จิราภรณ์ มีวาสนา  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 

ข้าราชการ

 

1.  ตารางเลื่อนขั้นเงินเดือนชั่วคราวข้าราชการ

 

2.  บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ

 

3.  พรฎ. การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554

 

 

ลูกจ้างประจำ

 

1.  อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ระบบเดิม)

2.  อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ระบบใหม่)

     2.1  บัญชีอัตราค่าจ้าง  (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553)

     2.2  กลุ่มงานช่าง รหัส 3101-3322

            กลุ่มงานชาง รหัส 3323-3613

            กลุ่มงานช่าง รหัส 3614-3912

            กลุ่มงานสนับสนุน

            กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

            กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

     2.3 ขั้นวิ่งของอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ และขั้นต่ำขั้นสูง

 

 

พนักงานราชการ

 

1.  ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ

 

1. อัตราค่าตอบแทน กลุ่มงานบริการ
2. อัตราค่าตอบแทน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3. อัตราค่าตอบแทน กลุ่มงานเทคนิค

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 22 เม.ย. 54 เวลา 09:46:50 น.
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้: 10863 ท่าน