• อนุรักษ์ผืนป่า เพื่อรักษาทุกชีวิต
  • ต้นไม้ เมฆ และ ทะเลหมอก
  • ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นรากฐานการอนุรักษ์
  • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
  • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

 

 • วิสัยทัศน์

                                 "มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ให้สมบูรณ์และยั่งยืน

                                 เพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 

 • ปรัชญา

                                 “ยึดหลักธรรมาภิบาล  เป็นรากฐานการอนุรักษ์”

 

 • ปณิธาน

                                  “อนุรักษ์ผืนป่า   เพื่อรักษาทุกชีวิต”

 

 • ค่านิยม

                                  “มีหัวใจใฝ่การอนุรักษ์”   HEARTS

                                  

Honesty                              มีความซื่อสัตย์

Equality&Equity                 มีความเสมอภาคและเป็นธรรม

Achievement                      มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

Rightness                           ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง

Transparency                     โปร่งใสตรวจสอบได้

Spirit                                    มีจิตวิญญาณในการอนุรักษ์

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 25 มิ.ย. 50 เวลา 15:25:28 น.
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้: 13512 ท่าน