• อนุรักษ์ผืนป่า เพื่อรักษาทุกชีวิต
    • ต้นไม้ เมฆ และ ทะเลหมอก
    • ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นรากฐานการอนุรักษ์
    • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
    • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

 

 

                  สถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกรมป่าไม้แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปีพุทธศักราช 2439 โดยพระบรมราชานุญาตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี มิสเตอร์ เอช สเลด เป็นเจ้ากรมป่าไม้คนแรก หลังจากกรมป่าไม้ ย้ายที่ทำการไปอยู่กรุงเทพฯ เมื่อปีพุทธศักราช 2453 ที่ทำการแห่งนี้จึงมีฐานะเป็นที่ทำการป่าไม้ภาค แล้วจึงเปลี่ยนฐานะเป็นป่าไม้เขตเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช 2484 เป็นต้นมา

 

                  ปีพุทธศักราช 2548 ได้เปลี่ยนเป็นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่เดิม  และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน

 

 

 

 

"ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน"

 

 

 

1.อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์
2.วิจัย และให้บริการด้านวิชาการ
3.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม
4.บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 09 เม.ย. 53 เวลา 10:55:58 น.
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้: 22128 ท่าน