• อนุรักษ์ผืนป่า เพื่อรักษาทุกชีวิต
    • ต้นไม้ เมฆ และ ทะเลหมอก
    • ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นรากฐานการอนุรักษ์
    • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
    • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

ทำเนียบผู้บริหาร

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
 

 

 

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายธัญญา เนติธรรมกุล

 

 


 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

 

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย

<< รายชื่อผู้บริหารทั้งหมด >>

 

ป่าไม้เขตเชียงใหม่
   
Mr. Swete
ไม่ระบุ
พระยาพนานุจร
ไม่ระบุ
ขุนว่องวนาลัย
ไม่ระบุ
หลวงประกอบวนกิจ
25 ต.ค. 2483 – 20 ม.ค.2487
นายเทอด สุปรีชากร
20 ม.ค.2487 - 7 ส.ค.2487
นายแหยม ทรายแก้ว
7 ส.ค. 2487 - 10ม.ค.2490
หลวงบริหารวนเขตต์
14 ม.ค. 2490 - ส.ค. 2492
นายดุสิต พานิชพัฒน์
ส.ค. 2492 - 23 พ.ย. 2494
นายสถิตย์ วิวิธวร
23 พ.ย. 2494 - 16 มี.ค.2499
นายโพธิ์ คงชนะ
16 มี.ค. 2499 - 6 พ.ค. 2502
นายเชิด อัธยาศัยวิสุทธิ์
6 พ.ค. 2502 - 5 ส.ค. 2503
นายเติม ทับทิมทอง
5 ส.ค. 2503 - 2 ธ.ค. 2503
นายเชิด อัธยาศัยวิสุทธิ์
2 ธ.ค. 2503 - 29 ก.ย. 2510
นายศรัญ มังคลัษเฐียร
29 ก.ย. 2510 - 3 ส.ค. 2514
นายอนันต์ สุวรรณแสง
3 ส.ค. 2514 - 30 ก.ย. 2520
นายศักดิ์ วัฒนากุล
30 ก.ย. 2520 - 1 พ.ย. 2521
นายมนู นันตาดิลก
1 พ.ย. 2521 - 30 ก.ย. 2523
นายถนอม ตระกูลอินทร์ (รกท.)
30 ก.ย. 2523 - 23 ม.ค.2524
นายพงษ์สุระ ตันมณี
23 ม.ค. 2524 - 2 ธ.ค. 2525
นายมณเฑียร สุทธสุภา
2 ธ.ค. 2525 - 18 พ.ย. 2526
นายโกษิต พานิชชาติ
18 พ.ย. 2526 - 7 พ.ย .2528
นายธำมรงค์ ประกอบบุญ
7 พ.ย. 2528 - 9 ธ.ค .2529
นายชำนาญ จันทพิรักษ์
9 ธ.ค. 2529 - 9 ก.ค. 2530
นายสมศักดิ์ สายแสง (รกท.)
9 ก.ค. 2530 - 27 ก.ค. 2530
นายสมพจน์ อนุกุล
27 ก.ค. 2530 - 25 ธ.ค. 2532
นายชำนาญ จันทพิรักษ์
25 ก.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2538
นายประสิทธิ์ คล้ายทอง
1 ต.ค. 2538 - 6 พ.ย. 2539
นายวรวิทย์ เชื้อสุวรรณ
7 พ.ย. 2539 - 30 มิ.ย. 2541
นายบุญชนะ กลั่นคำสอน
1 ก.ค. 2541 - 16 ส.ค. 2545
นายพิศาล วสุวานิช
16 ส.ค. 2545 - 14 ก.พ. 2546
 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16
 

นายพิศาล วสุวานิช

14 ก.พ. 2546 – 15 ธ.ค. 2546

นายปกรณ์ จริงสูงเนิน

15 ธ.ค. 2546 – 18 มี.ค. 2547

นายพิศาล วสุวานิช

18 มี.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2547

นายสุพัฒน์ พัฒนวีระกิจ (รกท.)

1 ต.ค. 2547 - 14 พ.ย. 2547
 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
 

นายสุพัฒน์ พัฒนวีระกิจ (รกท.)

15 พ.ย. 2547 - 6 ก.พ. 2548

นายอุดมพร อาณัติวงศ์ (รกท.)

7 ก.พ. 2548 - 6 เม.ย. 2548

นายเริงชัย ประยูรเวช

7 เม.ย.2548 - 18 ม.ค. 2550 

นายวิชัย กิจมี (รกท.)

19 ม.ค. 2550 - 3 เม.ย. 2550

นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา

4 เม.ย. 2550 - 4 เม.ย. 2550

นายสุนทร วัชรกุลดิลก

5 เม.ย. 2550 - 9 เม.ย. 2550

นายวิชัย กิจมี (รกท.)

10 เม.ย. 2550 - 25 พ.ค. 2550

นายปรีชา วลีพิทักษ์เดช

25 พ.ค. 2550 - 1 พ.ย. 2551

นายวิสิษฐ์  ว่องสนั่นศิลป์

2  พ.ย. 2551 - 8 ก.ค. 2552

นายวิริยะ ช่วยบำรุง

9  ก.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2552

นายอุทัย แจวจันทึก

1 ต.ค. 2552 - 15 ก.ย. 2554

นายเสริมยศ  สมมั่น

16 ก.ย. 2554 - 12 มิ.ย.2556

นายธัญญา เนติธรรมกุล

13 มิ.ย. 2556 - 17 เม.ย. 2557
นายกมลไชย คชชา

18 เม.ย. 2557 - 

สมหวัง เรืองนิวัติศัย

-  ปัจจุบัน

รายชื่อผู้บริหารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

 

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์

 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

นายนิรันดร์ คำทอง

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์

และป้องกันทรัพยากร

นายสุรพล ลีลาวโรภาส

ผู้อำนวยการส่วนควบคุม

และปฏิบัติการไฟป่า

นายธำรงค์ ชินสุขใจประเสริฐ

  ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟู

และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

นายอัมพร ปานมงคล

ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

 

นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล

ผู้อำนวยการส่วนประสานงาน
โครงการพระราชดำริ

 

นายอิสระ ศิริไสยาสน์

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

นายชาติชาย นาคทิพวรรณ

ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ

 นายเศกสรร พงษ์โสภา

 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นายนิพนธ์ ยงไสว

 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

 

 

นายอิสระ ศิริไสยาสน์

 หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

 

 

 

 

นายสุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์

ผู้อำนวยการส่วนปรสาน

ความร่วมมือด้านทรัพยากร

ป่าไม้และสัตว์ป่า

 

นายทวีศักดิ์ ขันธราช

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

นายจำลอง พุ่มไม้

หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย


 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 17 มี.ค. 60 เวลา 11:02:19 น.
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้: 45905 ท่าน