9000320451  
ร้าน วี.อาร์.แอ๊ดวานซ์ โดย นางสาวจิรภา  วาสนามณฑล 3609900664522 กรุงไทย/ถนนสุเทพ 5211603273 9000026426  
นาย ประหยัด  หล้าปิง 5510400002571 กรุงไทย/นิคมอุตสาหกรรมลำพูน 5420308800 9000320460  
นาย มงคล  ศรีย้าง 5501001239705 กรุงไทย/ฝาง 5320303688 9000320462  
หสม. ชุดากิจเกษตร 0501550650080 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5020173363 9000101165  
นาย ชัยณรงค์ อภินันทาชัย 3571000165337 กรุงเทพ/แม่อาย 5103004437 9000314600  
นาย ปรีชา  อยุทธ์ 3580100216404 กสิกรไทย/แม่ฮ่องสอน 2852186405 9000069179  
นาง แสงจันทร์  นันตา 3500300054297 กสิกรไทย/แม่แจ่ม 4192279688 9000091833  
นาง แสงจันทร์  สุปิณะ 3500300054297 กสิกรไทย/แม่แจ่ม 4192279688 9000091833  
นาย ศุภโชค  ประไพวรรณ 3501200071484 กรุงไทย/บิ๊กซี หางดง2 9809979541 9000070786  
ร้าน ทองพูลการเกษตร โดยนายรัฐธรรม์ กันใหม่ 1509900439019 กรุงไทย/ย่อยบิ๊กซี หางดง 7870115738 9000308073  
อู่ สุทัศน์บริการ โดยนายสุทัศน์  ไชยสวัสดิ์ 3580400009587 กสิกรไทย/แม่แจ่ม 4192329464 9000003660  
อู่ สุทัศน์บริการ โดยนายสุทัศน์  ไชยสวัสดิ์ 3580400009587 กสิกรไทย/แม่แจ่ม 4192329464 9000003660  
นาย สมบัติ  ถนอมคงคาสุข 2500300022818 กรุงไทย/จอมทอง 5260267702 9000321692  
นาย สว่าง  ปันศักดิ์ 3500400300044 กรุงไทย/เชียงดาว 5160096280 9000321704  
นาย พิชัย  เลิศชัยสหกุล 5500700007420 กรุงไทย/แม่ริม 5150284319 9000321705  
นางสาว วิไลวรรณ  แสงคำ 5501000115964 กรุงไทย/ฝาง 5320303157 9000321706  
นาย ชนะสิทธิ์  สงวนประสิทธิ์ 3570101626975 กรุงไทย/มีโชคพลาซ่า (เชียงใหม่) 9810511183 9000321707  
นาย สมชัย  ชาวกระลืม 3420500198846 กรุงไทย/เชียงดาว 5160073590 9000321709  
นาย เจริญ  ยกคำจู 3501400187583 กรุงไทย/สันกำแพง 5191362438 9000042911  
นาย จุ่มปี๋  วงศ์อุ่นใจ 3521000064662 ธกส./แม่ทะ 5281190504 9000049699  
นาย ทอง  ตาเขียว 3500600157024 กรุงเทพ/แม่มาลัย 4580530444 9000076051  
นางสาว จิตราภรณ์  ไชยรังษี 3570800109112 ไทยพาณิชย์/เซ็นทรัลแอร์พอร์ต (ชม.) 8162084401 9000322115  
ร้าน ขวัญฤทัยการเกษตร โดยนางขวัญฤทัย  ฤทัยกริ่ม 1580500033904 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090391750 9000322116  
ร้าน เค พี บี บรรจุภัณฑ์ โดย นางนัยนา  เล็กสกุล 3509900668464 กรุงไทย/ถนนช้างเผือก (เชียงใหม่) 9807488605 9000322120  
นาง ศิริพรรณ์  คำแสง  3570200569848 กรุงไทย/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 5390400704 9000322121  
นาย ดิพร  สุริยะชัยพันธ์ 1501200002109 กสิกรไทย/แม่แจ่ม 4192330667 9000322122  
นาย บรรเลง  ศรีเรือน 3110400010864 กรุงไทย/บ้านโฮ่ง 5140230852 9000322124  
นางสาว รุ่งนภา  ศรีพรม 1570200001268 กรุงไทย/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 5390400739 9000322125  
นาย ทรงศักดิ์  ลามู 1500700149191 กรุงไทย/แม่ริม 5150284262 9000322127  
นาย เกรียงไกร  ดอกด้วง 3510200376446 กรุงไทย/แม่ทา 5310150765 9000322134  
นาย เล็ก  ดีพิน 4240800008406 ไทยพาณิชย์/ย่อยถนนโชตนา (ชม.) 7142199872 9000322135  
นางสาว อาภากร  สอนบาลี 3510300334028 กรุงไทย/บ้านโฮ่ง 5140102307 9000322138  
นางสาว สุดารัตน์  แพแนะ 2501801119955 ออมสิน/อมก๋อย 020074391283 9000322146  
นาย โพธิ์  วรศรี 3520100205577 กรุงไทย/ย่อยบิ๊กซี เชียงใหม่ 7860137909 9000322149  
นาง เฉลา  ปินตา 3210100638361 กรุงไทย/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 5390400720 9000322150  
นาง อุสา  ซื่อสัตย์ 3580400286068 กรุงไทย/แม่ละเรียง 5090140669 9000219398  
นาย บุญส่ง  อินทรี 3500900276100 กรุงไทย/ฝาง 5320189974 9000187118  
ร้าน ส.นพกาญจน์ โดยนางชุติกาญจน์  สมหมาย 3509901013976 กรุงไทย/สันป่าตอง 5240077924 9000295690  
บจก เชียงใหม่มหกิจ (2010) 505553005456 กรุงไทย/สี่แยกหนองหอย 5486004796 1000095137  
             
ร้าน ป.วอเตอร์เทคนิค โดยนายพิพัฒน์  จันทร์ตระกูล 3510200252704 กรุงไทย/ลำพูน 5111617531 9000043501  
นาย  ชมนรรฐ  ธนะโรจน์รุ่งเรือง 3560101003111 กรุงเทพ/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 5370341975 9000099107  
             
นาย ประยูร  สีสม 3501000350177 กรุงไทย/ฝาง 5320302002 9000086464  
นาย เฉลิม  มานะโส 3500900925442 กรุงไทย/ฝาง 5320285310 9000322920  
นาย สุรพล  คำวงศ์ปิน 3501300709936 กรุงไทย/เชียงดาว 5160099565 9000322921  
ร้าน ชาวดินการเกษตร โดยนางสาวนิ่มนภา  สุภาษิต 1509900501024 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5470324788 9000203132  
ร้าน สุริยา พาณิชย์ โดยนายสุริยะ  รินเงิน 5580700007543 ธกส./ปาย 2822155528 9000289057  
นาย มูล  ชัยเทพ 5500800001521 กรุงเทพ/สะเมิง 5440173424 9000323511  
ร้าน สำราญไม้ไผ่ โดยนางสาวสุพันธ์  ชัยวงศ์ 3580300031441 กรุงไทย/ปาย 5251011237 9000230416  
ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร์ โดย นายภูมิรวิชญ์  ปาโจด 1580400010872 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090188971 9000190669  
ร้าน เกี่ยง้วง โดยนายพรรณชัย  สืบสันติธรรม 3500900258284 ธกส./ฝาง 10622577445 9000323513  
นาย ดูคา  ร่มชัยสุขสันต์ 3500300272413 ธกส./สะเมิง 1889290677 9000323514  
นาย ภควัต สัตตะรุจาวงษ์  1509900540593 ยูโอบี/เชียงใหม่ 172085441 9000323516  
ร้าน บล็อกณรงค์ โดย นายเกียรติศักดิ์  เกียรติวงศ์เจริญ 5580101035957 กรุงไทย/ขุนยวม 5080188138 9000321902  
นางสาว รุ่งนภา  การบุญ 3500100512381 กรุงไทย/เชียงดาว 5161503424 9000323518  
บจก มากาทาโก 0505549004343 กรุงเทพ/ย่อยเทสโก้ โลตัส สันทราย 7250022055 1000101937  
บริษัท เรดาร์ แม่โจ้ จำกัด 0505554001357 ไทยพาณิชย์/แม่โจ้ 5964047047 1000094576  
นาย ภควัต สัตตะรุจาวงษ์  1509900540593 ยูโอบี./ถนนศรีดอนไชย-เชียงใหม่ 7171600379 9000323516  
นาย ดูคา  ร่มชัยสุขสันต์ 3500300272413 ธกส./สะเมิง 18892906774 9000323514  
ร้าน บล็อกณรงค์ โดย นายเกียรติศักดิ์  เกียรติวงศ์เจริญ 5580101035957 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080188138 9000321902  
ร้าน เกี่ยง้วง โดยนายพรรณชัย  สืบสันติธรรม 3500900258284 ธกส./ฝาง 10622577445 9000323513  
ร้าน แม็คพานิชย์ โดยนางกาญจนา  อินเฟย 3502000097995 ธกส./เชียงดาว 10942671848 9000175335  
หจก กราฟฟิค เฮ้าส์ 0503546007889 กสิกรไทย/ถนนเจริญเมือง เชียงใหม่ 2452688037 1000021769  
ร้าน ยิ่งเจริญกิจ โดยนายภานุวัตน์ ยาสมุทร 3520700172475 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5540078519 9000325432  
นาย นันทพงศ์  นันทมานพ 3510400023801 กสิกรไทย/เซ็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต 6632072056 9000325433  
ร้าน โอภาสหลักเสาเข็ม โดยนายโอภาส กอนแสง 3501400382980 กรุงเทพ/ตลาดแม่มาลัย 4580489302 9000009239  
             
หจก น้ำปิงปศุสัตว์ (2000) 0503539000378 กสิกรไทย/ถนนสุเทพ เชียงใหม่ 4712165923 1000002412  
นาย ฐิติ  พิมสาร 3509901283434 กรุงไทย/ย่อยเซ็นทรัล แอร์พอร์ต ชม. 4970113157 9000328477  
ร้าน รุ่งทิพย์การค้า โดยนางสาวชุติกาญจน์  วิริยะรักษ์สันติ 3501500156019 กสิกรไทย/ถนนท่าแพ ชม. 1032097519 9000317746  
หจก อินเตอร์สเปเซียลโปรดักท์ 0503542002386 กรุงเพพ/ถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 4230543698 1000029637  
บจก โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ 0115555001397 กรุงไทย/มีโชคพลาซ่า (เชียงใหม่) 9808031595 1000096148  
ร้าน เสรีการค้า โดยนางสาวภัทรนันท์  นามวงศ์ 5501990008972 ธกส./สารภี 2952762804 9000287673  
หจก ล้านนาเทค 0503550004007 กสิกรไทย/ช้างเผือก เชียงใหม่ 2792969774 1000059908  
ร้าน นพรัตน์ เซฟตี้แอนด์ เซอร์วิส 3571000280187 กรุงไทย/บ่อสร้าง 5530178901 9000332863  
หสม. สรัลวิชญ์วนเกษตร 0992002685632 เปลี่ยนแปลง หมายเลขฯ 13 หลัก    1000073010  
หสม. สรัลวนเกษตร 0992002640027 เปลี่ยนแปลง หมายเลขฯ 13 หลัก    1000067641  
บจก. อุดมธนา 0505538003979 กรุงไทย/เชียงดาว 5166014413 1000054833 441  ม.1  ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่  50170
ร้าน บ้านเกษตร โดยนางสาวดดกอ้อ  ต๊ะมุดา 3510600070212 กสิกรไทย/บ่อสร้าง 3412392611 9000317691 24/9  ม.4  ต.ท่าศาลา  อ.เมืง  จ.เชียงใหม่
ร้าน ติงกิ้ง อิงค์ ซัพพลาย โดยนางสาวอาทิตยา  มัชชะ 3510600404854 ไทยพาณิชย์/บิ๊กซี เชียงใหม่ 8422112449 9000252587 55/108  ม.6  ต.ไชยสถาน  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  
ร้าน ฮอดโฆษณา  โดยนายวรชน  ดวงแก้ว 1509901074863 ทหารไทย/ฮอด 3932308756 9000336601 531/1  ม.2  ต.หางดง  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่
หจก. ลำพูนปิโตเลียม 0515553000471 กรุงไทย/เทสโก้โลตัส ป่าซาง 7980150104 1000099631 118/1  ม.4  ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลำพูน
ร้าน อินทรชัย การค้า 3501900382300 กรุงเทพ/สารภี 5230362948 9000337259 96  ม.10  ต.ขัวมุง  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่
อู่ 3 ต.กลการ โดยนายพงษ์ศักดิ์  แก้วคำ 150040066100 กรุงไทย/เชียงดาว 5161599170 9000337759 267  ม.1  ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่
หจก. ม่อนงามธุรกิจ 0503555004846 กรุงไทย/บิ๊กซี หางดง 7870138940 1000104856 369/3  ม.1  ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่
หจก. ปายนานาภัณฑ์ 0583555000123 กรุงไทย/ปาย 5250232205 1000104846 470  ม.8  ต.เวียงใต้  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน
หจก. ธนดล พานิช 0503553000151 กรุงไทย/จอมทอง 5260338626 1000085146 377  ม.4 ต.บ่อสลี  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่
นาย ณรงค์  ดอกพร้าว 3501500516431 กรุงเทพ/สันป่าข่อย 2534204116 9000338626 251  ม.2  ต.สันผักหวาน อ.หางดง  จ.เชียงใหม่
นาย เลอสันต์  ท้าวแดนคำ 3510300063300 กรุงไทย/หางดง 5380030181 9000339829  
อู่ สหกิจรุ่งเรืองยนต์ฝาง โดยนางสาวหทัยพันธ์ เขียววรรณ์ 1500900115517 กสิกรไทย/ฝาง 2382535068 9000339830  
ร้าน ส.สิงห์คงยานยนต์ฝาง โดยนายสิงห์หวย  พยาเรือน 3501800047720 ออมสิน/อมก๋อย 055630031478 9000242684  
ร้าน กุณทิราภัณฑ์ โดยนายธนูไชย  ไชยกาญจนา 3509900179196 กสิกรไทย/ถนนมูลเมือง 3832056404 9000029700  
ร้าน  พัฒนาการเกษตร โดยนางพิชชาณินท์  ตระกูลมีสอน 3580500210241 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5540146363 9000081350  
ร้าน พิทักษ์การพิมพ์ 3509900967011 กรุงไทย/ศรีนครพิงค์ 2961061075 9000031103  
หจก. วณิชชาภัณฑ์ 0503550002471 ธกส./ฮอด 17232396713 1000062531 99  ม.1  ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย  ชม.
นาย ณัฐวุฒิ  อุดมศิริพงษ์ 1329900091847 กรุงไทย/แม่ริม 5150298190 9000341598 153/1  ถ.ศิริรัฐ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์
นาย กฤษดา  แสงคำ 1509900655757 กรุงไทย/แม่ริม 5150298220 9000341609 320  ม.10  ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่
นาย ทนงศักดิ์  ก้างยาง 1570700092904 กรุงไทย/แม่ริม 5150298212 9000341610 17/68  ม.3  ต.แม่ทราย  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่
นาย อัครเดช  พงษ์นิกร 1521000054156 กรุงไทย/แม่ริม 5150298239 900034161 29/1  ม.6  ต.เสริมขวา  อ.เสริมงาม  จ.ลำปาง
อู่ เดือนการช่าง โดยนายนิพนธ์  พรหมศรี 3500100435025 กรุงเทพ/บ้านถวายเชียงใหม่ 6990031079 9000341612 202  ม.1  ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่
ร้าน  สรัลการเกษตร โดยนางอฤชร  พงษ์ไสว 3580400034271 กรุงไทย/บิ๊กซี ชม. 7860022060 9000341619 123  ม.2  ต.แม่นาเติง  อ.ปาย  ชม.
ร้าน เคมีคอลแล็ป  โดยนายชาญจิตร  คำใฝ 3501900693828 กสิกรไทย/สารภี 2862467763 9000296632 53/2  ม.6  ต.ป่าบง  อ.สารภี  ชม.
ร้าน ธันยะวนเกษตร 3580500210241 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5020153451 9000081350  
ร้าน ณรุดาภาการเกษตร โดยนางสาวณรุดาภา  วัฒนาธีระภัค 3501600234593 กรุงไทย/สันป่าตอง 5240268509 9000342356 313/7  ม.10  ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ร้าน เจ แอนด์ เอ็น ออโต้เซอร์วิส โดยนายอดิศักดิ์ ยอดปัญญา 3520100078982 กสิกรไทย/ถนนช้างคลาน 4072347736 9000342357 341 ม.3 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี ชม.
ร้าน อารีอิเลคทริค โดยนายศุภกร จักราชัย 3509900735854 กรุงเทพ/มช. 6670040341 9000121780 128 ถ.ชม.-ลป. ต.ช้างเผือก อ.เมือง ชม.
หจก. เชียงใหม่ วอเตอร์เทค 0503535001094 ธนชาติ/บิ๊กซี หางดง 3536000627 1000003745 100/16 ม.1  ต.ป่าแดด อ.เมือง ชม.
หจก. สันทรรศพานิช 0503553000690 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5546005904 10000078504 129  ม.2  ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี  ชม.
ร้าน ณรงค์การช่าง โดยนางผ่องศรี  วงศ์วิวัฒน์ 3580100125034 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080216549 9000296356 202 ม.8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
หจก. นพรัตน์ การยาง 050355003822 กรุงไทย/ข่วงสิงห์ 5470447251 1000100149 60/2  ถ.โชตนา  ต.ช้างเผือก อ.เมือง ชม.
ร้าน โชคชัย โดยนางศิริกัญญา ตอสะกุล 3670700210449 กรุงไทย/จอมทอง 5261139198 9000105849 157/51 ม.2 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง ชม.
บจก. เจบี เซฟเฟสท์ 0505553001345 กาดสวนแก้ว 4550142006 1000107217 316 ม.7 ถ.ชม.- สะเมิง ต.หนองควาย อ.หางดง จ.ชม.
ร้าน ทูเฮด โดยนายนภดล คำตรี 3500700086358 กรุงไทย/แม่ริม 5150250465 9000346226 175/1 ม.1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม ชม.
หจก. เชียงใหม่ เทรด แอนด์ คอน 0523542000341 กรุงไทย/เขลางค์นคร 5526000923 1000006772 299 ถ.ไฮเวย์ลำปาง - งาว ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
บจก. ไอ เอ็ม บี เอ็นจิเนียริ่ง 0135555018249 กสิกรไทย/บิ๊กซีรังสิต 8922116912 1000105426 34/189 ม.3 คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ร้าน จ่าตู่ โดยจ.ส.อ.เรืองเดชปะทะมะเทศ 5500700002568 กรุงไทย/แม่ริม 5150273352 9000302526 28/3 ม.9 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม ชม.
ร้าน สล่าไฟฟ้า 3500200089161 ออมสิน/ฮอด 055620073183 9000157618 เพิ่ม บ/ช
ร้าน ถุงทองพาณิชย์ โดยนางดาวประกาย อินาศักดิ์ 3500700074805 KTB/ข่วงสิงห์ 5470324923 9000201930 228/1 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ชม.
ร้าน ถุงเงินถุงทองพาณิชย์ โดยนายชวลัน วัฒนะ 3500300027150 KTB/สันป่าข่อย 5020116327 9000183344 188/2 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง ชม.
สหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ด 0994000434065 กรุงเทพ/ดอยสะเก็ด 4860004326 1000064972 480-480/1 ม.3 ถ.รัฐผดุง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด ชม.
ร้าน บ่อหินมอเตอร์ โดยนายสุรสิทธิ์ จันชานากิจ 3609700074705 กสิกรไทย/สามแยกสันทราย 4062079962 9000348405 129/2 ม.3 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย ชม.
นาย อเนก อุปนันท์ 3501800096887 KTB/จอมทอง 5260341090 9000348403 152 ม.5 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย ชม.
หจก. พงษ์ภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 0503528000461 TMB/เชียงใหม่ 3222424735 1000003769 226-230 ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมือง ชม.
หสม. ชุดากิจเกษตร 0992003315731 KTB/สันป่าข่อย 5020173363 1000103126 5/1 ม.8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย ชม.
หจก. อาร์ เอส โปรดักล์ ซัพพลาย 0503545005793 KTB/ข่วงสิงห์ 5470068293 1000005387  
ร้าน จงเจริญสุขพาณิชย์ โดยนางจงสุขจิตร เมฆิน 3580100214525 KTB/แม่ฮ่องสอน 5080255358 9000351294  
ร้าน รุ่งเรืองการค้า โดยนางวันเพ็ญ ธีรกิตติขจร 3580400482649 KTB/แม่สะเรียง 5090462518 9000352225  
หจก. วินโทนเนอร์ ไอที แอนด์ โซลูชั่น 0503554005903 ธกส./ชม. 20005595347 1000108529  
ร้าน ไพศาลกระจกอลูมิเนียม โดยนายไพศาล จิตเร็ว 3520600102971 กรุงเทพ/ตลาดสันทราย 7720058101 9000352214  
ร้าน ธวัชการเกษตร โดย นายธวัชชัย  ธรรมไทย 3500200365801 กรุงไทย/ถนนช้างคลาน 5530177596 9000077286  
บริษัท อะเคเซีย ไอ.ที.เซอร์วิส (ประเทศไทย) 0105541049821 กรุงเทพ/อาคารอับดุลราฮิม 0313000895 1000028886 1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง ชั้น 7 ถ.พระราม 4 เขตบางรัก กทม.
ร้าน เอ บี ซี โฆษณา โดยนายสมชาย  หงษ์แก้ว 3520500252122 กสิกรไทย/ถนนศรีดอนไชย 2582397816 9000054281 119/5  ม.7  ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร้าน ราชวงศ์เฟอร์นิเจอร์ โดยนายสุทธิชัย  แสงรัตน์วัชรา 3509900199839 กรุงเทพ/ท่าแพ-เชียงใหม่ 2510737212 9000039253 193 , 195 ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หจก. แม่ฮ่องสอน รพีพร ก่อสร้าง 0583552000149 กรุงไทย/ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ 9815396013 1000108984 44 ม.7 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
หจก. เชียงใหม่สามมิตร 0503554004516 กรุงไทย/สี่แยกหนองหอย 5480148729 1000105453 35/336  ซ.16 ม.7 มบ.ชัยพฤกษ์ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หจก. ทองศยาก่อสร้าง 0503552005523 กรุงไทย/จอมทอง 5260303067 1000079368 82  ม.1  ต.สบเตี๊ย  อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน
หจก. ทะนันก่อสร้าง 2552 0583556000119 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090468133 1000109247 158  ม.4  ต.แม่สะเรียง  อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน 
นาย อุเทน  หทัยสุวรรณกุล 3500100398847 กรุงไทย/ช้างคลาน 5330018900 9000356993 64/2 ม.4 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นาย สมพร  มาลีวรสิทธิ์ 2500300027810 กรุงไทย/สี่แยกหนองหอย 5480174207 9000356995 108  ม.10  ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่
นาย สุขเกษม  ผ่องพันธ์ 3501000052524 กรุงไทย/ท่าแพ 5010026996 9000356998 216/9 ม.6 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
นาย วิทศิลศ์  แก้วเลิศตระกูล 3500300086709 กรุงไทย/แม่ริม 5150305693 9000073927 24 ม.4 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่    
ร้าน ศรัณการเกษตร โดย นายศรัณยวิทย์ อารินทร์ 5580400037846 กรุงไทย/บ่อสร้าง 5530208762 9000354459 17 ม.10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่    
ร้าน ยางเฮงสวัสดิ์ โดย นางณัฏฐฑารัฐ โฆษิตสกุลชัย 3520300652542 กสิกรไทย/สี่แยกสนามบิน 4142273654 9000117427 231 ม.6 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่    
อู่ ธีระรวมช่าง โดย นายธีรเดช  อุปละ 3501600280439 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090100500 9000200064 16/4 ม.13 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน    
นาย นพปฎล  มากบุญ 3600700355871 กรุงไทย/ตาคลี 6070222016 9000357474 211/5 ม.4 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์    
นาย ภราดร  ดอกจันทร์ 3319900188235 ไทยพาณิชย์/กำแพงแสน 7692085117 9000357476 2/3 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม    
ร้าน สัญญามอเตอร์ โดย นายสัญญา  บุญมี 3580400102846 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090164428 9000183191 369 ม.6 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน    
ร้าน ปายโก้งบริการ โดย นายยงยุทธ  รักเรียน 3580100009638 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080260041 9000176677 303 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน    
ร้าน ปายโก้งบริการ โดย นายยงยุทธ  รักเรียน 3580100009638 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน (เพิ่มบัญชี) 5080260041 9000176677 304 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน    
หจก. ซี อาร์ ไอ เพาเวอร์อิเล็คทริค 0503553000347 ไทยพาณิชย์/ศรีนครพิงค์ 5492474849 1000109737 99 ม.2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่    
นาง จม  กาวิชัย 3500600628787 กรุงไทย/เทสโก้โลตัสแม่แตง 8760196092 9000357976 37/2 ม.1 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่    
นาย จตุพล  สุวรรณชีพ 1259700051290 กรุงไทย/ถนนช้างคลาน 5330143780 9000357986 145 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน    
ร้าน จันทร์ธรรม โดย นายคำจันทร์  อินธรรม 5500600028131 กรุงเทพ/แม่ริม 3580675050 9000228526 20 ม.5 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่    
ร้าน จันทร์ธรรม โดย นายคำจันทร์  อินธรรม 5500600028131 กรุงเทพ/แม่ริม (เพิ่มบัญชี) 3580675050 9000228526 21 ม.5 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่    
นาย อนุชัย  ชอร์แก่ 2501800043980 กรุงไทย/จอมทอง 5260452186 9000358898 114 ม.6 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่    
ร้าน แสงนวัน ก่อสร้าง โดย นางสาวแสงนวัน อมรพาณิชย์ 8580173012486 กรุงไทย/แม่ฮ่องสอน 5080260149 9000358909 81/3 ม.11 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน    
ร้าน มือทอง ไม้เทียม โดย นายบัลลังก์  ทองนุ่ม 3710900250494 ไทยพาณิชย์/แม่โจ้ 5964064675 9000358910 9 ม.13 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่    
อู่ ธ.แม่สะเรียง โดย นายธวัชชัย  ปิยาโน 3580400129965 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090106452 9000004045 30/1 ม.1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน    
อู่ รวมโตโยต้า โดย นายสำรวม  เหล่าพราหมณ์ 3519900009975 กรุงไทย/ลำพูน 5110198535 9000005019 4/5 ม.10 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน    
นาง เพ็ญศรี  คำมูล 3580300139748 กรุงไทย/ปาย 5250245560 9000361061 4 ม.6 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน    
นาย ดวงรัตน์  ป๋านมอย 3580300137834 กรุงไทย/ปาย 5250245370 9000361064 36 ม.6 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน    
นาย แดง  อุปละ 3580300136137 กรุงเทพ/ปาย 7070070920 9000361059 17/2 ม.5 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน    
อู่ ชัยบริการ โดย นางสาวมล  กอขุนยวม 5580200019453 กรุงไทย/เชียงใหม่ 5200114306 9000360169 302 ม.2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่    
ร้าน ปรมินทร์เซอร์วิส โดย นางลำดวน  มังกะละ 3500100201920 กรุงไทย/ถนนสุเทพ 5210199916 9000361862 68 ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่    
หจก. เชียงราย ซีวิลล์ 0573548001993 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090178976 1000054714 81 ม.20 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย    
ร้าน กานต์ค้าและบริการ โดย นายกิตติชัย สุชาดาพรรบัฎ 1580400013731 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090474893 9000362487 14 ม.2 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน    
นางสาว ศิวิมล  ศิริอางค์ 1580400088626 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090317488 9000352553 147 ม.1 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน    
หสม. ณัฐพลการพิมพ์ (คณะบุคคล) 0992001740168 กสิกรไทย/ลำพูน 4011015366 1000026476 204 ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน    
ร้าน ต้นเซอร์วิส โดย นายทนงค์  สกุณีวนาลัย 2500200016808 กรุงไทย/จอมทอง 5260377559 9000365372 73 ม.1 ต.สบเต๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ร้าน การันตีโปรโมชั่น โดย นายประพันธ์  แก้วเก๋ 3500200408453 กรุงเทพ/สันป่าตอง 3670038185 9000365379 115 ม.7 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ร้าน ลานนาการเบาะ โดย นายมนัส  จอมงาม 3501400320682 กรุงเทพ/สันป่าข่อย 2534005943 9000262725 84/12 ถ.ตรัสวงศ์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นาย เฉลิมเวศน์  อูปธรรม 5501200022731 ไทยพาณิชย์/คณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่ 5662571683 9000365385 48/2 ถ.ทิพยเนตร  ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร้าน ชูชัยการค้า โดย นางสาวสิรินทรา  สิงห์คำมูล 3510100281761 กรุงไทย/บ่อสร้าง 5530214037 9000365395 89/3 ม.3 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  
อู่ มิตรภาพการาจ โดย นายมีศักดิ์  ปานเพชร 3720900341988 กรุงไทย/ลำพูน 5111740996 9000037190 92/1 ม.11 ต.ท่าวังตาล อ.สารภึ จ.เชียงใหม่
ร้าน สุริยันการเกษตร โดย นายสุริยัน  ปัญญา 3580300017243 กรุงไทย/ปาย 5250247482 9000367236 327 ม.1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
ร้าน นิกรพันธุ์ไม้ โดยนายนิกร สุวรรณศรี 3500900106280 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090385432 9000367237 224 ม.4 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ร้าน บุญศักดิ์เซอร์วิส โดยนายบุญศักดิ์ ชมพนาศรี 1580200046377 กรุงไทย/ปาย 5250167829 9000257461 61 ม.3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
ร้าน ปทิตตาเซอร์วิส โดยนางสาวนิตยา ศรีบาง 1509900010993 กรุงไทย/บิ๊กซีหางดง 2 9809071248 9000329203 13 ม.7 ต.หารแก้ว อ.หางดง  จ.เชียงใหม่
บริษัท  สันติภาพแพ็คพริ้นท์ จำกัด 0505548002410 กสิกรไทย 1591070149 1000048080 214-216.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
หจก. โกลด์ อิ้งค์ แอนด์ โทนเนอร์ 0503556002341 กรุงไทย/บิ๊กซีเชียงใหม่ 7860166739 1000110030 72/1 ม.4 ซ.2 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
บริษัท เด่นชัยเทค จำกัด 0505553006193 กรุงไทย/ท่าแพ 5016104220 1000106437 11/2 โซน A5 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ร้าน มรกตเครื่องเขียน โดยนางสาวมรกต บุญเรือง 1509900767105 กรุงไทย/บิ๊กซีเชียงใหม่ 7860153858 9000345742 127/51 ม.5 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร้าน ธนพรเครื่องเขียน โดยนางปาริชาติ แซ่เตียว 3500300026633 กรุงไทย/สี่แยกหนองหอย 5480164864 9000336904 35/471 ม.7 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หจก. ศุภกิจพาณิชย์ปาย โดยนายศุภกิจ พ่อค้า 0583528000070 กรุงไทย/ปาย 5251086601 1000003436 112 ม.1 ถ.เขลางค์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
บริษัท มิตรเกื้อกูล ปิโตรเลียม  0505556006879 กรุงไทย/ฮอด 9818743296 1000113584 15 ม.9 ถ.เชียงใหม่-แม่สะเรียง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
หจก. ลานาลิติค วอเตอร์เวอร์ค 0503524000067 กรุงเทพ/ประตูช้างเผือก 3903067191 1000001237 219/6-7 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
ร้าน นฤมลก่อสร้างและการเกษตร โดย นางนฤมล วงค์ใจ 3500700458352 ไทยพาณิชย์/เทสโลตัส ชม.-กาดคำเที่ยง 8922029251 9000180495 137 ม.1 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
ร้าน แตงโมอิ้งเจ็ต โดยนางชิดชนก แว่วเสียงสังข์ 3500100077218 กรุงไทย/สี่แยกสนามบิน ชม. 5540073746 9000151509 103/4 ม.2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ร้าน ศรีวิชัยการเกษตร โดยว่าที่ ร.ต. ปรัตถากร ศรีวิชัย 3510100256929 กรุงเทพ/อุโมงค์ลำพูน 5790183213 9000374768 317/149 ม.4 ต.ท่าสย อ.เมือง จ.เชียงราย
ร้าน จิปาถะ โดยนางคำผาย โลกา 3580400088321 กรุงไทย/แม่สะเรียง 5090425302 9000373543 2 ม.5 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
หจก. ยางนพรัตน์ 0503552000688 ไทยพาณิชย์/ย่อยหนองหอย 8523001703 1000076450 387/2 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หจก. นิยมบริการ ปางมะผ้า (เพิ่มบัญชี) 0583553000355 กรุงไทย/ปาย 5250195229 1000088803 226 หมู่ 1 ถ.แม่ฮ่องสอน ต.สบปอง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150
บริษัท ยางทองอะไหล่ยนต์ 0505536004412 กรุงไทย/สันป่าข่อย 5021470043 1000008463 499 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร้าน เอส.พี.ดีไซน์ 3500500060673 กรุงไทย/ย่อยบิ๊กซีหางดง 7870028819 9000202488 300/255 หมู่ 10 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด 0505556009622 กสิกรไทย/ถนนเจริญเมือง ชม. 2452711179 1000113865 484/3 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หจก. เชียงใหม่ พริ้นติ้ง แอนด์ ดีไซน์ 0503555000948 กสิกรไทย/ถ.มูลเมือง ชม. 3832404887 1000113872 104/2 ม.7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
นาย วิเชียร นิรมลมณฑล 1500300089728 กรุงไทย/บ่อสร้าง 5530223249 9000376620 30/1 ม.6 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ร้าน ฮอดโรงกลึง โดยนายสุริยา  ทาเมืองแก้ว 3501600249868 ออมสิน/ฮอด 055620229546 9000376621 70/1 ม.10 ถ.ฮอด-วังลุง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
บริษัท อารีอิเลคทริค มอเตอร์ 0505556008901 กรุงศรีฯ/ประตูช้างเผือก 1401375227 1000113936 128 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
อู่ ศักดิ์เจริญซ่อม โดยนายสมศักดิ์ แก้วยศ 3501700026577 ทหารไทย/ฮอด 3932291580 9000295986 319 หมู่ 12 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ร้าน บุญนำการค้า โดยนายประพนธ์ สุวรรณชีพ 3510400038731 กรุงไทย/ลำพูน 5110600929 9000233067 1 ม.7 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน  
ร้าน ภูมิรพี พาณิชย์ โดยนางจิราภรณ์ เขาแดง 3510400236452 กรุงไทย/แม่โจ้ 3750604290 9000374247 18 ม.3 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ร้าน เอกเซอร์วิส โดยนายวรพันธ์  จาระนะ 3500200484311 กรุงเทพ/ประตูเชียงใหม่ 424076930.9 9000377282 64 หมู่ 8 ต.ป่าแดด อ.เมือง จเชียงใหม่  

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 08 พ.ค. 56 เวลา 14:17:10 น.
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้: 758 ท่าน